480 LäaiDïngJyùtMan Zìjau Sï:JyùtDùk Sïnfüng!拉丁粵文自由詩:粵獨先鋒!

480 LäaiDïngJyùtMan Zìjau Sï:JyùtDùk Sïnfüng!拉丁粵文自由詩:粵獨先鋒!

————————–

DàaiJyùtManGwôk Lamsi Zîngfũ LäaiDïngJyùtMan Föngôn
大粵民國臨時政府拉丁粵文方案

嚟自:香港語言學學會粵語拼音方案Jyutping + Penkyamp式標調

第1調:Ä ä Ë ë Ï ï Ö ö Ü ü
第2調:Ã ã Ẽ ẽ Ĩ ĩ Õ õ Ũ ũ Ñg ñg
第3調:Â â Ê ê Î î Ô ô Û û
第4調:A a E e I i O o U u M m Ng ng
第5調:Á á É é Í í Ó ó Ú ú Ḿ ḿ Ńg ńg
第6調:À à È è Ì ì Ò ò Ù ù Ǹg ǹg

—————————-

LäaiDïngJyùtMan Zîngsïk Séfâat / 拉丁粵文正式寫法

 

LäaiDïngJyùtMan Zìjau Sï:JyùtDùk Sïnfüng!

Ngódèi Jyúngũ gê NaamJyùt Sïnzõu!
Ngódèi Züngjyü Gãmǹg!
Ngódèi hài Gẽicïn Nin lei hái DàaiJyùt Faanhĩn Sängsïk gê Sâigëoi Tõuzyû!
Ngódèi hài GũNaamJyùtJan gê Zìkhài Hàujèoi!
Ngódèi hài Néi gê Zĩsyün!
Ngódèi gê Gän hái GũNaamJyùt!
Ngódèi hài JyùtJan!
Ngódèi hài JyùtZùk!
Ngódèi Mhài WaaJan!
Ngódèi Mhài TongJan!
Ngódèi Mhài HônJan!
Ngódèi Gânggäa Mhài dï më JimWongLäauZũng!
Ngódèi Mhài ZïNaa Jan!

Ngódèi Jyúngũ gê NaamJyùt Sïnzõu!
Ngódèi Züngjyü Gôksing!
Ngódèi m Sùkjyü ZïNaa!
ZïNaa hài HônJan Zìkman Zẽ gê Gwôkgäa!
ZïNaa Gwôkjyú hài HônJan Zìkman Zẽ gê Jyújin!
DàaiJyùt Zîhài Ngódèi Zänzîng gê Zõugwôk!
JyùtJyú Zîhài Ngódèi Cäncît gê Móujyú!
JyùtJyú Zàuhài JyùtJyú!
JyùtJyú Mhài WaaJyú!
JyùtJyú Mhài TongJyú!
JyùtJyú Mhài HônJyú!
JyùtJyú Gânggäa Mhài dï më Sõwài gê HônJyú Föngjin!
JyùtJyú hài Jätmun Dùklàp gê Jyújin!
JyùtJyú Sùkjyü TungToiJyúHài!
Ngódèi JyùtZùk hài TungToiJyú Manzùk!
ZòngNungTâaiLiu、LaiDùngPingSe hài Ngódèi gê Cänzùk!
CiuNgaaiGïngKing、MiuJiuFüngLeoi hài Ngódèi gê Mangjáu!

Ngódèi Gïnsãu DàaiJyùt Dùklàp Gîngwôk gê Bätwät Sêonnìm!
Ngódèi wài JyùtDùk Fâatsëng!
Ngódèi wài DàaiJyùt gê Dùklàp、Zìjau、Manzyũ Nàaphâam!
Ngódèi hài JyùtDùk gê Sïnfüng!
Ngódèi Gïndìng Hõnwài DàaiJyùtManGwôk gê Gwôkgäa Zyũkyun!
Ngódèi zöeng Gïkbàai ZïNaa!
Ngódèi zöeng Zünggît Leizì ZïNaa gê Zìkman Tũngzì!
Ngódèi zöeng TyûtZï Dùklàp!
Ngódèi zöeng Këoizùk Sõjáu ZìkJyùt ZïNaa ZyüLäau!
Ngódèi zöeng HêoiZïNaaFâa!
Ngódèi zöeng Cãanceoi Sõjáu Jìzätfâa DàaiJyùt gê ZïNaa Manfâa Dùkláu!
Ngódèi zöeng Füifùk GũNaamJyùt Sâamcïn Nin Cin Gãujyún gê Cyuntũng!
Ngódèi zöeng hái DàaiJyùt Cungsän Häauhõeng Däksîng gê TungGũ!

————————–

LäaiDïngJyùtMan gãansïk séfâat / 拉丁粵文簡式寫法

 

LäaiDïngJyùtMan zìjau sï:JyùtDùk sïnfüng!

Ngódèi jyúngũ gê NaamJyùt sïnzõu!
Ngódèi züngjyü gãmǹg!
Ngódèi hài gẽicïn nin lei hái DàaiJyùt faanhĩn sängsïk gê sâigëoi tõuzyû!
Ngódèi hài GũNaamJyùtJan gê zìkhài hàujèoi!
Ngódèi hài néi gê zĩsyün!
Ngódèi gê gän hái GũNaamJyùt!
Ngódèi hài JyùtJan!
Ngódèi hài JyùtZùk!
Ngódèi mhài WaaJan!
Ngódèi mhài TongJan!
Ngódèi mhài HônJan!
Ngódèi gânggäa mhài dï më JimWongLäauZũng!
Ngódèi mhài ZïNaa jan!

Ngódèi jyúngũ gê NaamJyùt sïnzõu!
Ngódèi züngjyü gôksing!
Ngódèi m sùkjyü ZïNaa!
ZïNaa hài HônJan zìkman zẽ gê gwôkgäa!
ZïNaa gwôkjyú hài HônJan zìkman zẽ gê jyújin!
DàaiJyùt zîhài ngódèi zänzîng gê zõugwôk!
JyùtJyú zîhài ngódèi cäncît gê móujyú!
JyùtJyú zàuhài JyùtJyú!
JyùtJyú mhài WaaJyú!
JyùtJyú mhài TongJyú!
JyùtJyú mhài HônJyú!
JyùtJyú gânggäa mhài dï më sõwài gê HônJyú föngjin!
JyùtJyú hài jätmun dùklàp gê jyújin!
JyùtJyú sùkjyü TungToiJyúHài!
Ngódèi JyùtZùk hài TungToiJyú manzùk!
ZòngNungTâaiLiu、LaiDùngPingSe hài ngódèi gê cänzùk!
CiuNgaaiGïngKing、MiuJiuFüngLeoi hài ngódèi gê mangjáu!

Ngódèi gïnsãu DàaiJyùt dùklàp gîngwôk gê bätwät sêonnìm!
Ngódèi wài JyùtDùk fâatsëng!
Ngódèi wài DàaiJyùt gê dùklàp、zìjau、manzyũ nàaphâam!
Ngódèi hài JyùtDùk gê sïnfüng!
Ngódèi gïndìng hõnwài DàaiJyùtManGwôk gê gwôkgäa zyũkyun!
Ngódèi zöeng gïkbàai ZïNaa!
Ngódèi zöeng zünggît leizì ZïNaa gê zìkman tũngzì!
Ngódèi zöeng TyûtZï dùklàp!
Ngódèi zöeng këoizùk sõjáu ZìkJyùt ZïNaa ZyüLäau!
Ngódèi zöeng HêoiZïNaaFâa!
Ngódèi zöeng cãanceoi sõjáu jìzätfâa DàaiJyùt gê ZïNaa manfâa dùkláu!
Ngódèi zöeng füifùk GũNaamJyùt sâamcïn nin cin gãujyún gê cyuntũng!
Ngódèi zöeng hái DàaiJyùt cungsän häauhõeng däksîng gê TungGũ!

————————–

LäaiDïngJyùtMan FaanTãiJyùtMan Wùjìk / 拉丁粵文繁體粵文互譯

 

LäaiDïngJyùtMan Zìjau Sï:JyùtDùk Sïnfüng!
拉丁粵文自由詩:粵獨先鋒!

Ngódèi Jyúngũ gê NaamJyùt Sïnzõu!
我哋遠古嘅南越先祖!
Ngódèi Züngjyü Gãmǹg!
我哋終於感悟!
Ngódèi hài Gẽicïn Nin lei hái DàaiJyùt Faanhĩn Sängsïk gê Sâigëoi Tõuzyû!
我哋係幾千年嚟喺大粵繁衍生息嘅世居土著!
Ngódèi hài GũNaamJyùtJan gê Zìkhài Hàujèoi!
我哋係古南越人嘅直系後裔!
Ngódèi hài Néi gê Zĩsyün!
我哋係妳嘅子孫!
Ngódèi gê Gän hái GũNaamJyùt!
我哋嘅根喺古南越!
Ngódèi hài JyùtJan!
我哋係粵人!
Ngódèi hài JyùtZùk!
我哋係粵族!
Ngódèi Mhài WaaJan!
我哋唔係華人!
Ngódèi Mhài TongJan!
我哋唔係唐人!
Ngódèi Mhài HônJan!
我哋唔係漢人!
Ngódèi Gânggäa Mhài dï më JimWongLäauZũng!
我哋更加唔係啲咩嘢炎黃撈種!
Ngódèi Mhài ZïNaa Jan!
我哋唔係支那人!

Ngódèi Jyúngũ gê NaamJyùt Sïnzõu!
我哋遠古嘅南越先祖!
Ngódèi Züngjyü Gôksing!
我哋終於覺醒!
Ngódèi m Sùkjyü ZïNaa!
我哋唔屬於支那!
ZïNaa hài HônJan Zìkman Zẽ gê Gwôkgäa!
支那係漢人殖民者嘅國家!
ZïNaa Gwôkjyú hài HônJan Zìkman Zẽ gê Jyújin!
支那國語係漢人殖民者嘅語言!
DàaiJyùt Zîhài Ngódèi Zänzîng gê Zõugwôk!
大粵至係我哋真正嘅祖國!
JyùtJyú Zîhài Ngódèi Cäncît gê Móujyú!
粵語至係我哋親切嘅母語!
JyùtJyú Zàuhài JyùtJyú!
粵語就係粵語!
JyùtJyú Mhài WaaJyú!
粵語唔係華語!
JyùtJyú Mhài TongJyú!
粵語唔係唐語!
JyùtJyú Mhài HônJyú!
粵語唔係漢語!
JyùtJyú Gânggäa Mhài dï më Sõwài gê HônJyú Föngjin!
粵語更加唔係啲咩所謂嘅漢語方言!
JyùtJyú hài Jätmun Dùklàp gê Jyújin!
粵語係一門獨立嘅語言!
JyùtJyú Sùkjyü TungToiJyúHài!
粵語屬於侗臺語系!
Ngódèi JyùtZùk hài TungToiJyú Manzùk!
我哋粵族係侗臺語民族!
ZòngNungTâaiLiu、LaiDùngPingSe hài Ngódèi gê Cänzùk!
壯儂泰寮、黎侗平畬係我哋嘅親族!
CiuNgaaiGïngKing、MiuJiuFüngLeoi hài Ngódèi gê Mangjáu!
潮哎京瓊、苗瑤豐雷係我哋嘅盟友!

Ngódèi Gïnsãu DàaiJyùt Dùklàp Gîngwôk gê Bätwät Sêonnìm!
我哋堅守大粵獨立建國嘅不屈信念!
Ngódèi wài JyùtDùk Fâatsëng!
我哋為粵獨發聲!
Ngódèi wài DàaiJyùt gê Dùklàp、Zìjau、Manzyũ Nàaphâam!
我哋為大粵嘅獨立、自由、民主吶喊!
Ngódèi hài JyùtDùk gê Sïnfüng!
我哋係粵獨嘅先鋒!
Ngódèi Gïndìng Hõnwài DàaiJyùtManGwôk gê Gwôkgäa Zyũkyun!
我哋堅定捍衛大粵民國嘅國家主權!
Ngódèi zöeng Gïkbàai ZïNaa!
我哋將擊敗支那!
Ngódèi zöeng Zünggît Leizì ZïNaa gê Zìkman Tũngzì!
我哋將終結嚟自支那嘅殖民統治!
Ngódèi zöeng TyûtZï Dùklàp!
我哋將脫支獨立!
Ngódèi zöeng Këoizùk Sõjáu ZìkJyùt ZïNaa ZyüLäau!
我哋將驅逐所有殖粵支那豬撈!
Ngódèi zöeng HêoiZïNaaFâa!
我哋將去支那化!
Ngódèi zöeng Cãanceoi Sõjáu Jìzätfâa DàaiJyùt gê ZïNaa Manfâa Dùkláu!
我哋將鏟除所有異質化大粵嘅支那文化毒瘤!
Ngódèi zöeng Füifùk GũNaamJyùt Sâamcïn Nin Cin Gãujyún gê Cyuntũng!
我哋將恢復古南越三千年前久遠嘅傳統!
Ngódèi zöeng hái DàaiJyùt Cungsän Häauhõeng Däksîng gê TungGũ!
我哋將喺大粵重新敲響得勝嘅銅鼓!

————————–

粵獨先鋒!

我哋遠古嘅南越先祖!
我哋終於感悟!
我哋係幾千年嚟喺大粵繁衍生息嘅世居土著!
我哋係古南越人嘅直系後裔!
我哋係妳嘅子孫!
我哋嘅根喺古南越!
我哋係粵人!
我哋係粵族!
我哋唔係華人!
我哋唔係唐人!
我哋唔係漢人!
我哋更加唔係啲咩嘢炎黃撈種!
我哋唔係支那人!

我哋遠古嘅南越先祖!
我哋終於覺醒!
我哋唔屬於支那!
支那係漢人殖民者嘅國家!
支那國語係漢人殖民者嘅語言!
大粵至係我哋真正嘅祖國!
粵語至係我哋親切嘅母語!
粵語就係粵語!
粵語唔係華語!
粵語唔係唐語!
粵語唔係漢語!
粵語更加唔係啲咩所謂嘅漢語方言!
粵語係一門獨立嘅語言!
粵語屬於侗臺語系!
我哋粵族係侗臺語民族!
壯儂泰寮、黎侗平畬係我哋嘅親族!
潮哎京瓊、苗瑤豐雷係我哋嘅盟友!

我哋堅守大粵獨立建國嘅不屈信念!
我哋為粵獨發聲!
我哋為大粵嘅獨立、自由、民主吶喊!
我哋係粵獨嘅先鋒!
我哋堅定捍衛大粵民國嘅國家主權!
我哋將擊敗支那!
我哋將終結嚟自支那嘅殖民統治!
我哋將脫支獨立!
我哋將驅逐所有殖粵支那豬撈!
我哋將去支那化!
我哋將鏟除所有異質化大粵嘅支那文化毒瘤!
我哋將恢復古南越三千年前久遠嘅傳統!
我哋將喺大粵重新敲響得勝嘅銅鼓!

————————–

Zyûsïk / 註釋

JyùtJyú Sùkjyü TungToiJyúHài!
粵語屬於侗臺語系!

以粵獨嘅視角根據斯瓦迪士核心詞列表《Swadesh list》嚟判定

Ngódèi JyùtZùk hài TungToiJyú Manzùk!
我哋粵族係侗臺語民族!

講侗臺語嘅古南越族係現代粵族嘅直系祖先

CiuNgaaiGïngKing、MiuJiuFüngLeoi hài Ngódèi gê Mangjáu!
壯儂泰寮、黎侗平畬係我哋嘅親族!

壯係壯族布依同沙族、儂係儂族布岱同仡佬、泰係西粵傣族同泰國泰族緬甸撣族、寮係寮國寮族
黎係黎族同加茂翁貝哥隆、侗係標族侗族水族同仫佬毛南、平係平話人、畬係東江流域畬話人
世居大粵嘅一眾侗臺語民族都係我哋粵族嘅親族

ZòngNungTâaiLiu、LaiDùngPingSe hài Ngódèi gê Cänzùk!
潮哎京瓊、苗瑤豐雷係我哋嘅盟友!

潮係潮汕人、哎係粵東粵北粵西哎話人、京係交趾越南族、瓊係海南話人
苗係布努族木族同西粵赫蒙族果雄族、瑤係瑤族勉族門族、豐係海陸豐族、雷係雷族同黎話人
大粵祇有土著嘅哎族而冇所謂嘅客家,想做客家唔該返支那

Ngódèi zöeng HêoiZïNaaFâa!
我哋將去支那化!

以粵文拉丁化為核心推進文化粵獨
以粵獨嘅視角重塑大粵歷史觀

Ngódèi zöeng Füifùk GũNaamJyùt Sâamcïn Nin Cin Gãujyún gê Cyuntũng!
我哋將恢復古南越三千年前久遠嘅傳統!

以出土銅鼓同花山岩畫裡頭嘅形象為標版復活銅鼓祭祀羽人服飾田雞崇拜鷺鳥敬仰
對扒龍船拜龍母拜天后三月三等嘅現存人文習俗重新賦予古南越元素

Ngódèi zöeng hái DàaiJyùt Cungsän Häauhõeng Däksîng gê TungGũ!
我哋將喺大粵重新敲響得勝嘅銅鼓!

銅鼓係粵獨嘅圖騰同標誌,銅鼓更加係粵獨嘅戰鼓
粵獨將承襲敲響銅鼓呢一侗臺系民族嘅古老作戰規制
古南越人嘅親族古僰僚人喺公元1573年九絲城保衛戰裡頭最後一次敲響反支那殖民作戰嘅銅鼓

粵嚟粵掂
2017年6月3號

————————–

http://namyuekok.freeforums.org/laaidingjyutman-zijau-si-jyutduk-sinfung-t7109.html
http://cantonia.freeforums.org/laaidingjyutman-zijau-si-jyutduk-sinfung-t2930.html

 

479 公然允許搞基合法化 垃圾細支那創亞洲恥辱先河 粵獨人對臺灣應該保有清醒冷靜嘅認知

479 公然允許搞基合法化 垃圾細支那創亞洲恥辱先河 粵獨人對臺灣應該保有清醒冷靜嘅認知

 

大陸係大支那,噉邊個會係細支那?臺灣?星加坡?香港?澳門?我諗十個著緊九個都會揀臺灣,除咗臺灣依家仲掛著一個支那民國嘅名號之外,更加因為佢嘅社會經已深度支那化咗,去過臺灣旅遊都知,喺依家臺灣,南支那漢語係氾濫成災充斥著成個市面,本土嘅臺語被極度邊緣化,想聽一啲活化嘅生拗拗嘅臺語,睇怕要喺一啲偏僻山野鄉村嘅老嘢口中至聽得到。星加坡雖然同臺灣一樣都講支那撈話,不過星加坡實在太細喇,嗌佢做蚊滋支那又或者南洋蚊滋支那會啱啲。至於香港同澳門,同我哋大粵同路都係講粵語嘅,同支那差得遠喇。所以我呢度所指嘅細支那,就係臺灣!

尋晚睇新聞居然畀我聽到臺灣釋憲要公然允許搞基合法化喎,開創咗亞洲國家嘅恥辱先河,我第一反應就係,呢個臺灣真真係垃圾嘅細支那!點可以連搞基呢啲咁核突咁反人類自然規律嘅嘢都可以合法化嘅呢?允許搞基等同於允許慢性嘅種族滅絕!等同於令冇藥可醫嘅艾滋絕症可以通街傳播,班臺灣佬連呢啲嘢都話冇問題嘅,噉真係傻屄撚咗。

搞基除咗會喺社區加速散播冇得醫嘅艾滋危及公共衛生安全之外,更加會對人類正常嘅種群繁衍造成致命危害,所以國際宗教界至一直強烈反對。依家啲歐美白鬼係自由主義毒上腦,以為可以唔使理倫常唔使信宗教,自己鍾意想點就點,以致可以剝奪埋啲仔仔孫孫嘅出世權,所以至自認為搞基OK,所以至自認為艾滋通街傳都冇問題,所以至自認為可以唔生仔唔履行傳宗接代嘅社會責任齊自己享受就得,所以至自認為打胎落仔純粹係婦女嘅個人喜好。

妳有妳自由但係唔可以妨礙到人哋嘅權利,呢個係自由主義嘅準則。咩為之人哋嘅權利?呢裡頭當然包括咗嗰啲細路哥要出世嘅權利,搞基同墮胎事實上等同扼殺嗰啲未出世細路哥嘅人權,搞基同墮胎係反人類罪行!即使以自由主義嘅角度嚟講,呢兩者都係唔通嘅,因為佢哋都侵犯咗啲BB仔同BB女嘅出世權。之但係依家班歐美白鬼就係鍾意呢啲咁腐朽廢柴嘅價值觀,認為呢啲至係佢哋眼裡頭所謂嘅“文明進步”,佢哋自認為係好正嘅嘢,實質上經已為佢哋嘅沒落滅亡挖掘緊墳墓。

睇睇依家啲穆斯林對回教嘅虔誠度有幾高,誓要征服基督教聖戰式嘅恐襲搞完一鑊又一鑊;再睇睇依家啲非洲黑鬼生殖率有幾勁,生仔就好似啲雞乸生蛋噉,屙完一隻又一隻;借助所謂嘅“難民”,中東回教+非洲黑鬼嘅組合依家對西歐作出自下而上嘅強勢入侵,班歐美白鬼喺自由主義荼毒嘅侵蝕下低,手揸最利害嘅武器卻自廢武功,幾乎喪失嗮還擊嘅板斧,搞基墮胎自己唔生仔之餘仲要去“包容”啲九唔搭八嘅騎呢蘇,主動送上門畀人抽水,主動送上門畀人客家佔地主,以致依家歐洲伊斯蘭化同歐洲黑鬼化越演越烈。妳睇歐洲國家盃,成半隊法國隊都係啲非洲黑鬼嚟,再睇睇俄國烏克蘭波蘭呢啲東歐波,清一式金毛白皮藍眼嘅,呢啲就係頹廢變質嘅西歐同保守右翼嘅東歐之間鮮明嘅分野。點解依家歐美班右翼民粹咁推崇傳統保守反自由主義兼獨裁嘅俄國吖?就係因為佢更加純白,冇咁多古靈精怪原嚟根本就唔屬於歐洲唔屬於基督教嘅納雜嘢。

依家班歐美白鬼佢自己衰佢自己作賤自己佢自己玩死自己噉係佢哋自己嘅事。即使喺鬼佬地方,搞基同墮胎都係鬼佬保守派同鬼佬右翼強烈反對嘅對象,妳班臺灣佬又做乜鍾個頭埋去擒擒靑跟著去學呢啲爭議咁大嘅所謂“現代文明”呢?呢頭至討論臺灣社會少子化,嗰頭就即刻畀搞基合法化,呢班臺灣傻撚到底喺度搞乜春?簡直就係思覺失調精神分裂。睇睇日本同俄國呢啲低生殖率嘅國家幾保守,想搞基?想落仔?死開喇!人哋鼓勵啲後生生仔都嚟唔切。若然其他東南亞同東亞國家都學似妳班細支那臺灣佬噉,睇怕黃種人唔使幾代就絕嗮種囉,到時冚個東南亞同冚個東亞都會變成班非洲黑鬼印度摩羅叉同中東回教徒嘅天下。

我哋粵獨人對臺灣應該保有清醒冷靜嘅認知,而唔係好似班HK佬噉見臺灣嘢就拜。臺灣?臺灣算乜柒,係HK班傻撚至成日睇著班臺灣撈。臺灣同星加坡依家基本上可以話係經已完全支那化咗,班臺灣佬同星加坡佬幾乎人人開口埋口就講著南京口音嘅支那話,聽到呢啲唔翹脷嘅支那話絕對唔會比聽到支那本土嗰啲北京音死咁翹脷嘅支那話更加令人舒暢,以粵獨嘅視角嚟睇,五嶺以北嘅東亞大陸係大支那,臺灣係細支那,而星加坡則係南洋支那,細支那南洋支那講嘅南支那漢語同大支那講嘅北支那漢語兩者一樣都係支那話,一樣都係殖民者嘅語言,所以同樣令人作嘔。

臺灣啲撈頭嘢同大陸啲撈頭嘢其實係一撚樣,冇區別嘅,都係支那嘢嚟,臺灣嘅南支那漢語文化同大陸嘅北支那漢語文化係本質一致效用同功,佢哋都會強烈侵蝕我哋嘅當代粵語文化,令到我哋嘅粵語文化腐敗變質並最終畀支那嘅漢語文化所取代!妳睇依家香港TVB出啲電視劇集,喺打日本仔戲裡頭政委前政委後,跟著嗰出乜春詐嬌女人更加係撈話對白連篇,大陸臺灣大細支那兩個連番夾擊,真係睇見都眼火爆。

咪過以為有臺獨加持,臺灣就唔係支那,妳睇啲臺灣佬依家幾乎冚族都講撈話,妳睇就連民進黨都祇能搵一個淨識講撈話而唔識講臺語嘅蔡英文出嚟做總統,就知道呢個臺灣唔係鳩路,臺灣佢至多唔係大支那,但係佢依然係支那。臺灣同細支那其實就係一線之間,所謂一念天堂一念地獄,係臺灣?定係支那?係臺灣但係點解齊識講撈話?臺語去咗邊吖?唔用臺語淨識用撈話大叫臺獨,怪雞嘅臺灣佬同我哋展現出雙重人格。而對上臺灣呢,則係雙重國格,一個連自己應該係支那民國,定應該係臺灣共和國都懵懵懂懂未釐清嘅國家,妳仲指望搵佢嚟做去支那化同脫支獨立嘅楷模?佢佩咩?佢夠資格咩?佢唔佩!佢未夠班吖!

噉真正脫支脫漢嘅楷模喺邊度?唔喺用著古怪象形方塊字嘅韓國,唔喺積貧積弱自身難保嘅蒙古,更加唔喺仲用著日式支那漢字嘅日本,而係喺越南吖!同蒙古文字體系嘅俄化相比,越南文字體系嘅拉丁化顯然更符合依家當世嘅潮流。越南嘅去支那化經驗絕對係粵獨同港獨嘅楷模!家陣班唔甘心畀撈化嘅臺獨佬依家搏命噉傳承佢哋幾乎被滅絕嘅臺語羅馬字:臺羅文,佢哋東睇西睇左睇右睇,終於畀佢哋睇到咗越南呢座去支那化燈塔,於是派遣大量嘅人力去越南做研究調查,湧現出諸如蔣為文等嘅拉丁臺文研究學者,睇睇喇,家下就連臺獨都係以越南作為去支那化嘅終極榜樣。

HK班傻仔依家成日臺灣乜乜臺灣物物,真正臺獨嘅動向反而冇心裝載唔去理會,或者專登有心當睇唔到。越南係好關鍵嘅樣板嚟,佢嘅去支那化同文字拉丁化實踐對粵獨臺獨港獨嚟講都有至關重要嘅啟示作用,想脫支一定唔可以唔睇越南,粵獨係噉認為,臺獨亦都係噉認為。基於複雜嘅歷史瓜葛,大粵嘅粵人對越南情感複雜,但係喺粵獨人裡頭對越南係普遍傾向好感,呢點粵獨同港獨好唔同。香港人對越南同樣情感複雜,不過呢啲情感就負面好多,呢個顯然係嚟自唔係好耐之前“不漏洞拉”嘅唔愉快記憶,喺度我要講嘅係,喺當年嘅越南船民當中,講粵語嘅越南粵僑為數眾多,班HK佬真係冇必要對呢啲同聲同氣嘅鄉里介懷咁多。

港獨當然可以唔睇粵獨,因為依家粵獨仲未起到家,但係港獨可以唔睇依家經已羽翼豐滿嘅臺獨咩?真正嘅臺獨佬係講臺語寫拉丁化嘅臺羅文嘅,無論係粵獨嘅拉丁粵文抑或係臺獨嘅臺羅文,呢啲都係以拉丁越南文為藍本嚟仿效嘅,越南至係去支那化嘅真正標竿,港獨班嘢若然到依家仲唔肯克服當年越南船民嘅陰影睇清楚呢個事實,仲成日戇鳩鳩噉跟著班臺灣撈喺度嘥時間做埋啲冇用功畀撈化,噉離真正嘅港獨真正嘅去支那化祇會越嚟越遠。

http://namyuekok.freeforums.org/479-t7106.html
http://cantonia.freeforums.org/479-t2927.html

 

478 大粵及大粵周邊主要民族

478 大粵及大粵周邊主要民族

—————————————-

大粵主要世居民族

粵族(包括四邑人同蜑家人):5580萬。侗臺語系粵平語族粵語支民族。

講侗臺語嘅古南越族係現代粵族嘅直系祖先,粵族唔係華族更加唔屬於所謂嘅漢族。粵族係侗臺語民族,因為,現代粵語係一種受古羌漢語接觸侵蝕嘅侗臺語,現代粵語本底源自屬於侗臺語系侗水語族嘅古南越語。喺現代粵語嘅基本核心詞(根據斯瓦迪士核心詞列表 Swadesh list)裡頭,大部份都係嚟自侗臺語系統,以基本核心詞起源呢一語言分類權威標準嚟界定,粵語明顯應該成為侗臺語系裡頭一個獨立語族:侗臺語系粵平語族或者侗臺語系東部語族,粵族毫無疑問係侗臺語民族裡頭嘅最大族群,人口比暹泰族同寮族多出至少一倍以上。侗臺語系臺語族北支嘅壯族、侗臺語系臺語族中支嘅儂族、同埋侗臺語系侗水語族標語支嘅標族,係粵族喺侗臺系裡頭嘅最親緣民族。需要指出嘅係,喺大粵歷史上曾經同粵族、壯族、儂族擁有過千年早期共同信史嘅越南族(交趾族),實質卻係源自於大粵邊境西南邊嘅古孟高棉族群,根據基本核心詞嚟判別,現代越南語係一種受古侗臺語深刻接觸侵蝕嘅孟高棉語。粵族同越南族嘅關聯在於:粵族則係受古羌漢化影響嘅侗臺系民族,而越南族係受古侗臺化影響嘅孟高棉系民族。因為有太多嘅侗臺色彩,令現代越南語喺孟高棉系語言裡頭成為奇特嘅一支。係侗臺化嘅孟高棉,抑或係真正侗臺,越南語系屬之前一直有爭拗,但係根據基本核心詞起源嚟界定,依家經已明確越南語係一種孟高棉系語言。既然現代越南語咁都可以畀國際語言學界公認劃入去南亞語系孟高棉語族入邊,噉根據同樣嘅基準(基本核心詞),將現代粵語劃為侗臺語系嘅一個獨立語族亦屬理據充分。

潮族:1245萬。閩越語系潮語族民族。

哎族(除“東江客”之外講“哎話”嘅人群):1985萬。東亞語系哎語族民族。

畬族(東江流域講畬話東江本地話水源話占米話嘅“東江客”人群):630萬。侗臺語系粵平語族畬語支民族。

瓊族:510萬。閩越語系瓊語族民族。

黎族:130萬。侗臺語系黎語族民族。

壯族(講“北部壯話”,自稱“布壯”“布依”“布仲”“布爽”“布銳”等嘅“北壯”同“布依族”人群):1325萬。侗臺語系臺語族壯語支民族。

儂族(講“南部壯話”,自稱“布儂”“布岱”“布央”“儂安”“布偏”等嘅“南壯”人群):585萬。侗臺語系臺語族儂語支民族。

瑤族(又稱勉族,僅指盤瑤系瑤民,亦即講優勉金門標曼藻敏標交呢五種瑤語方言嘅人群):205萬。苗瑤語系勉語族民族。

四邑人(粵族支系):390萬。侗臺語系粵平語族粵語支民族。

蜑家人(粵族支系):60萬。侗臺語系粵平語族粵語支民族。

儋族(海南儋州話人群):120萬。侗臺語系粵平語族粵語支民族。

邁族:2萬。侗臺語系粵平語族粵語支民族。

平族(講“桂南平話”同“柳融平話”嘅人群):260萬。侗臺語系粵平語族平語支民族。

海陸豐族:265萬。閩越語系閩南語族海陸豐語支民族。

雷族:290萬。閩越語系雷語族民族。

黎話人:80萬。閩越語系雷語族民族。

土話人(講“粵北土話”同“桂北平話”嘅人群):270萬。侗臺語系粵平語族平語支土話次語支民族。

山哈族:4萬。侗臺語系粵平語族畬語支民族。

翁貝族(講“臨高話”同瓊山“羊山話”嘅人群):80萬。侗臺語系翁貝語族民族。

哥隆族:10萬。侗臺語系仡央語族哥隆語支民族。

加茂族:5萬。侗臺語系加茂語族民族。

門族(海南苗族):7萬。苗瑤語系勉語族民族。

布努族:40萬。苗瑤語系布努語族民族。

標族:12萬。侗臺語系侗水語族標語支民族。

侗族:210萬。侗臺語系侗水語族侗語支民族。

水族:36萬。侗臺語系侗水語族水語支民族。

仫佬族:18萬。侗臺語系侗水語族仫佬語支民族。

毛南族:7萬。侗臺語系侗水語族毛南語支民族。

茶洞族:2萬。侗臺語系侗水語族民族。

莫族:2萬。侗臺語系侗水語族民族。

草苗族:6萬。侗臺語系侗水語族民族。

拉珈族:1萬。侗臺語系拉珈語族民族。

包瑙族:3萬。苗瑤語系布努語族民族。

布岱族:15萬。侗臺語系臺語族儂語支民族。

沙族:100萬。侗臺語系臺語族壯語支民族。

傣格族:5萬。侗臺語系臺語族泰寮語支民族。

傣瑞族:4萬。侗臺語系臺語族泰寮語支民族。

赫蒙族(雲貴苗族):370萬。苗瑤語系苗語族赫蒙語支民族。

木族(黔東苗族):185萬。苗瑤語系苗語族木語支民族。

貓家族:15萬。苗瑤語系苗語族果雄語支民族。

果雄族(湘西苗族):32萬。苗瑤語系苗語族果雄語支民族。

尼蘇族:48萬。藏緬語系倮語族東南語支民族。

葛潑族:10萬。藏緬語系倮語族北部語支民族。

阿烏族:2萬。藏緬語系倮語族北部語支民族。

哈尼族(僅指藏緬語系倮語族南部語支哈尼語群哈尼-阿卡語組裡頭講哈尼語嘅人群):76萬。藏緬語系倮語族南部語支哈尼語群民族。

僕拉族:17萬。藏緬語系倮語族東南語支民族。

僰族:4萬。藏緬語系倮語族東南語支民族。

姆基族:8萬。藏緬語系倮語族東南語支民族。

作科族:5萬。藏緬語系倮語族東南語支民族。

阿扎族:6萬。藏緬語系倮語族東南語支民族。

阿細族:10萬。藏緬語系倮語族東南語支民族。

阿哲族:6萬。藏緬語系倮語族東南語支民族。

苦聰族:4萬。藏緬語系倮語族中部語支民族。

峨努族:3萬。藏緬語系倮語族南部語支民族。

—————————————-

西粵主要世居民族

佯僙族:3萬。侗臺語系侗水語族佯僙語支民族。

仡佬族:5萬。侗臺語系仡央語族仡基語支民族。

納蘇族(水西彝族):115萬。藏緬語系倮語族北部語支民族。

撒梅族:2萬。藏緬語系倮語族北部語支民族。

撒尼族:10萬。藏緬語系倮語族中部語支民族。

阿車族:4萬。藏緬語系倮語族東南語支民族。

臘魯族:8萬。藏緬語系倮語族中部語支民族。

傣雅族:5萬。侗臺語系臺語族泰寮語支民族。

碧約族:12萬。藏緬語系倮語族南部語支哈尼語群民族。

卡多族:18萬。藏緬語系倮語族南部語支哈尼語群民族。

豪尼族:14萬。藏緬語系倮語族南部語支哈尼語群民族。

阿卡族:60萬。藏緬語系倮語族南部語支哈尼語群民族。

基諾族:2萬。藏緬語系倮語族中部語支民族。

俚米族:3萬。藏緬語系倮語族中部語支民族。

米俚族:2萬。藏緬語系倮語族中部語支民族。

倮倮潑族:57萬。藏緬語系倮語族中部語支民族。

俚潑族:25萬。藏緬語系倮語族中部語支民族。

臘羅族:50萬。藏緬語系倮語族中部語支民族。

拉祜族:72萬。藏緬語系倮語族中部語支民族。

密期族:3萬。藏緬語系倮語族中部語支民族。

阿羅族:4萬。藏緬語系倮語族北部語支民族。

納若族:2萬。藏緬語系倮語族北部語支民族。

怒蘇族(怒族):3萬。藏緬語系倮語族中部語支民族。

麗蘇族(傈僳族):95萬。藏緬語系倮語族中部語支民族。

諾蘇族(涼山彝族):245萬。藏緬語系倮語族北部語支民族。

白族:156萬。藏緬語系白語族民族。

納西族:30萬。藏緬語系納西語族民族。

摩梭族:5萬。藏緬語系納西語族民族。

普米族:10萬。藏緬語系羌語族民族。

爾蘇族:2萬。藏緬語系羌語族民族。

木雅族:1萬。藏緬語系羌語族民族。

康巴族:25萬。藏緬語系藏語族康巴語支民族。

拉旺族:6萬。藏緬語系儂語族民族。

克欽族(景頗族):104萬。藏緬語系薩爾語群克欽語族民族。

阿昌族:5萬。藏緬語系緬語族北部語支民族。

浪速族:10萬。藏緬語系緬語族北部語支民族。

載瓦族:11萬。藏緬語系緬語族北部語支民族。

勒其族:3萬。藏緬語系緬語族北部語支民族。

崩龍族(德昂族):2萬。南亞語系崩龍佤語族東部崩龍語支民族。

濮滿族:4萬。南亞語系崩龍佤語族東部崩龍語支民族。

布朗族:6萬。南亞語系崩龍佤語族佤語支民族。

佤族:121萬。南亞語系崩龍佤語族佤語支民族。

傣泐族(西雙版納傣族):80萬。侗臺語系臺語族泰寮語支民族。

傣那族(德宏傣族):72萬。侗臺語系臺語族泰寮語支民族。

—————————————-

需全數驅逐出大粵同西粵嘅支那系民族

殖粵支那人:南支那及北支那各式支那系民族,主要係湘族、川族、贛族、漢族、嶺北哎族(包括贛南哎族閩西哎族湘南哎族四川哎族)、淮族、吳族。湘族係東亞語系湘語族民族,川族係東亞語系漢語族川語支民族,贛族係東亞語系贛語族民族,漢族係東亞語系漢語族漢語支民族,嶺北哎族係東亞語系哎語族民族,淮族係東亞語系漢語族淮語支民族,吳族係東亞語系吳語族民族。

桂柳川族:東亞語系漢語族川語支民族。

全州湘族:東亞語系湘語族民族。

海南軍話人:中世紀時期殖粵支那兵後裔,東亞語系漢語族民族。

漢化仡佬族:淨識講支那川語完全唔識講仡佬語嘅假仡佬族。東亞語系漢語族川語支民族。

漢化土家族:淨識講支那川語完全唔識講畢茲卡語(亦即土家語)嘅假土家族。東亞語系漢語族川語支民族。

漢化穿靑族:五六百年前各式南支那殖黔漢人同當地土著嘅混血種群,佢哋依家淨識講支那川語,成咗貴州川族嘅一個特殊支系。東亞語系漢語族川語支民族。

貴州川族:東亞語系漢語族川語支民族。

雲南川族:東亞語系漢語族川語支民族。

涼山川族:東亞語系漢語族川語支民族。

果敢川族:撣邦東北部嘅川族,屬雲南川族裡頭嘅一個特殊支系。東亞語系漢語族川語支民族。

雲南回族:實質就係信奉回教嘅雲南川族。東亞語系漢語族川語支民族。

貴州回族:實質就係信奉回教嘅貴州川族。東亞語系漢語族川語支民族。

—————————————-

越南

越南族 Kinh 73.594.427
芒族 Mường 1.268.963 和平省
土族/楚愛族 Thổ 74.458 義安省 講楚愛語Cuói 南亞語系越南語族當中一個細小支系
儂族 Nùng 968.800 高平省諒山省 語言屬侗臺語系臺語族儂語支
岱依族 Tày 1.626.392 高平省諒山省北滸省太原省廣寧省北寧省北江省
熱依族 Giáy 58.617 高平省老街省河江省萊州省 講布依語
山齊族 Sán Chay 169.410 宣光省太原省北江省 講高欄語Caolan 實為廣西左江流域儂族嘅一個分支
傣族 Thái 1.550.423
拉基族 La Chí 13.158 河江省老街省
拉哈族 La Ha 8.177 安沛省山羅省
克木族 Khơ Mú 72.929
瑤族 Dao 751.067
赫蒙族 Hmong 1.068.189
巴天族 Pà Thẻn 6.811 河江省宣光省 講巴哼語 苗瑤語民族
僕拉族 Phù Lá 10.944 老街省
哈尼族 Hà Nhì 21.725
拉祜族 La Hủ 9.651
康族 Kháng 13.840 山羅省萊州省 信基督新教 並非侗臺語民族 係山地孟高棉民族 語言屬南亞語系崩龍語族
布盧族 Bru 74.506 廣平省廣治省承天順化省/南寮 寮國8.2萬 講布盧語 語言屬南亞語系卡圖語族 總人口16萬
戈都族/卡圖族 Cơ Tu 61.588 承天順化省廣南省 山地孟高棉民族 寮國有2.3萬 總人口8.5萬
戈族/庫亞族 Co/Cua 33.817 廣南省廣義省 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族 趨越南化傾向明顯
赫耶族 Hrê 127.420 廣義省平定省 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族
達愛族 Tà Ôi 43.886 承天順化省廣治省/南寮 寮國5萬 講達愛語 語言屬南亞語系卡圖語族 總人口9萬
拉格萊族 Ra Glai 122.245 富和省寧順省平順省 屬南島語系山地占族之一
埃地族 Ê Đê / Rade 331.194
嘉萊族 Gia Rai / Jarai 411.275 西原/柬東蒙多基里 屬南島語系山地占族之一
巴拿族 Ba Na / Bahnar 227.716 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族
格賀族 Cờ Ho / Koho 166.112 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族
墨儂族 Mnông / Mnong 102.741 多樂省林同省平福省 柬東蒙多基里省3萬 總數13萬 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族 以馴象聞名
色當族 Xơ Đăng / Xo Dang / Sedang 169.501 昆嵩省廣南省廣義省多樂省
斯丁族 X’Tiêng / Stieng 85.436 平福省 柬東0.5萬 總數9萬
葉堅族 Giẻ Triêng 50.962 昆嵩省 同寮南嘅塔靈族Tariang係同族 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族
麻族 Mạ 41.405 林同省 山地孟高棉民族
下高棉族 Khmer Krom 1.260.640
占族 Chăm 161.729 占族總人口32萬 越南占族主要係Cham Hroi(夏萊族) 講夏萊語
楚如族 Churu 林同省 1.9萬 講Chru語 屬南島語系山地占族之一
華族 Hoa people 823.071
哎族 Ngái 1.035 太原省平順省 越北客家
山由族(山瑤族) Sán Dìu 146.821 太原省永福省北江省廣寧省宣光省海陽省 講粵語嘅瑤族

拉基族 Lachi 0.7萬 河江省老街省 仡央語民族 語言屬侗臺語系仡央語族仡基語支 越南1.3萬
拉哈族 Laha 0.82萬 安沛省山蘿省 仡央語民族 語言屬侗臺語系仡央語族拉哈語支 越南0.82萬
普標族 Laqua/Qabiao 0.07萬(雲南越南各佔一半) 河江省/麻栗坡縣 仡央語民族 語言屬侗臺語系仡央語族央標語支
因族 En 高平省河廣縣/廣西靖西 0.02萬 仡央語民族 語言屬侗臺語系仡央語族央標語支
仡佬族 Gelao 全部仡佬語人口 1萬 語言屬侗臺語系仡央語族仡基語支 越南0.26萬
莽族 Mang 0.49萬(越南0.37萬) 萊州省 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系布甘_莽語族莽語支
巴天族/巴哼族 Pa Then/Pá Hưng 河江省宣光省 講巴哼語 苗瑤語民族
僕拉族/普拉族/夫拉族 Phù Lá 老街省河江省萊州省 1.1萬 語言屬藏緬語系倮語族東南語支
哲族 Chut 0.6萬 寮中甘蒙省/廣平省 山地越芒語民族 南亞語系越南語族當中一個細小支系
朗儂族 Nguồn 0.2萬 廣平省明化縣 山地越芒語民族 南亞語系越南語族當中一個細小支系
朱赫族 Jeh 2.6萬 寮南公河省阿速坡省/越南西原 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族
夏朗族 Halang 1.08萬 寮南(0.4萬)/昆嵩省(1.8萬)山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族 喺越南被視為係色當族Xơ Đăng/Xo Dang一個支系
卡容族 Kayong / Ca Giong 2.5萬 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族
勒萬族/卡高族 Rơ Măm / Kaco 0.36萬(越南0.04萬) 昆嵩省/柬東 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族
塔夸族 Takua 0.6萬 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族
磨儂族 Monom 0.6萬 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族
托拉夏族 Todrah 0.6萬 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族
蘭歐族 Rengao 1.8萬 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族
杜安族 Duan 0.44萬 寮南/昆嵩省 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族
卡查族 Katua / Ca Tua 0.4萬 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族
遮羅族 Chơ Ro/Cho Ro/Chrau 2.69萬 同奈省平陽省平福省平順省林同省巴地-頭頓省 講Chrau語 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族
戈族/庫亞族 Cor/Cua 廣義省廣南省 2.77萬(僅1.2萬講Cua語) 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族 趨越南化傾向明顯
春寮族 Ts’ün-Lao 1.49萬 萊州省 語言屬侗臺語系臺語族儂語支
廟族/那廟族 Mieu/Ná-Meo 0.12萬 語言屬苗瑤語系苗語族木語支 同廣西融水木族(Hmub,即黑苗人)係同族
曼施族 Mantsi 3.7萬 河江省 曼施語屬藏緬語系緬彝語族曼語支(Mondzish)
沙壩族 Sapa 0.03萬 萊州省 山地泰族之一 語言屬侗臺語系臺語族臺語支
布瑙族 Brao/Brau(唔係布盧族 Bru)5.9萬 柬東拉塔納基里省/南寮 越南有0.04萬
奧杜族 O Du 0.1萬(越南0.04萬) 義安省/寮北 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系克木語族
辛門族/欣門族 Xinh Mun / Ksingmul 萊州省山羅省 2.7萬(越南2.3萬) 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系克木語族/布甘_莽語族 同莽族係近親民族
西拉族 Si La 0.25萬(越南0.07萬)萊州省/寮北 藏緬語哈尼系民族
廣林康族 Quảng Lâm 奠邊省 康族Kháng近親民族

達加爾人Degar(西原山地民族)總人口180萬(包括柬東兩省20萬)
埃地族 Ê Đê / Rade 331.194
嘉萊族 Gia Rai / Jarai 411.275
巴拿族 Ba Na / Bahnar 227.716
格賀族 Cờ Ho / Koho 166.112
墨儂族 Mnông / Mnong 102.741 多樂省林同省平福省 柬東蒙多基里省3萬 總數13萬
色當族 Xơ Đăng / Xo Dang 169.501 昆嵩省廣南省廣義省多樂省/寮南 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族
斯丁族 X’Tiêng / Stieng 85.436 平福省 柬東0.5萬 總數9萬
葉堅族 Giẻ Triêng 50.962 昆嵩省
麻族 Mạ 41.405 林同省

傣族 Thái 1.550.423
傣登族 Tai Daeng / 紅傣族 16.5萬(越南14萬/寮國2.5萬) 山地泰語民族
傣擔族 Tai Dam / 黑傣族 76萬 山地泰語民族
傣瑞族 Tai Dón / 白傣族 50萬 山地泰語民族
傣蒲族 Tai Pao / 1.3萬 山地泰語民族
傣清族 Tai Thanh / 2萬 山地泰語民族

華族 Hoa people 823.071
Cantonese 粵族 約47萬 Ho Chi Minh City, Đồng Nai, Mỹ Tho
Teochew    潮族 約28萬 Cần Thơ, Sóc Trăng, Kiên Giang, Bạc Liêu, Cà Mau
Hoklo(Hokkien) 福建系 約5萬 Hội An, Huế
Hakka 客家系 Quảng Ninh
Hainanese 海南系 Phú Quốc, Ninh hoa, tuy hoa, nha trang

—————————————-

寮國

寮族 Lao    Tai-Kadai 3,067,005 54.6
克木族 Khmu Mon-Khmer 613,893 10.9 總人口71萬
赫蒙族 Hmong    Hmong-Mien 415,946 8.0
傣族 Thai    Tai-Kadai 215,254    3.8
傣富族 Phu Tai Tai-Kadai 187,391    3.3
傣仂族 Lü/Tai Lü Tai-Kadai 123,054 2.2 總人口55萬 緬/滇/泰/寮交匯湄公河沿岸河谷
卡唐族 Katang Mon-Khmer 118,276 2.1 沙灣拿吉/沙拉灣/占巴塞 講達愛語 語言屬南亞語系卡圖語族
布盧族 Bru 6.9-8.2萬 南寮/越南 總人口16萬
湄公族 Makong    Mon-Khmer 117,872    2.1
阿卡族 Akha (Kor) Tibeto-Burman 90,698 1.6  總人口45-60萬
Xuay         42,834    0.8
Singsily (Phounoy) 世居豐沙里省 Tibeto-Burman 37,447    0.7

Kuy 繪族 45萬(泰國30萬/寮南6.4萬/柬東1.55萬) 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系卡圖語族
Sô 蘇奧族 18.8萬 寮南 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系卡圖語族
Tà Ôi 達愛族 5萬 講達愛語 語言屬南亞語系卡圖語族 總人口9萬
Tai Yo / Nyaw 傣遙族 6萬 寮國波里坎塞省/越南義安省/泰國東北
Phuan 富安族 30萬 泰國東北/寮國川壙省
Akeu 亞橋族 1.4萬 寮北/雲南景洪 哈尼語民族 阿卡族支系?
Bit/Khabit/Psing 必特族/布興族/卡比族 0.22萬 寮北豐沙裡省/雲南勐臘 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系崩龍語族必特_康語支 同莽族克木族係親緣民族
Laven 拉文族 寮國指定民族 包括Jru 朱魯族/Su 素族/Juk 續克族 總人口3萬
Jru 朱魯族 2.8萬 寮南 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族
Su 素族 0.24萬 寮南 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族
Juk 續克族 寮南塞公省 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族
Jeh 朱赫族 2.6萬 寮南公河省阿速坡省/越南西原 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族
Duan 杜安族 0.44萬 寮南/昆嵩省 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族
Halang 夏朗族 1.08萬 寮南(0.4萬)/昆嵩省(1.8萬)山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族 喺越南被視為係色當族Xơ Đăng/Xo Dang一個支系
Lavi 拉威族 0.05 寮南塞公省 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族
Nyaheun 那限族 0.4萬 寮南 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族
Sapuan 沙潘族 0.05萬 寮南阿速坡省 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族
Oi/Oy 愛族 1.6萬 寮南 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族
Cheng 程族 0.65萬 寮南 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族 同Oi/Oy 愛族係近親民族
Brao/Brau 布瑙族(唔係布盧族 Bru)5.9萬 蒙多基里省/南寮 越南有0.04萬 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族
Alak/Hrlak 亞拉克族/夏拉克族 0.4萬 寮南沙拉灣/色貢 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族
Talieng/Tariang/Trieng/Caliang/Kasseng 卡靈族 4.5萬 寮南 同越南嘅葉堅族Giẻ Triêng係同族 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族
戈都族/卡圖族 Cơ Tu / Katu 61.588 承天順化省廣南省 山地孟高棉民族 寮國有2.3萬 總人口8.5萬 語言喺南亞語系當中自成一系 屬南亞語系卡圖語族
Chut 哲族 0.6萬 寮南/廣平省 山地越芒語民族 南亞語系越南語族當中一個細小支系
Maleng 馬靈族 0.37萬 山地越芒語民族 南亞語系越南語族當中一個細小支系
Kri 克利族 0.03萬 寮中甘蒙省 山地越芒語民族 南亞語系越南語族當中一個細小支系
Arem 亞蘭族 0.03萬 寮中甘蒙省 山地越芒語民族 南亞語系越南語族當中一個細小支系 哲族Chut近親
Phunoi 蒲內族 4.5萬(越南0.2萬) 寮北/越北/滇南 哈尼語民族 滇南畢蘇族近親
Piyo 碧約族 12萬 寮北/滇南 哈尼語民族 卡多族近親
Saek 沙克族 1.5萬 甘蒙省/泰東北 侗臺語系臺語族壯語支民族 壯語支最南部民族
Yoy 雅愛族 0.6 寮中/泰東北 侗臺語系臺語族壯語支民族 壯語支最南部民族
Thavung 塔容族 0.07萬 泰國東北/南寮 南亞語系越南語族當中一個細小支系
Phong 彭洪族 0.1萬 寮北桑怒省 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系克木語族
Mal 馬爾族 2.6萬 寮北瑯勃拉邦省 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系克木語族
Mlabri 武拉布利族 0.01萬 寮北/泰北 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系克木語族
Phai 派族 8萬 寮北豐沙裡省沙耶武裡省/泰北難府 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系克木語族
Lamet/Khamet 拉密族/夸密族 2萬 寮北/泰北 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系崩龍語族
Kiorr 基俄族 0.24萬 寮北 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系崩龍語族

—————————————-

柬埔寨

Khmer 高棉族(930-1370萬之間)
Cham 占族 21.7萬 占族總人口32萬
Brao/Brau 布瑙族(唔係布盧族 Bru)5.9萬 柬東拉塔納基里省/南寮 寮國3.2萬越南0.04萬
Tampuan 潭潘族 3.1萬 柬東拉塔納基里省最大土著民族 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族
Ra’ong 拉容族 柬東上丁省 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族 同斯丁族係近親民族
Mnông / Mnong 墨儂族 102741 多樂省林同省平福省 柬東蒙多基里省3萬 總數13萬 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族
Mel 美爾族 0.21萬 柬東桔井省 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族 同斯丁族係近親民族
Khaonh 夸安族 0.07萬 柬東桔井省 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族 同斯丁族係近親民族
Thmon 譚安族 柬東蒙多基里省 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系巴拿語族 同斯丁族係近親民族
Bunong 布儂族 柬東蒙多基里省 山地孟高棉民族
Cambodian Hokkien 柬埔寨福建人 8.26萬
Pear 皮爾族 0.17萬 柏威夏省 古老孟高棉土著 語言屬南亞語系皮爾語族 帶明顯矮黑人種特徵 無論語言抑或文化風俗皮爾族都同柬埔寨其他族群截然唔同
Chong 沖族 0.2萬 柬埔寨菩薩省(0.15萬)/尖竹汶府 古老孟高棉土著 語言屬南亞語系皮爾語族
Somray 深拉利族 0.41萬 柬埔寨菩薩省 古老孟高棉土著 語言屬南亞語系皮爾語族
Samre 三利族 0.02萬 柬埔寨菩薩省 古老孟高棉土著 語言屬南亞語系皮爾語族
Suoy 蘇愛族 0.09萬 柬埔寨磅士卑省 古老孟高棉土著 語言屬南亞語系皮爾語族
Sa’och 沙奧切族 0.04萬 柬埔寨磅士卑省 古老孟高棉土著 語言屬南亞語系皮爾語族

華族
Teochew 潮族 60% 約9萬
Cantonese 粵族 20% 約3萬
Hokkien 福建系 7%
Hainanese 海南系 4%
Hakka 客家系 4%
Other 其他 5%

—————————————-

泰國

伊森族(泰東北寮族) Isan 1500-2200萬
泰阮族(泰北蘭那泰族支系)Tai Yuan 600-603萬
泰柏族(泰南泰族支系)Pak Tai 450萬
暹泰族 Siamese 1810-2020萬(剔除泰東北伊森族、泰北蘭那泰阮族、泰南泰柏族後數字)
泰族 5060萬(泰國官方數字,包括暹泰族伊森族泰阮族泰柏族)
拉祜族 10萬
克倫族 100萬
馬來族 196.4萬

赫蒙族 15.1萬

北高棉族/素林族 120-140萬 北高棉語同柬埔寨標準高棉語發音有相當大差異,兩者270基本字表祇有80%-85%同源,相互對話困難。
緬族 100萬
克木族 1萬
孟族 11.4萬

Tai Lue / Tai Lü / Lü 傣仂族 55萬(雲南28萬/寮國12.3萬/泰國8.3萬/緬甸6萬)
Tai Khün / Khün 傣坤族 10萬 撣邦東部景棟/泰北
Phu Tai 傣富族 87萬 寮南/泰東北(泰國約69萬/寮國18.7萬)
Phuan 富安族 30萬 泰國東北/寮國川壙省
Tai Song 傣宋族 3.2萬 泰國中部
Tai Yo / Nyaw 傣遙族 6萬 寮國波里坎塞省/越南義安省/泰國東北
Akha 阿卡族 8萬 泰北清萊府清邁府 總人口45-60萬 廣泛分佈喺泰北/撣邦東部/雲南西雙版納/寮北 哈尼系民族
Jahai 渣夏族 0.18萬 霹靂州(0.1萬)/泰南 阿斯蘭部族之一 東南亞最古老土著
Maniq/Kensiu 馬尼族/坎肖族 0.28萬 霹靂州(0.25萬)/泰南 渣夏族近親 阿斯蘭部族之一 東南亞最古老土著 屬矮黑人種
Kintaq 健達族 0.02萬 北馬/泰南 阿斯蘭部族之一 東南亞最古老土著
Mpi 武比族 0.15萬 碧約族同卡多族近親 屬哈尼-碧卡語民族 泰北/雲南勐臘
Nyah Kur 那雅庫族 0.4-0.6萬 猜也奔府(屬主要分佈區)呵叻府碧差汶府彭世洛府 陀羅缽底孟族後裔 那雅庫語屬孟族語言
Lua’  路亞族 0.63萬 泰北寮北 語言屬南亞語系克木語族
Lawa 拉佤族 1.7萬 泰北夜豐頌府清邁府/寮北 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系崩龍語族佤語支 泰北土著民族
Mok 木克族 泰北南奔府 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系崩龍語族
Urak Lawoi’ 烏拉克拉禾族 0.6萬(母語人口0.5萬) 泰南普吉島 係海上流動漁民 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Kedah Malay 吉打馬來族 500萬(當中190萬喺泰南) 馬來西亞吉打州霹靂州玻璃市州及泰國南部 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Kelantan-Pattani Malay / Yawi / Jawi 吉蘭丹北大年馬來族 / 渣威族 250萬(當中100萬喺泰南) 馬來西亞吉蘭丹州及泰南北大年也拉陶公宋卡四府 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組

泰國華人 935萬(2012年估計),佔全泰總人口14%
有華裔血統佔泰國人口40%(最多至2600萬)
潮州人56% 約523萬
客家人16% 約150萬
海南人11% 約103萬
廣府人(粵族)7% 約65萬
福建人7% 約65萬
其他(雲南漢人/雲南回民)3%

—————————————-

緬甸

緬族 2895萬
孟族 800萬(緬甸200-800萬之間,泰國11.45萬)
克倫系民族合計 800萬(緬甸700萬,泰國100萬)
若開族 234.6萬
拉祜族 15萬
緬甸華人 128.5-163.75萬(當中Hokkiens45% Cantonese45% 約74萬)
緬甸印度人 95-290萬 主要係泰米爾人,泰盧固人、馬爾華人、孟加拉人。
緬甸鋸嘎人 50萬 大多數鋸嘎人通常講尼泊爾語作為母語
英緬混血種人 5.2萬
果敢族 Kokang 實質係雲南漢人 38-51萬 / 20萬

Moken 莫肯族 0.3-0.8萬 德林達依省/泰南 海上遷徙民族 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族莫肯語支
Anu-Hkongso 阿魯-洪蘇族 0.4萬 欽邦Mindat縣Paletwa鎮 同武魯族Mru係親緣民族 藏緬語民族
Sak/Chak 薩克族/查克族 4萬 若開邦 藏緬語薩爾語群民族 可能同中世紀嘅驃族同出一源
Rawang / Nung  拉旺族/阿儂族 6.3萬 克欽邦北部/阿魯納查爾邦 獨龍族親緣民族
Taron 塔龍族 克欽邦北部 少於5人 喜瑪拉雅東部山區瀕臨滅絕小矮人 成人高度110-130厘米 獨龍族親緣民族

Arakanese/Rakhine 阿拉干族/若開族 100萬 若開邦北部
Ramree 蘭里族 81萬 若開邦中南部 屬阿拉干族支系
Arakanese/Rakhine 阿拉干族/若開族 260.3萬(緬甸234.6萬/孟加拉國20.7萬/印度5萬)
Daingnet 丹叻族 8萬 若開邦北部 虔誠嘅南傳佛教徒 同吉大港山區查克馬族關聯密切 最初係藏緬語民族 後嚟語言變成一種雅利安語同藏緬語嘅混合語
Mru/Mro 武魯族 8.5萬 若開邦北部/欽邦南部/吉大港山區
Rohingya 羅興雅族 180萬(緬甸130萬/孟加拉國30-50萬) 吉大港/若開邦 印度種孟加拉語回教徒
Kamein 卡曼尼族 2萬 蘭里島 嚟自北印度啲養唔熟嘅回教徒阿富汗僱用兵嘅後裔 講緬語支阿拉干語 歷史上多次作反想推翻佛教嘅阿拉干王國

Lisu 麗蘇族/傈僳族 康南/雲南/緬北 總人口94萬
Lahu 拉祜族/拉胡族 總人口100萬(當中拉祜語人口60萬,緬甸15萬/雲南72萬/泰國10萬/寮國1.5萬/越南0.96萬)雲南/撣邦/泰北/寮北
Akha 阿卡族 總人口44.9萬 緬甸/雲南/泰國/寮國 哈尼系民族
Akeu 阿克族 1.4萬 撣邦東部/雲南西雙版納/寮北 哈尼系民族
Pyen 皮因族 0.06萬 撣邦東部景棟 哈尼系民族

Wa 佤族 總人口121萬(當中佤語人口90萬,緬甸80萬/雲南40萬/泰國1萬) 撣邦 緬甸最大山地孟高棉民族 語言屬南亞語系崩龍語族佤語支
Palaung 崩龍族 55.7萬 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系崩龍語族
Meung Yum 滿阮族 0.8萬 撣邦 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系崩龍語族佤語支
Savaiq 沙華奇族 1萬 撣邦滾弄臘戍一帶 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系崩龍語族佤語支
Muak Sa-aak 木克沙克族 0.45萬 撣邦東部 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系崩龍語族
Mong Lue / Tai Loi 孟萊族/傣萊族 0.5萬 撣邦東部 似係傣化嚴重嘅山地孟高棉民族 語言屬南亞語系崩龍語族
Blang 布朗族 9.2萬 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系崩龍語族
Danau/Danaw 達納華族 0.5萬(講達納華語人口約莫0.1萬) 撣邦 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系崩龍語族 居地周圍畀Pa’O 巴歐族環繞 巴歐化/緬化嚴重
Riang/Ruching Palaung 利昂族 2.8萬 山地孟高棉民族 語言屬南亞語系崩龍語族 畀克倫族同化嚴重

Pa’O 巴歐族 60萬 撣邦 克倫系民族
Karenni / Pwo Karen / Red Karen 克倫尼族 146萬 克耶邦
Red Karen / Kayah /Karenni 紅克倫族/克耶族/克倫尼族 36-41萬(緬甸26萬泰國10萬) 克耶邦
Bwe/Kayaw 巴域族/卡瑤族 1.57-1.7萬 克耶邦 克倫系民族
Geba/Eastern Bwe 基巴族/東巴域族 4萬 克倫系民族
Kayan / Padaung 克延族/巴當族 13萬 撣邦/克耶邦 克倫系民族 長頸族
Geko/Yinbaw 基高族/延包族 1.7萬 克延族支系 克倫系民族
Lahta 拉他族 1.35萬 克延族支系 克倫系民族
Pwo 帕活族 27.6萬 克耶族支系
Karen 克倫族 230-400萬 克倫邦
S’gaw Karen 斯高族 230萬 克倫族支系 講斯高克倫語

Shan 撣族 600萬
Tai Khün / Khün 傣坤族 10萬 撣邦東部景棟/泰北 侗臺語系臺語族臺語支民族
Tai Nüa 傣那族 72萬 雲南德宏州/撣邦北部 侗臺語系臺語族臺語支民族
Khamti 康迪族 7萬 實皆省北部 侗臺語系臺語族臺語支民族
Tai Laing 傣萊族 10萬 克欽邦南部實皆省中部 侗臺語系臺語族臺語支民族

Danu 達努族/德努族 10萬 撣邦 緬語支民族
Intha 茵達族 7-9萬 撣邦茵萊湖水上民族 緬語支民族
Yaw 雅烏族 2萬 馬圭省北部 茵達族支系 緬語支民族
Myeik 墨吉族 25萬 德林達依省 緬語支民族
Tavoyan 土瓦延族 44萬 德林達依省 緬語支民族
Hpon 賀蓬族 0.15萬 八莫附近 緬語支民族 接近畀緬族完全同化
Taungyo 湯尤族 撣邦 緬語支民族 講類似阿拉干語方言

Kachin/Jingpho 克欽族 104萬(緬甸100萬當中克欽邦54萬/雲南4萬)
Lashi 勒期族 3萬(雲南0.1萬/緬北2.9萬)克欽系民族
Lhao Vo 浪速族 10萬(雲南0.5萬/緬北9.5萬)克欽系民族
Zaiwa 載瓦族 11萬(雲南8萬/緬北3萬)克欽系民族

Konyak 貢雅克族 (248,002) 那加蘭邦/緬北 獵頭族 主要那加部族
Tangsa 唐砂族 11萬 緬甸/阿魯納查爾邦 那加部族
Koki / Koki Naga 高基族 0.2萬 緬北 那加部族
Khiamniungan 希岩琉金族 4.8萬 那加蘭邦/緬北 那加部族
Long Phuri 朗庫利族 0.2萬 緬北 那加部族
Makuri 馬庫利族 0.65萬 那加蘭邦/緬北 那加部族
Makyan 馬延族 0.4萬 緬北 那加部族
Ponyo 邦柔族 0.45萬 緬北 那加部族
Para 帕拉族 0.15萬 緬北 那加部族
Tangkhul 唐古族 20萬 曼尼普爾邦/緬北 那加部族
Htangan/Htang Ngan 賀唐干族 0.7萬 緬北那加部族之一

Kuki 庫基族 500萬(包括欽族米咗族庫基族共約50個部族人口) 若開邦北部/吉大港山區/欽邦/米咗邦
Chin 欽族 200萬 欽邦
Asho 阿斯豪族 40萬(阿斯豪母語人口僅1萬人) 若開邦/伊洛瓦底江沿岸平原 係平原欽族 信南傳佛教 經已深度緬族化
Falam 法蘭族 10.7萬 欽邦北部 欽族支系 欽-米咗-庫基部族之一
Hakha 哈卡族 13萬 欽邦北部 欽族支系 欽-米咗-庫基部族之一
Khumi 庫米族 12.1萬 若開邦北部/吉大港山區 欽-米咗-庫基部族之一
Awa Khami 阿華庫米族 庫米族支系 欽-米咗-庫基部族之一
Zou/Zo 曹族 5.3萬 曼尼普爾邦2.2萬/欽邦3.1萬 欽-米咗-庫基部族之一
Daai/Shö 戴族/蘇族 6-9萬 欽邦南部最大部族 欽-米咗-庫基部族之一
Kaang 卡昂族 0.1萬 欽-米咗-庫基部族之一
Laitu 賴圖族 1.85萬 欽-米咗-庫基部族之一
Lautu 撈圖族 1.5萬 欽-米咗-庫基部族之一
Mün 妙族 1.5萬 欽-米咗-庫基部族之一
Mara/Maras 馬拉族/馬拉士族 11.2萬(米咗拉武7萬/欽邦3.3萬/若開邦0.9萬) 欽-米咗-庫基部族之一 米咗拉武邦/欽邦/若開邦
Nga La / Matupi 那拉族/馬圖皮族 4萬 欽-米咗-庫基部族之一
Ngawn 那溫族 1.5萬 欽-米咗-庫基部族之一
Welaung / Rawngtu 威朗族/拉宏圖族 0.5萬 欽-米咗-庫基部族之一
Senthang 辛唐族 3.3萬 欽-米咗-庫基部族之一
Siyin/Sizang 斯因族/斯壯族 1萬 欽-米咗-庫基部族之一
Songlai 宋賴族 0.73萬 欽-米咗-庫基部族之一
Sumtu 遜圖族 1.4萬 欽-米咗-庫基部族之一
Thaiphum 泰蓬族 0.1萬 欽-米咗-庫基部族之一
Thado/Thadou 他都族 50萬(曼尼普爾邦17.9萬) 曼尼普爾邦/欽邦/實皆省 最大庫基語部族 係基督徒
Tedim/Sukte 迪甸族/蘇迪族 23萬 欽邦/曼尼普爾邦 欽-米咗-庫基部族之一 70%係基督徒
Tawr 他華族 0.07萬 欽-米咗-庫基部族之一
Zotung 咗同族 4萬 欽邦南部 欽-米咗-庫基部族之一
Zyphe/Zophei 咗喜族 2萬 欽-米咗-庫基部族之一
Guite 古迪族 欽-米咗-庫基部族之一

—————————————-

福建/閩越

閩西贛族:105萬
閩西哎族:290萬

閩越族群:3105萬
閩族:1380萬
福族:882-1050萬
建族:200萬
莆仙族:255-305萬
閩中族:85萬
浙南閩族:85萬

—————————————-

臺灣

臺族 1720萬 73.5%
哎族 316萬 13.5%
漢族 175萬 7.5%

高砂族群 54萬 2.28%
阿美族    Pangcah (Amis)    200,369
排灣族    Payuan (Paiwan)    96,222
泰雅族    Tayal (Atayal)    85,819
布農族    Bunun    55,942
卑南族    Pinuyumayan (Puyuma)    13,358
魯凱族    Rukai    12,851
鄒族    Cou (Tsou)    6,843
賽夏族    SaiSiat    6,406
達悟族(雅美族)    Tao (Yami)    4,421
邵族    Thao    759    原被歸類為鄒族,後於2001年8月8日合法承認。
噶瑪蘭族    Kebalan (Kavalan)    1,374    原被歸類成阿美族,後於2002年12月25日承認。
太魯閣族    Truku (Taroko)    29,659    原被歸類成泰雅族,後於2004年1月14日承認。
撒奇萊雅族    Sakizaya    844    原被歸類成阿美族,後於2007年1月17日承認。
賽德克族    Seediq    9,033    原被歸類成泰雅族,後於2008年4月23日承認。
拉阿魯哇族    Hla’alua    206    世居高雄市桃源區與那瑪夏區。原被歸類成南鄒族,後於2014年6月26日承認。
卡那卡那富族    Kanakanavu    94    世居高雄市那瑪夏區一帶。原被歸類成南鄒族,後於2014年6月26日承認。

—————————————-

琉球

琉球族154萬
南日本和族(九州和族)

—————————————-

印度東北六邦(阿薩武邦/梅加拉亞邦/那加蘭邦/曼尼普爾邦/米咗拉武邦/特里普拉邦)

Assamese 阿薩武族 1600萬 阿薩武邦 / Koch 科基族 513萬(印度東北500萬) 阿薩武邦平原 藏緬人種 但係語言經已孟加拉-阿薩武化 阿薩武族支系?
Ahom 阿洪族 195萬 實質經已係阿薩武族嘅一部分 阿薩武邦 侗臺語系臺語族臺語支民族 阿洪語現時主要用作宗教禮儀目的,在日常生活中已不再使用,阿洪語被視為係經已滅絕。
Khamyang 康陽族 0.7萬 阿薩武邦 侗臺語系臺語族臺語支民族 康陽語屬極危語言
Khamti 康迪族 7萬 主體喺實皆省北部 阿薩武邦有零散分佈 侗臺語系臺語族臺語支民族
Aiton 艾頓族 0.8萬 阿薩武邦 侗臺語系臺語族臺語支民族
Phake 帕基族 0.5萬 阿薩武邦 侗臺語系臺語族臺語支民族
Turung 圖隆族 1萬 阿薩武邦 前侗臺語系臺語族臺語支民族 現時經已克欽化/景頗化 圖隆語經已滅絕
Bodo 波多族 400萬 聚居阿薩武邦西部波多蘭地域 阿薩武邦最大土著部族
Bodo-Kachari 波多-卡查利族群 1200-1400萬 包括Mech/Rabha/Lalung/Dimasa(Hills Kachari)/Garo/Tiprasa/Sutiya 等族
Dimasa 迪馬沙族 50萬 阿薩武邦南部巴拉克谷地
Mech 美慈族 阿薩武邦 係波多族親緣民族
Tiwa 天華族 17.1萬 阿薩武邦
Karbi 卡比族 46.7萬 阿薩武邦中部 藏緬人種 藏緬語民族 信仰萬物有靈 從事刀耕火種農業普遍貧窮
Mishing 美升族 92-100萬(美升語人口僅有59.2萬) 阿薩武邦東北部 阿薩武邦次大土著部族(阿薩武美升族87萬) 藏緬人種 藏緬語民族 由藏南遷嚟阿薩武平原 信仰萬物有靈 教育水平相當高
Rabha 拉波哈族 17萬 阿薩武邦/西孟加拉邦
Hajong 夏容族 20萬 梅加拉亞邦/孟加拉國北部 藏緬人種 但係語言經已孟加拉-阿薩武化
Garo 加羅族 100萬 梅加拉亞邦第二大土著民族 同波多族親緣密切
Khasi 卡西族 136萬 梅加拉亞邦最大土著民族 印度最大孟高棉語民族
Pnar/Jaintia/Synteng 柏拿族/齊提亞族/遜唐族 25萬 梅加拉亞邦第三大土著民族 印度第二大孟高棉語民族
War 華爾族 4.2萬 梅加拉亞邦 孟高棉語民族
Lyngngam 良岩族 0.6萬 梅加拉亞邦 孟高棉語民族
Kokborok / Tripuri 確博羅克族/ 特里普拉族 97萬 特里普拉邦 藏緬語民族
Marma/Mogh 馬馬族/莫古族 13.2萬(孟加拉國10萬/特里普拉邦3.2萬) 吉大港山區次大族裔 屬若開族支系 阿拉干人喺吉大港嘅後裔
Reangs/Bru 列朗族 16.5萬 特里普拉邦第二大表列部族 藏緬語民族 講確博羅克語列朗方言
Jamatia 渣馬提亞族 7.45萬 特里普拉邦 特里普拉邦第三大表列部族 藏緬語民族
Halam 哈蘭族 4.8萬 特里普拉邦 欽-米咗-庫基部族之一
Kuki/Mizo/Chin/Zomi/Zo 欽-米咗-庫基族群 500萬(包括欽族米咗族庫基族共約50個部族人口) 若開邦北部/吉大港山區/欽邦/米咗邦
Mizo 米咗族 150萬 米咗拉武邦
Laizo 萊咗族 欽-米咗-庫基部族之一 米咗族支系 米咗拉武邦
Kuki 庫基族 150萬(剔除欽族米咗族之後人口) 曼尼普爾邦
Thado/Thadou 他都族 50萬(曼尼普爾邦17.9萬) 曼尼普爾邦/欽邦/實皆省 最大庫基語部族 係基督徒
Hmar 夏馬族 10萬 欽-米咗-庫基部族之一 阿薩姆邦曼尼普爾邦米佐拉姆特里普拉邦 下分14個部族 其中包括Biate 比亞堤族
Biate 比亞堤族 2萬 印度東北最古老欽-米咗-庫基部族之一 米咗拉武邦特里普拉阿薩武邦梅加拉亞邦曼尼普爾邦 人口主要集中在梅加拉亞邦阿薩姆邦
Mara/Maram 馬拉族/馬拉武族 11.2萬(米咗拉武7萬/欽邦3.3萬/若開邦0.9萬) 欽-米咗-庫基部族之一 米咗拉武邦/欽邦/若開邦
Paite 派特族 15萬 曼尼普爾邦 係基督徒
Gangte 干特族 1.5萬 曼尼普爾邦
Zou/Zo 曹族 5.3萬 曼尼普爾邦2.2萬/欽邦3.1萬 欽-米咗-庫基部族之一
Vaiphei 威喜族 4萬 曼尼普爾邦
Meithei 美堤族/曼尼波族 126.6萬 曼尼普爾邦
Naga 那加族群 200萬 那加蘭邦 主要那加部族:Poumai, Sumi, Angami, Ao, Chakhesang, Chang, Khiamniungan, Konyak, Liangmai, Lotha, Pochury, Rongmei, Zeme, Mao
Konyak 貢雅克族 (248,002) 那加蘭邦/緬北 獵頭族 主要那加部族
Ao/Mongsen Ao 歐族/蒙辛歐族 (257,500) 那加蘭邦 主要那加部族
Lotha 路塔族(168,356)-54.8萬 那加蘭邦 主要那加部族
Angami 安加米族(131,737)-20萬 那加蘭邦 主要那加部族
Phom 帕洪族(122,454) 那加蘭邦 那加部族
Yimchungre 賢昌族(92,092) 那加蘭邦 那加部族
Sema 蘇馬族(92,884) 那加蘭邦 那加部族
Sangtam 三潭族(84,150) 那加蘭邦 那加部族
Chakru 查魯族(83,506) 那加蘭邦 那加部族
Chang 昌族(62,347) 那加蘭邦 那加部族
Zeliang 遮靈族(61,492) 那加蘭邦 那加部族
Rengma 蘭馬族(58,590)-6.1萬 那加蘭邦 那加部族
Kheza 赫扎族(40,362) 那加蘭邦 那加部族
Khiemnungan 金隆干族(37,752) 那加蘭邦 那加部族
Chakhesang 查赫山族(9,544) 那加蘭邦 那加部族
Anal 安爾族 92,123 曼尼普爾邦/緬甸欽邦 那加部族 講庫基語
Liangmai 朗邁族 1萬 曼尼普爾邦/那加蘭邦 那加部族
Mao 茂族 8.1萬 曼尼普爾邦 那加部族
Marams 馬林族 3.7萬 曼尼普爾邦 那加部族
Nocte 路迪族 3.3萬 阿魯納查爾邦 貢雅克族嘅親緣民族 那加部族
Wancho 雲曹族 3.5萬 阿魯納查爾邦 那加部族
Pochury 婆曹利族 1.6萬 那加蘭邦 那加部族
Poumai 普邁族 18.7萬 那加蘭邦 那加部族
Ruangmei/Kabui 容美族/卡貝族 8.8萬 曼尼普爾邦 那加部族
Tangkhul 唐古族 20萬 曼尼普爾邦/緬北 那加部族
Tangsa 唐砂族 11萬 緬甸/阿魯納查爾邦 那加部族
Tutsa 圖薩族 2.5萬 阿魯納查爾邦 那加部族
Khiamniungan 希岩琉金族 4.8萬 那加蘭邦/緬北 那加部族
Makuri 馬庫利族 0.65萬 那加蘭邦/緬北 那加部族

—————————————-

不丹錫金藏南(不丹/錫金邦/阿魯納查爾邦)

Ngalop 瓦洛族 70.8萬 不丹主體族群 實質係不丹山地土著總合 包括宗卡族同倉洛族在內
Dzongkha 宗卡族/不丹族 14.2-17.1萬 不丹西部 不丹統治民族 講宗卡語
Sharchops 倉洛族 17-21.25萬 不丹東部 講Tshangla語(塔沙拉語) 塔沙拉語人口約17萬
Lhotshampa 洛昌族 24.2萬 不丹南部 尼泊爾裔(唔少係藏緬語種族)
Sikkimese/Bhutia 錫金族/菩提亞族 7萬 錫金
Lepcha 雷布查族 3-5萬 錫金/尼泊爾東部/大吉嶺
Kulung 庫隆族 15-20萬 錫金/尼泊爾東部/大吉嶺
Bhotiya 菩提亞族 2.7萬(僅尼泊爾) 錫金北部/尼泊爾/列城/北阿坎德邦
Nyishi 利殊族 30萬 阿魯納查爾邦
Adi 艾迪族 10-20萬 阿魯納查爾邦
Galo 加路族 8萬 阿魯納查爾邦
Monpa 門巴族 8萬 阿魯納查爾邦5萬/西藏2.5萬/不丹0.3萬
Groma 戈容馬族 2.7萬 錫金/西藏

—————————————-

孟加拉國(東孟加拉/吉大港山區)

Bengalis 孟加拉族 1.54億
Chakma 查克馬族 100萬 吉大港山區最大族裔 信南傳佛教 藏緬人種 但係語言經已孟加拉-阿薩武化 印度特里普拉邦/米咗拉武邦亦有分佈
Marma/Mogh 馬馬族/莫古族 13.2萬(孟加拉國10萬/特里普拉邦3.2萬) 吉大港山區次大族裔 屬若開族支系 阿拉干人喺吉大港嘅後裔
Tanchangya 坦昌雅族 5.1萬 吉大港山區 信南傳佛教 藏緬人種
Rohingya 羅興雅族 180萬(緬甸130萬/孟加拉國30-50萬) 吉大港/若開邦 印度種回教徒
Bawm 包武族 1.6萬 吉大港山區 欽-米咗-庫基部族之一
Lusheati/Lusei/Lushei 路西迪族/路西族 吉大港山區/米咗拉武/欽邦 欽-米咗-庫基部族之一

—————————————-

南支那

江西
贛南哎族:810萬
贛族
贛東吳族
徽族
贛北淮族

湖南
土家族 260萬,湘西州。
果雄族(Xongb,即紅苗人) 總人口140萬(當中粵屬區32萬,松桃新晃及廣西河池周邊),湘西州。
木族(Hmub,即黑苗人) 約10萬(當中粵屬區3萬),靖州縣。
侗族 84萬(當中粵屬區26萬,新晃及通道),芷江會同靖州懷化。
貓家族(即熟苗):30萬(當中粵屬湘西南15萬,湘西南15萬),城步綏寧武岡。
白族 12萬
湘南哎族:70萬
瓦鄉族:40萬
湘南土話人
湘南贛族
湘族
湘西贛族
湘東贛族
湘北川族

重慶
苗族:48.3萬,2000年50.2萬
土家族:139.9萬,2000年142.3萬
重慶川族

四川
彝族 264.4萬
藏族 149.7萬
羌族 29.7萬
赫蒙族(Hmong,即西部苗人/花苗人) 約13萬
涼山攀枝花康南諾蘇族(涼山彝族):約245萬
康南康巴族(康南藏人):約25萬
四川哎族
四川川族

浙江/上海/江蘇/安徽
甌族:620萬
吳族
徽族
皖中淮族
皖南贛族
皖南吳族
江蘇淮族

湖北
湖北川族
鄂南贛族
鄂東淮族

—————————————-

菲律賓

Itbayat 伊巴亞族 0.35萬 巴坦群島北部 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支北菲律賓次語支巴坦語組
Ivatan 伊華坦族 3.3萬 巴坦群島 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支北菲律賓次語支巴坦語組
Yami 雅美族 0.38萬 台灣蘭嶼 伊華坦族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支北菲律賓次語支巴坦語組

Batak / Palawan Batak 巴塔克族 0.2萬 巴拉望島土著矮黑人 語言屬中菲律賓次語支巴拉望語組
Tagbanwa / Aborlan Tagbanwa / Central Tagbanwa 塔班瓦族 1.2萬 巴拉望島中北部 菲律賓最古老菲律賓土著民族之一 體型纖細棕色皮膚直頭髮 語言屬中菲律賓次語支巴拉望語組
Palawano 巴拉望族/帕拉華奴族 4.1萬 巴拉望島 菲律賓土著民族 同塔班瓦族親緣密切 語言屬中菲律賓次語支巴拉望語組
Calamian Tagbanwa / Kalamian Tagbanwa 卡拉棉塔班瓦族 1萬 巴拉望島北部/卡拉棉群島 菲律賓土著民族 塔班瓦族親緣民族 不過卡拉棉塔班瓦語同塔班瓦語唔可以相互通話 語言屬卡拉棉次語支
Agutaynen 阿古他延族 1.5萬 巴拉望省東北部阿古他亞群島 菲律賓土著民族 語言屬卡拉棉次語支
Cuyunon/Cuyonon 庫約族/庫約瑙族 24.3萬(庫約語人口12萬) 巴拉望島中北部及庫約群島 菲律賓土著民族 巴拉望島主體民族 語言屬中菲律賓次語支
Kagayanen 卡加延族 3萬 巴拉望省東部卡加延群島 菲律賓土著民族 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支中菲律賓次語支棉蘭老語組馬奴波次語組
Taaw’t-Bato 他華巴托族 巴拉望島同菲律賓最原始部族 至今仍然過著原始採集狩獵生活

Tagalog 他加祿族 2800萬 呂宋島中部/民都洛島 菲律賓中部最重要主體民族 語言屬中菲律賓次語支 4500萬其他菲律賓族群以他加祿語為第二語言
Ilocano 伊洛卡奴族 913.6萬 呂宋島北部主體民族 卡加延河谷/呂宋島西北部海岸 語言屬北菲律賓次語支
Pangasinan 邦阿西楠族 150萬 呂宋島西北部林加延灣南岸 邦阿西楠省主體民族 語言屬北菲律賓次語支
Kapampangan 邦板牙族 289萬 呂宋島中部重要民族 邦板牙省同打拉省主體民族 語言屬北菲律賓次語支
Bikol/Bicolanos 比科爾族 590萬(比科爾語人口250萬) 呂宋島東南部比科爾半島主體民族 語言屬中菲律賓次語支
Rinconada Bikol 連高那達比科爾族 23萬 呂宋島東南部 語言屬中菲律賓次語支 比科爾族支系
Pandan Bikol 潘丹比科爾族 7.8萬 呂宋島東南卡坦瑞內斯島北部 語言屬中菲律賓次語支 比科爾族支系
Sorsoganon/Sorsogon Bikol 索索貢族 27萬 呂宋島東南部 語言屬中菲律賓次語支 比科爾族支系
Albay Bikol 阿爾拜比科爾族 190萬 呂宋島東南部 語言屬中菲律賓次語支 比科爾族支系
Isinai 伊斯奈族 0.55萬 呂宋島中部新比斯開省 語言屬北菲律賓次語支 非伊戈羅族系民族
Iwaak 伊華克族 0.33萬 呂宋島 語言屬北菲律賓次語支 同邦阿西楠族親緣密切
Ilongot/Ilocano 伊隆戈特族/伊洛卡奴族 5.1萬 呂宋島中部新比斯開省及新怡詩夏省山地民族 語言屬北菲律賓次語支
Sambal 三巴爾族 7-20萬 呂宋島西部三描禮士省及邦阿西楠省 語言屬北菲律賓次語支
Botolan 波圖蘭族 3.3-7.2萬 呂宋島西部三描禮士省 語言屬北菲律賓次語支
Bolinao 波利奴族 5.1-10.5萬 呂宋島西部邦阿西楠省西北部 語言屬北菲律賓次語支

Igorot 伊戈羅族群 150萬 菲律賓土著民族 呂宋島北部科迪勒拉山區主體民族 語言屬北菲律賓次語支
Itneg/Tinguian 伊尼格族 1.7萬 伊戈羅族支系 呂宋島北部科迪勒拉山區 語言屬北菲律賓次語支
Ibanag 伊巴朗族 50萬 伊戈羅族支系 呂宋島北部卡加延省/伊莎貝拉省/新比斯開省 語言屬北菲律賓次語支
Gaddang 加丹族 3萬 伊戈羅族支系 呂宋島北部科迪勒拉山區 語言屬北菲律賓次語支
Ga’dang 加登族 0.6萬 伊戈羅族支系 呂宋島北部 語言屬北菲律賓次語支 同加丹族親緣密切
Itawis 伊他威族 13萬 伊戈羅族支系 呂宋島北部卡加延省西南部 語言屬北菲律賓次語支
Yogad 尤加德族 1.6萬 伊戈羅族支系 呂宋島北部 語言屬北菲律賓次語支
Bontoc 邦托克族 4.1萬 伊戈羅族支系 呂宋島 語言屬北菲律賓次語支
Ibaloi 伊巴萊族 11萬 伊戈羅族支系 呂宋島北部科迪勒拉山區本格特省南部 語言屬北菲律賓次語支 文化習俗同伊戈羅族近似 不過語言同邦阿西楠族相近
Kalanguya/Kallahan 卡蘭古亞族 10萬 伊戈羅族支系 呂宋島北部新比斯開省/新怡詩夏省/邦阿西楠省 語言屬北菲律賓次語支
Ifugao 伊富高族 13萬 伊戈羅族支系 呂宋島北部科迪勒拉山區伊富高省 語言屬北菲律賓次語支
Isnag 伊斯那格族 3-4萬 伊戈羅族支系 呂宋島北部 語言屬北菲律賓次語支
Kalinga 卡林加族 11萬 伊戈羅族支系 呂宋島北部科迪勒拉山區卡林加省 語言屬北菲律賓次語支
Balangao 巴蘭高族 2.1萬 伊戈羅族支系 呂宋島 語言屬北菲律賓次語支
Kankanaey 坎卡那伊族 24萬 伊戈羅族支系 呂宋島北部科迪勒拉山區高山省/本格特省北部 語言屬北菲律賓次語支
Tuwali 圖華利族 3萬 伊戈羅族支系 呂宋島北部 語言屬北菲律賓次語支
Karao 卡瑙族 0.2萬 伊戈羅族支系 呂宋島北部 語言屬北菲律賓次語支

Aeta 埃塔族 呂宋島土著矮黑人
Umiray Dumaget 0.3萬 呂宋島中部太平洋海岸/波利略群島北部海岸 語言係菲律賓語支裡頭嘅孤立語言
Inagta Alabat 僅30人 呂宋島中部 語言係菲律賓語支裡頭嘅孤立語言
Manide 0.38萬 呂宋島中部 語言係菲律賓語支裡頭嘅孤立語言
Atta 0.2萬 呂宋島 語言屬北菲律賓次語支
Arta 僅11人 呂宋島 語言屬北菲律賓次語支
Central Cagayan Agta 0.078萬 呂宋島 語言屬北菲律賓次語支
Northern Alta 0.02萬 呂宋島 語言屬北菲律賓次語支
Southern Alta 0.1萬 呂宋島 語言屬北菲律賓次語支
Dicamay Agta 呂宋島 語言屬北菲律賓次語支
Remontado Dumagat 0.25萬 呂宋島 語言屬北菲律賓次語支
Abellen 0.3-0.5萬 呂宋島 語言屬北菲律賓次語支
Ambala 0.17萬 呂宋島 語言屬北菲律賓次語支
Mariveleño 0.1萬 呂宋島 語言屬北菲律賓次語支
Indi 因迪族 3萬 呂宋島 語言屬北菲律賓次語支
Antsi 0.82萬 呂宋島 語言屬北菲律賓次語支
Inagta Rinconada/Mount Iriga Agta 0.15萬 呂宋島 語言屬中菲律賓次語支
Mount Iraya Agta 呂宋島 語言屬中菲律賓次語支 Mount Iraya Agta埃塔語可能經已滅絕
Inagta Partido / Isarog Agta 呂宋島東南部 0.1萬(母語人口最多5人) 語言屬中菲律賓次語支

Mangyan 曼吉安族群 10萬 民都洛島山區 菲律賓土著民族
Iraya 義拉雅族 1萬 民都洛島土著矮黑人 被視作曼吉安族支系 民都洛島山區 菲律賓土著民族 語言屬北菲律賓次語支北民都洛語組
Tadyawan 他雅灣族 0.42萬 曼吉安族支系 民都洛島山區 菲律賓土著民族 語言屬北菲律賓次語支北民都洛語組
Alangan 阿蘭干族 0.77萬 曼吉安族支系 民都洛島山區 菲律賓土著民族 語言屬北菲律賓次語支北民都洛語組
Hanunó’o 哈瑙奴族 1.3萬 曼吉安族支系 民都洛島山區 菲律賓土著民族 語言屬中菲律賓次語支南民都洛語組
Buhid 布希德族 0.8萬 曼吉安族支系 民都洛島山區 菲律賓土著民族 語言屬中菲律賓次語支南民都洛語組
Tawbuid 陶貝德族 1.4萬 曼吉安族支系 民都洛島山區 菲律賓土著民族 語言屬中菲律賓次語支南民都洛語組
Ratagnon 拉他瑙族 0.2萬 曼吉安族支系 民都洛島山區 菲律賓土著民族 拉他瑙語瀕臨滅絕僅2-5人識講 語言屬中菲律賓次語支

Ati 阿迪族 班乃島及米沙鄢群島土著矮黑人 0.2萬以上(阿迪語人口0.15萬) 語言屬中菲律賓次語支
Suludnon/Tumandok 蘇魯瑙族/圖曼多克族 1.8萬 班乃島高地 西米沙鄢群島以米沙鄢語為母語嘅唯一土著族群
Cebuano/Visayan/Bisaya/Binisaya 宿霧族/米沙鄢族 2100萬 米沙鄢群島中部/棉蘭老島北部及中部 菲律賓南部最重要主體民族 語言屬中菲律賓次語支
Aklanon 阿克拉瑙族 100萬(阿克拉瑙語人口46萬)班乃島西北部 語言屬中菲律賓次語支
Hiligaynon/Ilonggo 希利蓋瑙族/怡朗族 820萬 班乃島東部/內格羅斯島西部 語言屬中菲律賓次語支
Waray 瓦萊族 320萬 薩馬島/萊特島東北部 語言屬中菲律賓次語支
Karay-a/Hamtikanon 卡拉雅族/翰提卡瑙族 38萬 班乃島南部 語言屬中菲律賓次語支
Boholano 保和族/保和拉奴族 113.7萬 保和島 語言屬中菲律賓次語支
Caluyanon 卡路雅瑙族 3萬 班乃島西北部卡路雅群島 語言屬中菲律賓次語支
Capiznon 卡皮茲瑙族 64萬 班乃島東北部 語言屬中菲律賓次語支
Eskaya 艾絲卡亞族 0.08萬 保和島東南部土著 語言屬中菲律賓次語支
Masbateños 馬斯巴特族 62.3萬(馬斯巴特語人口35萬) 馬斯巴特島 語言屬中菲律賓次語支 米沙鄢系民族
Porohanon 波羅夏瑙族 2.3萬 宿霧省東部卡莫提斯群島 語言屬中菲律賓次語支
Romblomanon 朗布隆族 9.4萬 朗布隆省朗布隆島錫布延島及塔布拉斯島北部 語言屬中菲律賓次語支
Asi 阿斯族 7.5萬 朗布隆省塔布拉斯島北部 語言屬中菲律賓次語支
Onhan 安翰族 8.6萬 朗布隆省塔布拉斯島南部 語言屬中菲律賓次語支
Kabalian 卡巴蘭族 1.4萬 萊特島 語言屬中菲律賓次語支
Baybay/Baybayanon 拜拜瑙族 1萬 萊特島西部土著民族 語言屬中菲律賓次語支
Bantayanon 班塔雅瑙族 7.2萬 宿霧島西北部班塔延島 語言屬中菲律賓次語支
Abaknon 阿巴克瑙族 2.6萬 薩馬島北部/米沙鄢群島東部 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支巴里托次語支巴瑤語組
Negrense 內格羅斯人 419.4萬 內格羅斯島 分屬西部嘅怡朗族同東部嘅宿霧族

Lumad 盧馬德族群 棉蘭老島 菲律賓土著民族
Mamanwa 馬曼華族 0.52萬 非常古老嘅棉蘭老島土著矮黑人 具有同丹尼索瓦人Denisovans近似嘅基因遺傳 棉蘭老島北部蘇里高半島/萊特島南部一帶 時常被視為係盧馬德族支系 語言屬中菲律賓次語支曼沙卡語組
Kamayo 卡馬瑤族 36萬 棉蘭老島東部沿海 南蘇裡高省/東達沃省 菲律賓土著民族 盧馬德族支系 語言屬中菲律賓次語支曼沙卡語組
Blaan 庇蘭族 24萬 棉蘭老島南部土著 同Tboli提保利族毗鄰而居 南哥打巴托省/薩蘭加尼省/桑托斯將軍城/達沃 盧馬德族支系 語言屬南棉蘭老次語支(比利次語支)
Bagobo / Giangan 巴高保族/堅安族 5.5萬 棉蘭老島南部達沃一帶 菲律賓土著民族 盧馬德族支系 語言屬南棉蘭老次語支(比利次語支)
Manobo 馬奴波族 棉蘭老島中北部土著 支系眾多 菲律賓土著民族 盧馬德族支系
Cotabato Manobo 哥打巴托馬奴波族 3萬  語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支中菲律賓次語支棉蘭老語組馬奴波次語組
Ata Manobo 阿塔馬奴波族 2.7萬 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支中菲律賓次語支棉蘭老語組馬奴波次語組
Tboli / Tagabili 提保利族/他加比利族 9.5萬 棉蘭老島南部土著 南哥打巴托省/蘇丹庫達拉省/薩蘭加尼省 盧馬德族支系 語言屬南棉蘭老次語支(比利次語支)
Tiruray 提魯萊族 5萬 棉蘭老島 菲律賓土著民族 盧馬德族支系 語言屬南棉蘭老次語支(比利次語支)
Tasaday 塔沙地族 0.02萬 棉蘭老島土著 盧馬德族支系
Subanon 蘇班瑙族 30-40萬 棉蘭老島西部三寶顏半島土著 盧馬德族支系 三寶顏錫布格省/北三寶顏省/三寶顏市/西米薩米斯省 盧馬德族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支中菲律賓次語支棉蘭老語組蘇班瑙次語組 摩洛系民族
Manguwangan 曼古雲甘族 0.3萬 棉蘭老島西部土著 盧馬德族支系
Bukid / Binukid / Bukidnon 布基農族 10萬(西布基農語人口1.5萬) 棉蘭老島中北部布基農省土著 盧馬德族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支中菲律賓次語支棉蘭老語組馬奴波次語組
Tagabawa 他加巴華族 4.3萬 棉蘭老島南部達沃一帶土著 盧馬德族支系 同巴高保族關聯密切 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支中菲律賓次語支棉蘭老語組馬奴波次語組
Mandaya 曼達瓦族 25萬 棉蘭老島東達沃省山區土著 盧馬德族支系 語言屬中菲律賓次語支曼沙卡語組
Higaonon 棉蘭老島北部土著 盧馬德族支系 南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支中菲律賓次語支棉蘭老語組馬奴波次語組
Banwaon 棉蘭老島北部土著 盧馬德族支系
Tagakaulo 棉蘭老島南部土著 盧馬德族支系
Mandaya 棉蘭老島東部土著 盧馬德族支系
Mansaka 棉蘭老島東部土著 盧馬德族支系

Sama-Bajau 巴瑤族/沙馬族 菲律賓至少47萬 棉蘭老島南部/蘇祿群島/南巴拉望/沙巴/東婆羅洲/蘇拉威西/努沙登加拉/帝汶/北馬魯古 總計巴瑤語人口26萬/沙馬語人口41萬 東南亞三大海上流動漁民族群之一 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支巴里托次語支巴瑤語組 摩洛系民族
Pangutaran Sama / Siyama 西雅馬族 蘇祿群島 沙馬族支系 西雅馬語同沙馬語差異較大 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支巴里托次語支巴瑤語組
Surigaonon 蘇里高族 100萬(蘇里高語人口50萬) 棉蘭老島北部蘇里高半島 語言屬中菲律賓次語支
Mansaka 曼沙卡族 5.8萬 棉蘭老島東部 語言屬中菲律賓次語支曼沙卡語組
Davawenyo/Davaoeño 達沃族/達華雲由族 446.8萬(達沃語人口僅15萬) 由宿霧族後裔+棉蘭老島東南部盧馬德族土著混合而成 棉蘭老島東南部 語言屬中菲律賓次語支曼沙卡語組 經已嚴重宿霧族化
Butuanon 布圖瑙族 142萬(講布圖瑙語人口3.5萬) 棉蘭老島北部北阿古桑省/南阿古桑省/東米薩米斯省/北蘇里高省  語言屬中菲律賓次語支 經已嚴重宿霧族化
Zamboangueño/Chavacano 三寶顏族/查華卡奴族 100-120萬 三寶顏市/巴西蘭島/三寶顏半島 查華卡奴族係講變體西班牙語嘅帶有西班牙同拉美血統嘅黃種菲律賓人 查華卡奴語屬印歐語係一種墨西哥西班牙語+葡萄牙語嘅混合語
Matigsalug 馬迪沙隆族 5萬 棉蘭老島中北部布基農省 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支中菲律賓次語支棉蘭老語組馬奴波次語組
Obo 奧保族 6萬 棉蘭老島中西部哥打巴托省 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支中菲律賓次語支棉蘭老語組馬奴波次語組
Sarangani 薩蘭加尼族 5.8萬 棉蘭老島南部達沃一帶 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支中菲律賓次語支棉蘭老語組馬奴波次語組
Kamigin/Camiguin 金米銀族 2.7萬 北棉蘭老金米銀島 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支中菲律賓次語支棉蘭老語組馬奴波次語組
Ilianen 伊蘭因族 1.5萬 棉蘭老島 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支中菲律賓次語支棉蘭老語組馬奴波次語組
Higaonon 希高瑙族 3萬 棉蘭老島北部 語言屬中菲律賓次語支棉蘭老語組
Agusan 阿古桑族 8萬 棉蘭老島東北部 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支中菲律賓次語支棉蘭老語組馬奴波次語組

Moro 菲律賓回教民族(摩洛人) 共有13個民族 棉蘭老島/蘇祿群島/巴拉望島 510萬
Yakan 亞肯族 11萬 巴西蘭島/三寶顏市 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組派坦次語組 顯示亞肯族極可能係由南邊嘅婆羅洲遷嚟 摩洛系民族
Suluk/Tausūg 蘇祿族/圖蘇格族 146.5萬(菲律賓123.5萬/馬來西亞20.9萬/印尼2.1萬) 三寶顏半島/蘇祿群島/巴拉望島 語言屬中菲律賓次語支 摩洛系民族
Sangirese/Sangil 桑基利族 60萬(北蘇拉威西45.7萬/棉蘭老10.8萬) 桑義赫群島/北蘇拉威西/南棉蘭老 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支桑基利次語支 摩洛系民族
Molbog 摩保族 0.67萬 蘇祿群島/沙巴 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組邦基次語組 摩洛系民族
Maranao 馬拉瑙族 114.2萬 棉蘭老島中西部拉瑙湖周邊 北拉瑙省/南拉瑙省 摩洛系民族 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支中菲律賓次語支棉蘭老語組達瑙次語組
Maguindanao 馬京達瑙族 110萬 棉蘭老島中西部棉蘭老河下游 馬京達瑙省主體民族 摩洛系民族 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支中菲律賓次語支棉蘭老語組達瑙次語組
Iranun / Illanun 伊蘭倫族 25萬 同馬京達瑙族關聯密切 棉蘭老島中西部馬京達瑙省/南拉瑙省/北拉瑙省/哥打巴托省/沙巴 摩洛系民族 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支中菲律賓次語支棉蘭老語組達瑙次語組
Subanon 蘇班瑙族 30-40萬 棉蘭老島西部三寶顏半島土著 盧馬德族支系 三寶顏錫布格省/北三寶顏省/三寶顏市/西米薩米斯省 盧馬德族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支中菲律賓次語支棉蘭老語組蘇班瑙次語組 摩洛系民族
Kalagan 卡拉干族 16萬 棉蘭老島東南部達沃地區 摩洛系民族 語言屬中菲律賓次語支曼沙卡語組
Banguingui 班京奎族 8.4萬 係巴瑤族/沙馬族支系 蘇祿蘇丹國海軍後裔 蘇祿群島/三寶顏半島 摩洛系民族

華人 114.625萬(當中Hokkiens67.6% Cantonese0.8% 約0.9萬 華人混血種31.4%)

—————————————-

馬來西亞

馬來族 1474.9萬
華人696萬(2010年)
尼泊爾人 40-187.68萬(2014年)
印尼人 200萬
印度人 206.6萬(當中檳城泰米爾人15.34萬 泰盧固人11.4萬)
菲律賓人 24.5-63.65萬
緬甸人 13.9萬
占族 1萬
Malaysian Siamese 馬來西亞土生暹羅人 7萬
Malaysian Tamil 馬來西亞泰米爾人 390萬(星馬合計)

Malaysian Malay 馬來西亞馬來族 1900萬 占馬來西亞總人口50.3% 馬來西亞主體民族 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Sama-Bajau 巴瑤族/沙馬族 沙巴至少43.66萬 棉蘭老島南部/蘇祿群島/南巴拉望/沙巴/東婆羅洲/蘇拉威西/努沙登加拉/帝汶/北馬魯古 總計巴瑤語人口26萬/沙馬語人口41萬 東南亞三大海上流動漁民族群之一 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支巴里托次語支巴瑤語組 摩洛系民族
Suluk/Tausūg 蘇祿族/圖蘇格族 146.5萬(菲律賓123.5萬/馬來西亞20.9萬/印尼2.1萬) 三寶顏半島/蘇祿群島/巴拉望島 語言屬中菲律賓次語支 摩洛系民族
Banjar 本賈族 537.6萬(印尼屬南婆羅洲412.7萬/馬來西亞124.1萬/星加坡0.8萬) 本賈語人口350萬 馬來西亞本賈族主要分佈喺馬來亞半島 印尼南加里曼丹省主體民族 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Javanese 爪哇族 1億80萬(印尼9522萬/馬來西亞430萬/星加坡20.9萬/蘇里南27.5萬/荷蘭15-30萬/沙特44萬/香港7.8萬/台灣6.85萬) 爪哇語人口8200萬 印尼主體民族  語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\爪哇語支
Peranakan 峇峇娘惹 800萬 印尼/馬來西亞/星加坡/泰國 講巴巴馬來語/檳城福建語/吉蘭丹馬來語/英語/泰語
Bugis 布吉族 804.7萬(印尼685.9萬/馬來西亞112.8萬/星加坡5.5萬/荷蘭0.5萬) 布吉語人口500萬 蘇拉威西島西南部主體民族 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\南蘇拉威西語支
Minangkabau / Minang / Rawa米南加堡族 840.9萬(印尼646.3萬/馬來西亞189.1萬/星加坡1.6萬/荷蘭3.9萬) 米南加堡語人口600萬(印尼550萬/馬來西亞50萬) 西蘇門答臘省主體民族 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Kristang/Papia Kristang 卡里斯唐族 0.5萬 馬來西亞/星加坡 主要集中喺馬六甲市 卡里斯唐族係葡萄牙+馬來+印度果阿混血種並對澳門土生葡人嘅形成有著重大影響 卡里斯唐語係一種馬來-葡萄牙混合語
Jawi Peranakan 渣威土生華人 主要集中喺檳城
Perakian / Perak Malay 霹靂族/霹靂馬來族 124.9-140萬 馬來西亞霹靂州 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Terengganu Malay 丁加奴馬來族 110萬 馬來西亞丁加奴州 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Kedah Malay 吉打馬來族 500萬(當中190萬喺泰南) 馬來西亞吉打州霹靂州玻璃市州及泰國南部 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Kelantan-Pattani Malay / Yawi / Jawi 吉蘭丹北大年馬來族 / 渣威族 250萬(當中馬來西亞吉蘭丹138.7萬,100萬喺泰南) 馬來西亞吉蘭丹州及泰南北大年也拉陶公宋卡四府 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Kedayan / Brunei Malay 卡達揚族/汶萊馬來族 27-33萬(汶萊卡達揚族18.1萬/沙巴砂勞越卡達揚族7.1萬) 汶萊/沙巴/砂勞越 汶萊土著同汶萊主體民族 經已深度馬來化 卡達揚族亦被睇成係達雅克部族之一 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族馬來-松巴哇語支馬來-占婆次語支馬來語組
Pahang Malay 彭亨馬來族 彭亨州及丁加奴州 雕門島納土納群島廖內群島阿南巴斯群島
Cocos Malays 科科斯馬來族 0.44萬 當中馬來西亞0.4萬 科科斯群島僅0.04萬
Sarawakian Malay 砂勞越馬來族 55.66萬

大馬華人

Hokkien 福建系 1,848,211
Hakka 客家系 1,679,027 (主要係惠陽東江客,當中沙巴佔11.3萬)客家人屋企講Hakka,而揀用粵語作為經商通用語同外出就餐
Cantonese 粵族 1,355,541
Teochew 潮族 974,573
Mandarin 支那系漢族 958,467(主要係靠近星加坡嘅馬來半島南部尤其係柔佛)
Hainanese 海南系380,781
Min Bei 閩北系 373,337
Foochow 閩東福州系 249,413

馬來亞尼格利陀土著部族 / 馬來亞阿斯蘭土著部族

Orang Asli 阿斯蘭土著部族 總人口14.95萬 包括塞芒族/塞諾族/原始馬來族 三大族群
Semang 塞芒族 0.45萬(馬來亞0.43萬,泰南0.03萬) 尼格利陀土著部族
Senoi 塞諾族 6萬 尼格利陀土著部族
Proto-Malay 原始馬來族 5.24萬(馬來亞4.94萬,泰南0.3萬)

Semai 社邁族 4.2萬 阿斯蘭語最大部族 塞諾族支系
Temiar 嗲米亞族 3.2萬 阿斯蘭語次大部族 塞諾族支系
Temiar 提米爾族 2.5萬(母語人口1.5萬) 塞諾族支系
Jah Hut 0.37萬 塞諾族支系
Batek 0.11萬 塞芒族支系
Cheq Wong 0.04萬 塞諾族支系
Jahai 0.18萬 塞芒族支系
Minriq / Maniq / Mani 0.03萬 塞芒族支系
Mintil 0.02萬 塞芒族支系
Kintaq 0.02萬 塞芒族支系
Kensiu 0.02萬 塞芒族支系
Ten’edn / Mos 0.04萬 塞芒族支系
Lanoh 0.02萬 塞芒族支系
Semnam 0.07萬 塞諾族支系
Semaq Beri 0.4萬 塞諾族支系
Mah Meri 0.3萬 塞諾族支系
Wila’ 人數未知 塞芒族支系
Sabüm 人數未知 塞諾族支系
Temoq 人數未知 原始馬來族支系
Semelai 0.63萬(母語人口0.41萬) 原始馬來族支系
Kĕnaboi 經已滅絕語言

馬來亞馬來語土著部族

Orang Kanaq 80人 Orang Kanaq係馬來化咗嘅阿斯蘭土著部族 Orang Kanaq語屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Temuan 提滿族 2.9萬(提滿語人口2.3萬) 馬來亞半島中部山區 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Orang Seletar 奧朗實里達族 幾千人 馬來半島南部海岸 係Orang laut奧朗勞特族支系 Orang laut奧朗勞特族係東南亞三大海上流動漁民族群之一 奧朗實里達語非常接近馬來語 可以睇作係馬來語方言
Jakun 渣昆族 2.8萬 馬來亞半島東南部山區 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Orang Laut / Loncong 奧朗勞特族 0.04萬 邦加群島及勿里洞島 奧朗勞特族係東南亞三大海上流動漁民族群之一 奧朗實里達語非常接近馬來語 可以睇作係馬來語方言
Duano’ / Orang Kuala 杜亞瑙族 1.9萬(母語人口1.6萬) 馬來亞半島西部沿海及蘇門答臘島東部海岸(蘇門答臘1.75萬/馬來亞0.46萬) 被視為係原始馬來人 通常被認為係Orang Laut奧朗勞特族群嘅支系 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組

沙巴砂勞越達雅克土著部族

Kayan 卡延族 3萬(砂勞越1.34萬,印尼東加里曼丹/西加里曼丹1.7萬) 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支卡延次語支
Murik Kayan 穆利克卡延族 0.11萬 砂勞越 卡延族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支卡延次語支

Tringgus 提靈古士族 0.085萬 砂勞越 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支陸地達雅克次語支
Jagoi 渣蓋族 2.9萬 砂勞越 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支陸地達雅克次語支
Bukar Sadong 布卡沙東族 4.9萬 東馬北婆羅洲/印尼屬南婆羅洲 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支陸地達雅克次語支
Bidayuh/Biatah 比達友族 19.8萬(比達友語人口7.2萬) 係砂勞越同西加里曼丹最主要嘅達雅克土著部族 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支陸地達雅克次語支

Melanau 馬蘭諾族 12.3萬(馬蘭諾語人口11萬) 砂勞越/汶萊 馬蘭諾族係砂勞越第二大達雅克土著部族 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支馬蘭諾語組
Daro-Matu 達羅-馬圖族 0.76萬 砂勞越 馬蘭諾族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支馬蘭諾語組
Kanowit / Tanjong 卡奴威特族 0.02萬 砂勞越 馬蘭諾族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支馬蘭諾語組
Punan Batu 巴圖本南族 30人 砂勞越 本南族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支馬蘭諾語組
Ukit 烏基特族 120-300人 砂勞越 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支馬蘭諾語組 弱勢嘅達雅克土著部族 唔少人至今依然過著遊臘採集生活
Kajaman 卡渣文族 0.05萬 砂勞越 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支馬蘭諾語組
Bukitan 布基坦族 0.1萬 砂勞越/西加里曼丹 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支馬蘭諾語組
Sian 斯晏族 50人 砂勞越/汶萊 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支馬蘭諾語組
Sekapan 斯卡攀族 0.075萬 砂勞越 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支馬蘭諾語組
Lahanan / Lanun 拉夏南族 0.035萬 砂勞越 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支馬蘭諾語組
Bah-Biau Punan / Punan Bah 巴哈必友族 0.5萬(母語人口0.045萬) 印尼屬南婆羅洲/汶萊 本南族支系  語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支馬蘭諾語組 達雅克部族之一

Ibans 伊班族 90.6萬(砂勞越60.5萬/西加里曼丹28.1萬/汶萊2萬)伊班語人口總計79萬 伊班族係砂勞越最大達雅克土著部族 伊班族以前又被稱為海洋達雅克人 伊班人以前係著名嘅獵頭族 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族馬來-松巴哇語支馬來-占婆次語支馬來語組
Remun 列滿族 0.35萬 伊班族支系 砂勞越 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Sebuyau 斯布尤族 0.9萬 伊班族支系 砂勞越 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Balau 巴流族 0.5萬 伊班族支系 砂勞越 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Kendayan / Salako 肯打煙族 / 沙拉高族 33萬 伊班族支系 印尼屬南婆羅洲/砂撈越 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組

Bintulu 民都魯族 0.42萬 砂勞越 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支北砂勞越語組巴拉灣次語組
Berawan 巴拉灣族 0.36萬 砂勞越 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支北砂勞越語組巴拉灣次語組
Belait / Lemeting 馬來奕族 0.1萬 汶萊/砂勞越 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支北砂勞越語組巴拉灣次語組 達雅克部族之一
Narom 那容族 0.4萬 砂勞越東部美里省 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支北砂勞越語組巴拉灣次語組
Kiput 基帕特族 0.25萬 砂勞越 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支北砂勞越語組巴拉灣次語組

Lun Bawang 倫巴旺族 4.8萬 東加里曼丹/沙巴/砂勞越/汶萊 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支北砂勞越語組阿波杜亞特次語組
Kelabit 基拉畢特族 0.6萬 砂撈越/北加里曼丹高地 同倫巴旺族關聯密切 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支北砂勞越語組阿波杜亞特次語組
Tring 圖靈族 0.055萬 砂勞越 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支北砂勞越語組阿波杜亞特次語組
Sa’ban 沙班族 0.2萬 砂勞越 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支北砂勞越語組阿波杜亞特次語組

Kenyah 肯雅族 6.9萬(砂撈越4.43萬/東加里曼丹2.49萬)語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支北砂勞越語組肯雅次語組
Mainstream Kenyah 邁斯添肯雅族 5萬 砂撈越/東加里曼丹 肯雅族最大支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支北砂勞越語組肯雅次語組
Uma’ Lasan / Uma Baka’ 烏馬拉山族 0.6萬 印尼屬南婆羅洲/砂撈越 肯雅族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支北砂勞越語組肯雅次語組 達雅克部族之一
Tutoh 圖托族 0.06萬 砂撈越 肯雅族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支北砂勞越語組肯雅次語組
Sebop 些保族 0.17萬 砂撈越 肯雅族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支北砂勞越語組肯雅次語組
Penan / Penan Nibong 尼邦本南族 1.3-1.6萬 汶萊/砂勞越東部 本南族最大支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支北砂勞越語組肯雅次語組 同南邊嘅語言屬卡延次語支嘅其他本南部族語言並唔相通

Dusun / Kadazan 杜順族/卡達山族 17.6-56.85萬(14萬講中部杜順語/3.6萬講杜順語其他方言) 沙巴/汶萊 杜順族/卡達山族係沙巴最大嘅達雅克土著部族 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組杜順次語組
Bisaya 畢沙雅族 8.8萬(砂勞越2.3萬/沙巴2.2萬/汶萊4.3萬) 汶萊/砂勞越 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組杜順次語組
Lotud 蘿圖特族 0.5萬 沙巴 杜順族/卡達山族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組杜順次語組
Kadazan / Coastal Kadazan / Kadazan Tangaa 海岸卡達山族 6萬 沙巴 杜順族/卡達山族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組杜順次語組
Eastern Kadazan 東卡達山族 2萬 沙巴 杜順族/卡達山族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組杜順次語組
Klias River Kadazan 基利亞斯卡達山族 0.1萬 沙巴 杜順族/卡達山族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組杜順次語組
Kwijau / Kuijau 奎渣勞族 0.79萬 沙巴 杜順族/卡達山族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組杜順次語組
Kota Marudu Talantang 科打馬勞都他蘭堂族 0.18萬 沙巴 杜順族/卡達山族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組杜順次語組
Momogun / Rungus / Minokok 摩摩貢族 包括 Kimaragang (Marigang) / Tobilung / Rungus Dusun 三個支系 9萬 沙巴 杜順族/卡達山族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組杜順次語組
Rumanau 魯馬奴族 0.28萬 沙巴 杜順族/卡達山族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組杜順次語組
Maragang 馬拉岡族 1萬 沙巴 杜順族/卡達山族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組杜順次語組
Mangka’ak 孟卡克族 2.06萬 沙巴 杜順族/卡達山族支系 孟卡克族經已嚴重馬來化 孟卡克語瀕臨滅絕 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組杜順次語組

Murut 穆魯特族 12萬(沙巴10萬/砂撈越0.95萬) 沙巴/砂撈越/北加里曼丹 穆魯特族有29個支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組穆魯特次語組
Bookan 波甘族 0.17萬 沙巴 穆魯特族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組穆魯特次語組
Timugon 提穆岡族 0.7萬 沙巴 穆魯特族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組穆魯特次語組
Selungai 斯隆蓋族 0.12萬 沙巴 穆魯特族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組穆魯特次語組
Paluan 帕魯安族 0.55萬 沙巴 穆魯特族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組穆魯特次語組
Tagol 他高族 1.5萬(沙巴1.3萬/北加里曼丹0.2萬) 沙巴/北加里曼丹 穆魯特族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組穆魯特次語組
Keningau / Keningau Murut 肯寧高族 0.7萬 沙巴 穆魯特族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組穆魯特次語組
Okolod / Kolod 奧高勞特族 0.5萬 沙巴 穆魯特族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組穆魯特次語組
Gana’ 加拿族 0.1萬 沙巴 穆魯特族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組穆魯特次語組
Tatana / Tatanaq / Sabah Bisaya 他他拿族/沙巴畢沙雅族 2.1萬 沙巴 同穆魯特族關聯密切 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組穆魯特次語組
Papar 帕巴爾族 0.1萬 沙巴 同穆魯特族關聯密切 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組穆魯特次語組
Tidung 提頓族 7.6萬(沙巴3萬/北加里曼丹2.75萬) 沙巴/北加里曼丹 同穆魯特族關聯密切 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組穆魯特次語組
Nonukan Tidong 魯奴甘提頓族 4.7萬(沙巴2萬/北加里曼丹2.7萬) 沙巴/北加里曼丹 提頓族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組穆魯特次語組
Sembakung 深巴洪族 0.52萬(沙巴0.2萬/北加里曼丹0.32萬) 沙巴/北加里曼丹 提頓族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組穆魯特次語組
Kalabakan 卡拉巴甘族 0.22萬 沙巴 提頓族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組穆魯特次語組
Serudung 斯魯敦族 0.035萬 北加里曼丹/沙巴 提頓族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組穆魯特次語組

Bonggi 邦基族 0.14萬 沙巴 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組邦基次語組
Molbog 摩保族 0.67萬 蘇祿群島/沙巴 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組邦基次語組 摩洛系民族

Dumpas 敦帕士族 0.11萬 沙巴 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組派坦次語組
Tambanuo / Tombonuwo 淡波瑙族 1萬 沙巴 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組派坦次語組
Lingkabau 靈卡保族 0.3萬 沙巴 淡巴瑙族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組派坦次語組
Sungai / Orang Sungai 遜佳族 0.05萬 沙巴 淡巴瑙族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組派坦次語組
Kinabatangan / Lobu / Rumanau 盧保族/盧馬瑙族 0.28-1萬 沙巴 雖然語言唔屬杜順語範疇但卻被視為係杜順族/卡達山族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組派坦次語組

Ida’an 伊打安族 1萬 沙巴/砂撈越 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組
Orang Ulu 奧朗烏魯族 0.03-2.5萬 砂撈越 屬種族集群 成份複雜 包括Kayan Kelabit Kenyah Lun Bawang Penan Punan Ukit諸族
Iranun / Illanun伊蘭倫族 25萬 同馬京達瑙族關聯密切 棉蘭老島中西部馬京達瑙省/南拉瑙省/北拉瑙省/哥打巴托省/沙巴 摩洛系民族 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支中菲律賓次語支棉蘭老語組達瑙次語組

—————————————-

星加坡

馬來族 66萬(佔常住人口12.1%)當中星加坡公民65萬
華人 415萬(佔常住人口75.9%)當中星加坡公民254.73萬
印度人 93萬(佔常住人口17%)當中星加坡公民35.17萬(絕大部份係泰米爾族)
Banjar 本賈族 537.6萬(印尼屬南婆羅洲412.7萬/馬來西亞124.1萬/星加坡0.8萬) 本賈語人口350萬 馬來西亞本賈族主要分佈喺馬來亞半島 印尼南加里曼丹省主體民族 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Javanese 爪哇族 1億80萬(印尼9522萬/馬來西亞430萬/星加坡20.9萬/蘇里南27.5萬/荷蘭15-30萬/沙特44萬/香港7.8萬/台灣6.85萬) 爪哇語人口8200萬 印尼主體民族  語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\爪哇語支
Peranakan 峇峇娘惹 800萬 印尼/馬來西亞/星加坡/泰國 講巴巴馬來語/檳城福建語/吉蘭丹馬來語/英語/泰語
Orang Seletar 奧朗實里達族 幾千人 馬來半島南部海岸 係Orang laut奧朗勞特族支系 Orang laut奧朗勞特族係東南亞三大海上流動漁民族群之一 奧朗實里達語非常接近馬來語 可以睇作係馬來語方言
Bugis 布吉族 804.7萬(印尼685.9萬/馬來西亞112.8萬/星加坡5.5萬/荷蘭0.5萬) 布吉語人口500萬 蘇拉威西島西南部主體民族 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\南蘇拉威西語支
Minangkabau/Minang 米南加堡族 840.9萬(印尼646.3萬/馬來西亞189.1萬/星加坡1.6萬/荷蘭3.9萬) 米南加堡語人口600萬(印尼550萬/馬來西亞50萬) 西蘇門答臘省主體民族 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Kristang/Papia Kristang 卡里斯唐族 0.5萬 馬來西亞/星加坡 主要集中喺馬六甲市 卡里斯唐族係葡萄牙+馬來+印度果阿混血種並對澳門土生葡人嘅形成有著重大影響 卡里斯唐語係一種馬來-葡萄牙混合語

華人比例(2012年)
Hokkien 鶴佬/閩南 (41.1%) 約170.5萬
Teochew 潮州 (21.0%) 約87萬
Cantonese 粵族/廣府及四邑 (15.4%) 約64萬
Hakka 客家 (7.9%) 約33萬
Hainanese 海南 (6.7%) 約28萬

華人比例(2010年)
Hokkien 鶴佬/閩南 111.9萬
Teochew 潮州 56.2萬
Cantonese 粵族/廣府及四邑 40.85萬
Hakka 客家 23.9萬
Hainanese 海南 17.75萬
Foochow&Hockchia 福州及福清 7萬
興化/莆田 2.55萬
上海 2.2萬
其他 17.5萬

星加坡閩南語人口 120萬

—————————————-

汶萊

Kedayan / Brunei Malay 卡達揚族/汶萊馬來族 27-33萬(汶萊卡達揚族18.1萬/沙巴砂勞越卡達揚族7.1萬) 汶萊/沙巴/砂勞越 汶萊土著同汶萊主體民族 經已深度馬來化 卡達揚族亦被睇成係達雅克部族之一 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族馬來-松巴哇語支馬來-占婆次語支馬來語組
Tutong 都東族 1.7萬 汶萊都東縣/沙巴 都東縣主體民族 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支北砂勞越語組巴拉灣次語組 杜順族/卡達山族支系 達雅克部族之一
Sian 斯晏族 50人 砂勞越/汶萊 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支馬蘭諾語組 達雅克部族之一
Penan Nibong 尼邦本南族 1.3-1.6萬 汶萊/砂勞越東部 本南族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支 同南邊嘅語言屬卡延次語支嘅其他本南部族語言並唔相通 達雅克部族之一
Melanau 馬蘭諾族 12.3萬(馬蘭諾語人口11萬) 砂勞越/汶萊 係砂勞越第二大達雅克土著部族 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支馬蘭諾語組
Lun Bawang 倫巴旺族 4.8萬 東加里曼丹/沙巴/砂勞越/汶萊 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支北砂勞越語組 達雅克部族之一
Ibans 伊班族 90.6萬(砂勞越60.5萬/西加里曼丹28.1萬/汶萊2萬)伊班語人口總計79萬 伊班族係砂勞越最大達雅克土著部族 伊班族以前又被稱為海洋達雅克人 伊班人以前係著名嘅獵頭族 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族馬來-松巴哇語支馬來-占婆次語支馬來語組
Brunei Bisaya 汶萊畢沙雅族 8.8萬(砂勞越2.3萬/沙巴2.2萬/汶萊4.3萬) 汶萊/砂勞越 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組杜順次語組 達雅克部族之一
Belait / Lemeting 馬來奕族 0.1萬 汶萊/砂勞越 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支北砂勞越語組巴拉灣次語組 達雅克部族之一
Penan / Penan Nibong 尼邦本南族 1.3-1.6萬 汶萊/砂勞越東部 本南族最大支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支肯雅次語組 同南邊嘅語言屬卡延次語支嘅其他本南部族語言並唔相通 達雅克部族之一
Dusun / Kadazan 杜順族/卡達山族 17.6萬(14萬講中部杜順語/3.6萬講杜順語其他方言) 沙巴/汶萊 杜順族/卡達山族係沙巴最大嘅達雅克土著部族 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組杜順次語組 達雅克部族之一

—————————————-

印尼

印尼馬來族 536.5 / 694.6 / 878.95萬

South Sumatra: 2,139,000
Riau: 1,880,240
West Kalimantan: 1,259,890
Bangka-Belitung: 936,000
Jambi: 914,660
Riau Islands: 600,108
North Sumatra: 582,100
Lampung: 269,240
Jakarta: 165,039
Bengkulu: 125,120

印尼馬來混合語

Baba Malay 峇峇馬來語 25萬 星加坡/檳城/馬六甲
Betawi Malay / Java Malay 巴達維馬來語 500萬 雅加達
Malaccan Creole Malay 馬六甲克里奧爾馬來語 0.03萬 馬六甲
Sri Lankan Malay 斯里蘭卡馬來語 4.6萬 斯里蘭卡
Sabah Malay 沙巴馬來語 300萬 沙巴
Macassar Malay 望加錫馬來語 190萬 蘇拉威西西南部
Balinese Malay 峇里馬來語 2.5萬 峇里島
Ternate Malay / North Moluccan Malay 北摩鹿加馬來語 70萬 北馬魯古省
Gorap / Morotai Malay 摩羅泰馬來語 0.1萬 北馬魯古省
Manado Malay 萬鴉老馬來語 85萬 北蘇拉威西
Ambonese Malay 安汶馬來語 140萬(當中25萬為母語人口) 馬魯古省安汶島
Kupang Malay 古邦馬來語 20萬 西帝汶
North Moluccan Malay 北摩鹿加馬來語 70萬 馬魯古省
Bandanese Malay 班達馬來語 0.37萬 馬魯古省班達群島
Papuan Malay 巴布亞馬來語 50萬 西巴布亞
Berau Malay / Beray Malay 貝瑙馬來語 1.1-2萬 東加里曼丹
Pidgin 皮欽語

印尼華人 283.2萬
有華裔血統佔印尼人口5-6%(約1200-1400萬)
分佈:North Sumatra, Riau, Riau Islands, West Kalimantan, Jakarta, Bangka–Belitung Islands

1982年印尼政府統計 華人類別
1,100,000 Min Nan閩南系 (Hokkien閩南話 Teochew潮州話) 45.4% 128.5萬
640,000 Hakka 客家系 26.4% 74.7萬
460,000 Mandarin 支那系漢族 19% 53.7萬
180,000 Cantonese 粵族 7.4% 20.9萬
20,000 Min Dong 閩東系 (包括福州話同莆仙話) 1% 3萬
20,000 講印尼語言 1%

—————————————-

印尼:蘇門答臘/廖內群島/邦加/勿里洞

Peranakan 峇峇娘惹(馬華混血人) 800萬 印尼/馬來西亞/星加坡/泰國 講巴巴馬來語/檳城福建語/吉蘭丹馬來語/英語/泰語
Medan Hokkien 棉蘭福建人 80-100萬 北蘇門答臘
Riau Hokkien / Southern Peninsular Malaysian Hokkien 南馬福建人/廖內福建人
Rejang 利贊族 109.5萬 南蘇門答臘明古魯省 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支陸地達雅克次語支 利贊族係明古魯省主體民族 從語言譜系上睇佢哋好明顯係從婆羅洲遷嚟
Acehnese 亞齊族 456萬(亞齊語人口350萬) 亞齊省主體民族 亞齊族係死硬回教徒 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\占婆語組
Minangkabau/Minang 米南加堡族 840.9萬(印尼646.3萬/馬來西亞189.1萬/星加坡1.6萬/荷蘭3.9萬) 米南加堡語人口600萬(印尼550萬/馬來西亞50萬) 西蘇門答臘省主體民族 米南加堡族至今依然保存著鮮明嘅母系社會傳統 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Aneuk Jamee 安尤渣美族 6.7萬 亞齊省南部海岸 安尤渣美族係米南加堡族同亞齊族嘅混血種族 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Sakai 沙凱族 0.5萬 廖內省 沙凱族係米南加堡族支系 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組

Musi 穆斯族 310萬 南蘇門答臘省巨港市周邊 南蘇門答臘省主體民族 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Pekal 帕卡爾族 3萬 蘇門答臘島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Bengkulu / Bengkulu Malay 明古魯馬來族 160萬 南蘇門答臘明古魯省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Col / Lembak 高爾族 15萬 蘇門答臘島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Haji 哈吉族 1.8萬 蘇門答臘島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Jambi Malay 占碑馬來族 100萬 蘇門答臘島占碑省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Batin 巴廷族 7.2萬 蘇門答臘島占碑省 巴廷族係馬來化咗嘅米南加堡族 仍然保留同米南加堡族近似嘅母系社會傳統 巴廷語口音同米南加堡語近似 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Kaur 卡烏爾族 4萬 蘇門答臘島東南沿海 卡烏爾族係原始泛神靈論者 側近嘅明古魯馬來族亦難以理解卡烏爾語 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Kerinci 基連切族 29萬 蘇門答臘島占碑省 基連切語有明顯嘅南亞語底層 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Kubu 庫布族 4.5-20萬 蘇門答臘島東南部沼澤森林 庫布族係土著游獵民族 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Lubu 盧布族 3萬 蘇門答臘島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Bangka 邦加族 34萬 邦加群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組

Orang Laut / Loncong 奧朗勞特族 0.04萬 邦加群島及勿里洞島 奧朗勞特族係東南亞三大海上流動漁民族群之一 奧朗實里達語非常接近馬來語 可以睇作係馬來語方言
Duano’ / Orang Kuala 杜亞瑙族 1.9萬(母語人口1.6萬) 馬來亞半島西部沿海及蘇門答臘島東部海岸(蘇門答臘1.75萬/馬來亞0.46萬) 被視為係原始馬來人 通常被認為係Orang Laut奧朗勞特族群嘅支系 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組

Simeulue 錫默盧族 5.35萬(母語人口3萬) 蘇門答臘西北部錫默盧島  語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西北蘇門答臘語支\西北蘇門答臘語組
Sikule 斯庫勒族 2萬 蘇門答臘西北部錫默盧島  語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西北蘇門答臘語支\西北蘇門答臘語組
Nias 尼亞斯族 104.2萬(母語人口77萬) 蘇門答臘西北部尼亞斯島及巴都群島  語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西北蘇門答臘語支\西北蘇門答臘語組
Mentawai 明打威族 5.8-6.4萬 蘇門答臘西部明打威群島  語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西北蘇門答臘語支\西北蘇門答臘語組
Sakuddei / Sabiroet 西比路族 蘇門答臘西部明打威群島西比路島 西比路族係明打威族支系 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西北蘇門答臘語支\西北蘇門答臘語組
Enggano 恩加諾族 0.07萬 蘇門答臘西南部恩加諾島  語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西北蘇門答臘語支\西北蘇門答臘語組
Gayo / Gayonese 加尤族 8.5萬(母語人口8萬) 蘇門答臘西北部亞齊山區 無論語言抑或文化加尤族都同巴塔克族系民族近似而同亞齊省其餘各族明顯唔同 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西北蘇門答臘語支\西北蘇門答臘語組

Batak  巴塔克族群 705萬 北蘇門答臘省西部山區 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西北蘇門答臘語支\巴塔克語組
Toba Batak / Toba 多巴族 300萬(母語人口200萬) 北蘇門答臘省西部山區 係巴塔克族系民族 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西北蘇門答臘語支\巴塔克語組
Simalungun 斯馬倫甘族 300萬(母語人口120萬) 北蘇門答臘省西部山區 係巴塔克族系民族 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西北蘇門答臘語支\巴塔克語組
Karo 卡羅族 188.2萬(母語人口60萬) 北蘇門答臘省西部山區 係巴塔克族系民族 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西北蘇門答臘語支\巴塔克語組
Angkola 安高拉族 114.2萬(母語人口75萬) 北蘇門答臘省西部山區 係巴塔克族系民族 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西北蘇門答臘語支\巴塔克語組
Mandailing 萬大寧族 170萬(母語人口110萬) 北蘇門答臘省西部山區 係巴塔克族系民族 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西北蘇門答臘語支\巴塔克語組
Pakpak / Batak Dairi 戴利族 / 帕克帕克族 120萬 北蘇門答臘省西部山區 係巴塔克族系民族 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西北蘇門答臘語支\巴塔克語組
Singkil 辛基爾族 6.95萬 北蘇門答臘省西部山區 係巴塔克族系民族 帕克帕克族近親 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西北蘇門答臘語支\巴塔克語組
Alas 阿拉斯族 8.56萬 北蘇門答臘省西部山區 係巴塔克族系民族 卡勒特族近親 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西北蘇門答臘語支\巴塔克語組
Kluet 卡勒特族 5.35萬 北蘇門答臘省西部山區 係巴塔克族系民族 阿拉斯族近親 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西北蘇門答臘語支\巴塔克語組

Lampung  楠榜族 150萬 南蘇門答臘楠榜省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\楠榜語支
Komering 高美寧族 47萬 南蘇門答臘楠榜省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\楠榜語支

—————————————-

印尼:南婆羅洲

Banjar 本賈族 537.6萬(印尼屬南婆羅洲412.7萬/馬來西亞124.1萬/星加坡0.8萬) 本賈語人口350萬 馬來西亞本賈族主要分佈喺馬來亞半島 印尼南加里曼丹省主體民族 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Berau Malay 貝勞馬來族 2萬 印尼東加里曼丹省北部 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Kutai Malay 庫泰馬來族 21-30萬 印尼東加里曼丹省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Meratus Dayak 美拉圖斯達瓦克族 5.6萬 印尼南加里曼丹省 美拉圖斯族經已本賈化 改講本賈語

Kayan 卡延族 3萬(砂勞越1.34萬,印尼東加里曼丹/西加里曼丹1.7萬) 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支卡延次語支 達雅克部族之一
Bahau 巴考族 1.9萬 卡延族支系 婆羅洲 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支卡延次語支 達雅克部族之一
Krio Dayak / Modang 基里路達雅克族/摩丹族 1.5萬 西加里曼丹 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支卡延次語支 達雅克部族之一
Punan Merah 米拉本南族 0.014萬 東加里曼丹 本南族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支卡延次語支 達雅克部族之一
Punan Aput 阿潑本南族 0.037萬 西加里曼丹 本南族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支卡延次語支 達雅克部族之一
Aoheng 奧亨族 0.26萬 東加里曼丹 本南族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支卡延次語支 達雅克部族之一
Hovongan / Punan Bungan 賀宏甘族 0.1萬 西加里曼丹 本南族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支卡延次語支 達雅克部族之一
Segai / Punan Kelai 世加族 3萬 東加里曼丹 本南族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支卡延次語支 達雅克部族之一

Bukat 布卡特族 0.04萬 西加里曼丹 本南族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支馬蘭諾語組 達雅克部族之一
Punan Merap 米拉本南族 0.02萬 印尼屬南婆羅洲 本南族支系  語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支馬蘭諾語組 達雅克部族之一
Sajau / Sajau Basap 沙友族 0.6萬 印尼屬南婆羅洲 本南族支系  語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支馬蘭諾語組 達雅克部族之一
Bah-Biau Punan / Punan Bah 巴哈必友族 0.5萬(母語人口0.045萬) 印尼屬南婆羅洲/汶萊 本南族支系  語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支馬蘭諾語組 達雅克部族之一
Burusu 布魯蘇族 0.44萬 印尼屬南婆羅洲 本南族支系  語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支馬蘭諾語組 達雅克部族之一
Basap 巴薩族 1.5萬 東加里曼丹 本南族支系  語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支馬蘭諾語組 達雅克部族之一
Bukitan 布基坦族 0.1萬 砂勞越/西加里曼丹 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支馬蘭諾語組 達雅克部族之一

Malagasy 馬達加斯加族 1800萬 非洲馬達加斯加 南島語系婆羅洲語支最大民族 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支巴里托次語支巴里托語組
Tunjung / Tunjung Dayak 屯朱族 5萬 印尼屬南婆羅洲 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支巴里托次語支巴里托語組 達雅克部族之一
Ampanang 岩帕能族 3萬 印尼屬南婆羅洲 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支巴里托次語支巴里托語組 達雅克部族之一
Ngaju 瓦祖族 89萬 印尼屬南婆羅洲最大達雅克土著部族 印尼屬南婆羅洲 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支巴里托次語支巴里托語組
Ma’anyan 馬安延族 15萬 印尼屬南婆羅洲 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支巴里托次語支巴里托語組 達雅克部族之一
Bakumpai 巴庫派族 17萬(巴庫派語人口10萬) 印尼屬南婆羅洲 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支巴里托次語支巴里托語組 達雅克部族之一
Dohoi / Ot Danum 奧特打農族 7.9萬 印尼屬南婆羅洲 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支巴里托次語支巴里托語組 達雅克部族之一
Siang 斯昂族 6萬 印尼屬南婆羅洲 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支巴里托次語支巴里托語組 達雅克部族之一
Kohin 科牽族 0.8萬 印尼屬南婆羅洲 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支巴里托次語支巴里托語組 達雅克部族之一
Lawangan / Luangan 拉雲金族 12.3萬 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支巴里托次語支巴里托語組 印尼屬南婆羅洲 達雅克部族之一

Dusun / Kadazan 杜順族/卡達山族 杜順族/卡達山族係沙巴達雅克土著部族嘅總稱
Dusun Deya / Dusun Deyah / Deyah 迪雅族 2萬 印尼屬南婆羅洲 杜順族/卡達山族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支巴里托次語支巴里托語組 達雅克部族之一
Dusun Malang / Malang 馬朗族 0.45萬 印尼屬南婆羅洲 杜順族/卡達山族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支巴里托次語支巴里托語組 達雅克部族之一
Dusun Witu / Witu 域圖族 0.5萬 印尼屬南婆羅洲 杜順族/卡達山族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支巴里托次語支巴里托語組 達雅克部族之一
Paku / Bakau 帕庫族 0.35萬 印尼屬南婆羅洲 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支巴里托次語支巴里托語組 達雅克部族之一

Bisaya 畢沙雅族 8.8萬(砂勞越2.3萬/沙巴2.2萬/汶萊4.3萬) 汶萊/砂勞越 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組杜順次語組

Bakati’ 巴卡迪族 0.4萬 印尼屬南婆羅洲 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支陸地達雅克次語支 達雅克部族之一
Sara Bakati’ 沙拉巴卡迪族 0.4萬 印尼屬南婆羅洲 巴卡迪族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支陸地達雅克次語支 達雅克部族之一
Lara’ / Luru Bakati 萊拉族 2.3萬 西加里曼丹/砂勞越  語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支陸地達雅克次語支 達雅克部族之一
Jangkang 贊康族 3.7萬 印尼屬南婆羅洲 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支陸地達雅克次語支 達雅克部族之一
Kembayan 甘巴延族 1.1萬 印尼屬南婆羅洲 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支陸地達雅克次語支 達雅克部族之一
Semandang 士文丹族 2萬 印尼屬南婆羅洲 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支陸地達雅克次語支 達雅克部族之一
Ribun 利般族 4.5萬 印尼屬南婆羅洲 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支陸地達雅克次語支 達雅克部族之一
Nyadu’ / Benyadu’ 班也都族 5.4萬 印尼屬南婆羅洲 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支陸地達雅克次語支 達雅克部族之一
Sanggau 三高族 4.5萬 印尼屬南婆羅洲 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支陸地達雅克次語支 達雅克部族之一
Bidayuh/Biatah 比達友族 19.8萬(比達友語人口7.2萬) 係砂勞越同西加里曼丹主要嘅達雅克土著部族 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支陸地達雅克次語支

Kutai Malay 庫泰馬來族 30萬 印尼東加里曼丹省馬哈坎河沿岸 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Ibans 伊班族 90.6萬(砂勞越60.5萬/西加里曼丹28.1萬/汶萊2萬)伊班語人口總計79萬 伊班族係砂勞越最大達雅克土著部族 伊班族以前又被稱為海洋達雅克人 伊班人以前係著名嘅獵頭族 現時四分三人口信奉基督教 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族馬來-松巴哇語支馬來-占婆次語支馬來語組
Mualang 穆阿朗族 4-4.4萬 伊班族支系 印尼屬南婆羅洲 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Seberuang 斯巴魯昂族 3.7萬 伊班族支系 印尼屬南婆羅洲 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Bamayo / Malayic Dayak 巴馬瑤族 / 馬來達瓦克族 52萬 伊班族支系 印尼屬南婆羅洲 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Kendayan / Salako 肯打煙族 / 沙拉高族 33-35.7萬 伊班族支系 印尼屬南婆羅洲/砂撈越 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組
Keninjal 肯尼渣族 3.2萬 伊班族支系 印尼屬南婆羅洲 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\馬來語組

Lun Bawang 倫巴旺族 4.8萬 東加里曼丹/沙巴/砂勞越/汶萊 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支北砂勞越語組阿波杜亞特次語組 達雅克部族之一
Lengilu 蘭基魯族 3人 印尼屬南婆羅洲 蘭基魯語瀕臨滅絕 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支北砂勞越語組阿波杜亞特次語組 達雅克部族之一
Kelabit 基拉畢特族 0.6萬 砂撈越/北加里曼丹高地 同倫巴旺族關聯密切 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支北砂勞越語組阿波杜亞特次語組 達雅克部族之一
Kenyah 肯雅族 6.9萬(砂撈越4.43萬/東加里曼丹2.49萬)語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支北砂勞越語組肯雅次語組 達雅克部族之一
Mainstream Kenyah 邁斯添肯雅族 5萬 砂撈越/東加里曼丹 肯雅族最大支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支北砂勞越語組肯雅次語組 達雅克部族之一
Wahau Kenyah 瓦豪肯雅族 0.9萬 印尼屬南婆羅洲 肯雅族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支北砂勞越語組肯雅次語組 達雅克部族之一
Uma’ Lasan / Uma Baka’ 烏馬拉山族 0.6萬 印尼屬南婆羅洲/砂撈越 肯雅族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支北砂勞越語組肯雅次語組 達雅克部族之一

Murut 穆魯特族 12萬(沙巴10萬/砂撈越0.95萬) 沙巴/砂撈越/北加里曼丹 穆魯特族有29個支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組穆魯特次語組 達雅克部族之一
Abai 阿拜族 印尼屬南婆羅洲 穆魯特族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組穆魯特次語組 達雅克部族之一
Tagol 他高族 1.5萬(沙巴1.3萬/北加里曼丹0.2萬) 沙巴/北加里曼丹 穆魯特族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組穆魯特次語組
Tidung 提頓族 7.6萬(沙巴3萬/北加里曼丹2.75萬) 沙巴/北加里曼丹 同穆魯特族關聯密切 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組穆魯特次語組 達雅克部族之一
Nonukan Tidong 魯奴甘提頓族 4.7萬(沙巴2萬/北加里曼丹2.7萬) 沙巴/北加里曼丹 提頓族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組穆魯特次語組 達雅克部族之一
Sembakung 深巴洪族 0.52萬(沙巴0.2萬/北加里曼丹0.32萬) 沙巴/北加里曼丹 提頓族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組穆魯特次語組 達雅克部族之一
Serudung 斯魯敦族 0.035萬 北加里曼丹/沙巴 提頓族支系 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族婆羅洲語支北婆羅洲次語支沙巴語組穆魯特次語組 達雅克部族之一

Taman 他曼族 3萬 印尼屬南婆羅洲 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\南蘇拉威西語支
Embaloh 岩巴荷族 1萬 印尼屬南婆羅洲 或者同南蘇拉威西布吉族有淵源 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\南蘇拉威西語支

—————————————-

印尼:蘇拉威西

Palauan 帛琉族 1.7萬 帛琉群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\帛琉語支
Chamorro 查莫羅族 9.5萬 關島及北馬里亞納群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\查莫羅語支

Bugis / Buginese 布吉族 804.7萬(印尼685.9萬/馬來西亞112.8萬/星加坡5.5萬/荷蘭0.5萬) 布吉語人口500萬 蘇拉威西島西南部主體民族 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\南蘇拉威西語支
Makassar / Makassarese 望加錫族 267.2萬(當中南蘇拉威西238萬/東南蘇拉威西5.9萬,望加錫語人口210萬,望加錫語亦被稱為望加錫馬來語) 蘇拉威西島西南部望加錫市及其周邊 布吉族親緣民族 望加錫語屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\南蘇拉威西語支
Mandarese / Mandar 曼達族 113.7萬 西蘇拉威西省及南蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\南蘇拉威西語支
Mamasa 馬馬沙族 10萬 曼達族支系 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\南蘇拉威西語支
Mamuju 馬穆朱族 6萬 曼達族支系 西蘇拉威西省馬穆朱及其周邊 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\南蘇拉威西語支
Toraja 托拉查族群 110萬 南蘇拉威西高地民族 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\南蘇拉威西語支
Toraja-Sa’dan 托拉查沙丹族 75萬 托拉查族最大支系 西蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\南蘇拉威西語支
Kalumpang 卡林邦族 2萬 托拉查族支系 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\南蘇拉威西語支
Talondo’ 他隆多族 0.12萬 托拉查族支系 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\南蘇拉威西語支
Tae’ 泰爾族 100萬 托拉查族支系 經已嚴重布吉族化 南蘇拉威西省北部 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\南蘇拉威西語支
Ulumanda’ 烏魯萬打族 3萬 西蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\南蘇拉威西語支
Panasuan 帕那蘇安族 0.08萬 西蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\南蘇拉威西語支
Dakka 得克族 0.15萬 西蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\南蘇拉威西語支
Campalagian 金帕拉堅族 3萬 西蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\南蘇拉威西語支
Budong-Budong 布東布東族 70-2000人 西蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\南蘇拉威西語支
Bambam 班班族 2.2萬 西蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\南蘇拉威西語支
Aralle-Tabulahan 阿拉勒-他布拉翰族 1.2萬 西蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\南蘇拉威西語支
Seko塞高族 0.75萬 南蘇拉威西 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\南蘇拉威西語支
Selayar 薩拉亞族 13萬 南蘇拉威西省薩拉亞群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\南蘇拉威西語支
Pannei 潘耐族 0.9萬 南蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\南蘇拉威西語支
Malimpung 馬林潘族 0.5萬 南蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\南蘇拉威西語支
Maiwa / Masenrempulu 邁華族 5萬 南蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\南蘇拉威西語支
Lemolang 勒摩蘭族 0.2萬 蘇拉威西 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\南蘇拉威西語支
Enrekang 恩勒康族 5萬 蘇拉威西 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\南蘇拉威西語支
Duri 杜利族 13萬 南蘇拉威西 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\南蘇拉威西語支
Bentong 賓通族 2.5萬 南蘇拉威西 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\南蘇拉威西語支

Sangirese 桑基利族 60萬(北蘇拉威西45.7萬/棉蘭老10.8萬) 桑義赫群島/北蘇拉威西/南棉蘭老 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支桑基利次語支 摩洛系民族
Talaud 塔勞族 8.2萬 塔勞群島 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支桑基利次語支
Ratahan 蘭他翰族 3萬 北蘇拉威西 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支桑基利次語支
Bantik 班迪克族 0.3萬 北蘇拉威西 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支桑基利次語支 班迪克族多數經已改用萬鴉老語 班迪克語瀕臨滅絕

Tombulu/Minahasan  通布魯族/米納哈薩族 110萬(北蘇拉威西100萬/南棉蘭老10萬,當中湯布魯語人口6萬) 北蘇拉威西 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支米納哈薩次語支
Tonsawang 通沙灣族 2萬 北蘇拉威西 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支米納哈薩次語支
Tontemboan 通騰邦族 15萬 北蘇拉威西 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支米納哈薩次語支
Tondano 通打奴族 9.2萬 北蘇拉威西 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支米納哈薩次語支
Tonsea 通斯亞族 9萬 北蘇拉威西 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支米納哈薩次語支

Gorontalo 哥倫打洛族 180萬(哥倫打洛語人口100萬) 哥倫打洛省北蘇拉威西中蘇拉威西 哥倫打洛族係回教徒 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支中菲律賓次語支哥倫打洛語組
Bolango 波蘭高族 2.3萬 哥倫打洛省 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支中菲律賓次語支哥倫打洛語組
Buol 布奧爾族 9.6萬 中蘇拉威西 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支中菲律賓次語支哥倫打洛語組
Bintauna 賓圖那族 1.1萬 北蘇拉威西 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支中菲律賓次語支哥倫打洛語組
Kaidipang 開迪邦族 2.7萬 北蘇拉威西 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支中菲律賓次語支哥倫打洛語組
Lolak 盧拉克族 0.3萬 北蘇拉威西 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支中菲律賓次語支哥倫打洛語組
Suwawa 蘇華華族 0.5萬 北蘇拉威西 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支中菲律賓次語支哥倫打洛語組
Mongondow 蒙干都族 23萬 北蘇拉威西哥倫打洛省 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支中菲律賓次語支哥倫打洛語組
Ponosakan 波奴沙干族 0.3萬 北蘇拉威西 語言屬南島語系婆羅洲-菲律賓語族菲律賓語支中菲律賓次語支哥倫打洛語組

Butonese 布敦族群 23.3萬 東南蘇拉威西布敦島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\布敦語組
Kumbewaha 甘比華哈族 0.34萬 布敦族支系 東南蘇拉威西布敦島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\布敦語組
Lasalimu 拉沙利武族 0.17萬 布敦族支系 東南蘇拉威西布敦島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\布敦語組
Cia-Cia 基亞基亞族 7.9萬 布敦族支系 東南蘇拉威西布敦島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\布敦語組
Pancana 潘卡那族 0.7萬 布敦族支系 東南蘇拉威西布敦島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\布敦語組
Liabuku 利亞布庫族 0.01萬 布敦族支系 東南蘇拉威西布敦島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\布敦語組
Kaimbulawa 卡緬布拉華族 0.22萬 布敦族支系 東南蘇拉威西布敦島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\布敦語組
Busoa 布疏亞族 0.23萬 布敦族支系 東南蘇拉威西布敦島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\布敦語組
Muna 穆那族 30萬 同布敦族親緣密切 東南蘇拉威西穆那島布敦島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\布敦語組

Wolio 禾利奧族 6.5萬 同布敦族親緣密切 東南蘇拉威西布敦島南部巴烏巴烏鎮及其周邊 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\禾利奧語組
Wotu 禾圖族 0.4萬(母語人口0.05萬) 東南蘇拉威西 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\禾利奧語組
Kamaru 卡馬魯族 0.35萬 東南蘇拉威西布敦島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\禾利奧語組
Kalao 卡撈族 0.05萬 南蘇拉威西 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\禾利奧語組
Laiyolo 萊尤路族 0.08萬 南蘇拉威西 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\禾利奧語組

Tukang Besi 圖康伯西族 25萬 東南蘇拉威西圖康伯西群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\圖康伯西語組
Bonerate 波尼拉特族 0.95-1.39萬 東南蘇拉威西他卡波尼拉特群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\圖康伯西語組

Kaili 開利族 43萬 中蘇拉威西省主體民族 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\開利語組
Ledo Kaili 列都開利族 35萬 開利族最大支系 中蘇拉威西省首府帕盧及其周邊 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\開利語組
Moma 摩馬族 0.79萬 開利族支系 中蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\開利語組
Bada / Badaic 巴達族 2.3萬 中蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\開利語組
Sarudu 沙魯都族 0.4萬 西蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\開利語組
Uma 烏馬族 2萬 中蘇拉威西省及南蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\開利語組
Rampi 拉曼皮族 1萬 中蘇拉威西省及南蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\開利語組
Mbelala 莫比拉拉族 0.1萬 中蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\開利語組
Pamona 巴莫那族 14萬 中蘇拉威西省及南蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\開利語組
Tau Taa Wana 圖他華那族 巴莫那族支系 中蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\開利語組
Sedoa 斯多亞族 0.4萬 中蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\開利語組
Topoiyo 托培尤族 0.045萬 西蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\開利語組

Tolaki 托拉基族 33萬 東南蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\托拉基語組
Waru 華魯族 0.035萬 東南蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\托拉基語組
Kodeoha 科多哈族 0.15萬 東南蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\托拉基語組
Rahambuu 拉咸般族 0.5萬 東南蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\托拉基語組
Kulisusu 庫利蘇蘇族 2.3萬 東南蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\托拉基語組
Bungku 般庫族 2.7萬 東南蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\托拉基語組
Moronene 摩羅尼尼族 3.7萬 東南蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\托拉基語組
Tomadino 拖馬迪奴族 0.06萬 中蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\托拉基語組
Padoe 帕多族 0.5萬 中蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\托拉基語組
Mori Atas 摩利亞他斯族 2.8萬 中蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\托拉基語組
Mori Bawah 摩利巴華族 2.8萬 中蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\托拉基語組
Wawonii 華禾尼族 3萬 中蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\托拉基語組
Bahonsuai 巴翰蘇艾族 0.02萬 中蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\托拉基語組

Tajio 他積奧族 1.2萬 蘇拉威西 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\托米尼語組
Taje 他積族 0.035萬 中蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\托米尼語組
Dampelas 丹帕拉斯族 0.2萬 中蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\托米尼語組
Pendau 潘杜族 0.45萬 中蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\托米尼語組
Balaesang 巴勒桑族 0.32萬 中蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\托米尼語組
Dondo 東多族 1.3萬 中蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\托米尼語組
Tomini 托米尼族 3萬 中蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\托米尼語組
Lauje 勞積族 4.4萬 中蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\托米尼語組
Boano 波瑙族 0.27萬 中蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\托米尼語組
Totoli 托托利族 2.5萬 中蘇拉威西省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\托米尼語組

Banggai 邦蓋族 13萬 蘇拉威西 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\崩佳語組
Saluan 沙魯安族 7.6萬 蘇拉威西 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\崩佳語組
Balantak 巴蘭他克族 3萬 蘇拉威西 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\崩佳語組
Andio 安迪奧族 0.17萬 蘇拉威西 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\崩佳語組
Batui 巴推族 0.29萬 蘇拉威西 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\崩佳語組
Bobongko 波邦高族 0.15萬 蘇拉威西托米尼灣托佳安群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\崩佳語組

—————————————-

印尼:爪哇/馬都拉

Sundanese 巽他族 4000萬 印尼第二大民族 集中分佈喺爪哇島西部 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\巽他次語支
Bantenese 萬丹族 500萬 萬丹省 巽他族支系 講巽他語西部方言/爪哇語萬丹方言/巴達維語
Baduy / Badui 巴堆族 2.6萬 巽他族支系 萬丹省西部Rangkasbitung附近 巴堆語屬巽他語方言
Madurese 馬都拉族 720-1500萬 馬都拉島及爪哇島東部 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬都拉次語支
Kangean 康厄安族 11萬 馬都拉島東邊嘅康厄安群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬都拉次語支

Javanese 爪哇族 1億80萬(印尼9522萬/馬來西亞430萬/星加坡20.9萬/蘇里南27.5萬/荷蘭15-30萬/沙特44萬/香港7.8萬/台灣6.85萬) 爪哇語人口8200萬 印尼主體民族 集中分佈喺爪哇島中東部 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\爪哇語支
Osing 奧辛族 38.4萬 爪哇島最東部 爪哇族支系 受峇里族影響印度教影響頗深 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\爪哇語支
Tenggerese 騰格利族 9萬 東爪哇省Semeru國家公園入邊 爪哇族支系
Banyumasan 班余馬山族 1200-1500萬 中爪哇省西部 爪哇族支系
Cirebonese 井里汶族 190萬 爪哇島井里汶市及其周邊 嚴重爪哇化 井里汶語係一種爪哇語同巽他語嘅混合語
Kawi 卡威語 爪哇族14世紀前語言

Betawi 巴達維族 500萬 雅加達市及其周邊 以馬來人為主要成份嘅混血種族 巴達維語又嗌雅加達馬來語 係一種馬來語同閩南語阿拉伯語葡萄牙語荷蘭語嘅混合語

—————————————-

印尼:峇里/小巽他群島

Sumbawa/Sumbawarese 松巴哇族 190萬(母語人口30萬) 松巴哇島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\峇里語組
Bima 碧馬族 50萬(母語人口30萬) 松巴哇島東部 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\松巴-佛洛勒斯次語支
Sasak 沙沙克族 360萬(母語人口210萬) 當中西努沙登加拉省佔300萬 龍目島85%人口係沙沙克族 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\峇里語組
Balinese 峇里族 420萬(母語人口330萬) 當中峇里省佔330萬 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\峇里語組
Bali Aga 峇里阿加族 0.3萬 峇里島原住民 峇里島東部Karangasem地區 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\馬來-松巴哇語支\馬來-占婆次語支\峇里語組

Manggarai / Manggarainese 孟加萊族 90萬(母語人口72.5萬) 東努沙登加拉省佛洛勒斯島西部 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\松巴-佛洛勒斯次語支
Li’o 里奧族 31萬 東努沙登加拉省佛洛勒斯島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\松巴-佛洛勒斯次語支
Nage 那吉族 6.84萬 里奧族支系 東努沙登加拉省佛洛勒斯島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\松巴-佛洛勒斯次語支
Wae Rana 華拉那族 0.3萬 東努沙登加拉省佛洛勒斯島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\松巴-佛洛勒斯次語支
Kepo’ 卡普族 0.6萬 東努沙登加拉省佛洛勒斯島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\松巴-佛洛勒斯次語支
So’a 蘇亞族 1萬 東努沙登加拉省佛洛勒斯島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\松巴-佛洛勒斯次語支
Rongga 朗加族 0.4萬 東努沙登加拉省佛洛勒斯島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\松巴-佛洛勒斯次語支
Riung 令昂族 1.4萬 東努沙登加拉省佛洛勒斯島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\松巴-佛洛勒斯次語支
Rembong 蘭邦族 0.5萬 東努沙登加拉省佛洛勒斯島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\松巴-佛洛勒斯次語支
Rajong 拉莊族 0.6萬 東努沙登加拉省佛洛勒斯島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\松巴-佛洛勒斯次語支
Ngadha 那達族 6.5萬 東努沙登加拉省佛洛勒斯島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\松巴-佛洛勒斯次語支
Palu’e 巴魯族 1萬 東努沙登加拉省佛洛勒斯島北部巴魯島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\松巴-佛洛勒斯次語支

Sika 斯卡族 23.7萬(母語人口18萬) 東努沙登加拉省佛洛勒斯島中東部 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\東佛洛勒斯次語支
Lamaholot / Solor 拉馬荷洛族 / 索洛族 18-19.3萬 東努沙登加拉省佛洛勒斯島最東部及索洛島安多那拉島林巴他島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\東佛洛勒斯次語支
Larantuka 拉蘭圖卡族 2萬 東努沙登加拉省佛洛勒斯島最東部拉蘭圖卡鎮 講拉蘭圖卡馬來語 馬六甲馬來人後裔 同拉馬荷洛族關聯密切 曾經被視為係拉馬荷洛族支系
Lewotobi 利活圖比族 東努沙登加拉省佛洛勒斯島 拉馬荷洛族支系 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\東佛洛勒斯次語支
Adonara 安多那拉族 9.8萬 東努沙登加拉省安多那拉島 拉馬荷洛族支系 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\東佛洛勒斯次語支
Alorese 阿洛族 2.5萬 東努沙登加拉省阿洛群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\東佛洛勒斯次語支
Ile Ape 艾爾阿皮族 1.5萬 東努沙登加拉省林巴他島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\東佛洛勒斯次語支
Kedang 其單族 3萬 東努沙登加拉省林巴他島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\東佛洛勒斯次語支
Lamalera 拉馬勒拉族 0.4萬 東努沙登加拉省林巴他島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\東佛洛勒斯次語支
Lamatuka 拉馬圖卡族 0.4萬 東努沙登加拉省林巴他島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\東佛洛勒斯次語支
Levuka 利活卡族 0.4萬 東努沙登加拉省林巴他島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\東佛洛勒斯次語支
Lewo Eleng 利禾艾恩族 0.6萬 東努沙登加拉省林巴他島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\東佛洛勒斯次語支
South Lembata 南林巴他族 0.6萬 東努沙登加拉省林巴他島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\東佛洛勒斯次語支
Mingar / West Lembata 明加族/西林巴他族 0.8萬 東努沙登加拉省林巴他島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\東佛洛勒斯次語支

Sumba 松巴族群 總人口65.6萬 東努沙登加拉省松巴島及薩武島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\松巴-佛洛勒斯次語支
Kambera 甘比拉族 24萬 松巴島東部 松巴人最大支系 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\松巴-佛洛勒斯次語支
Gaura 加魯拉族 松巴島 松巴人支系 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\松巴-佛洛勒斯次語支
Kodi 科地族 2萬 松巴島 松巴人支系 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\松巴-佛洛勒斯次語支
Baliledo 巴利勒多族 松巴島 松巴人支系 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\松巴-佛洛勒斯次語支
Pondok 潘多克族 松巴島 松巴人支系 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\松巴-佛洛勒斯次語支
Wanukaka 華奴卡卡族 1萬 松巴島 松巴人支系 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\松巴-佛洛勒斯次語支
Anakalangu 安那卡蘭古族 1.4萬 松巴島 松巴人支系 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\松巴-佛洛勒斯次語支
Mamboru 曼波魯族 1萬 松巴島 松巴人支系 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\松巴-佛洛勒斯次語支
Wejewa 域渣華族 6.5萬 松巴島 松巴人支系 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\松巴-佛洛勒斯次語支
Lamboya 蘭波亞族 2.5萬 松巴島 松巴人支系 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\松巴-佛洛勒斯次語支
Savu / Hawu 薩武族 / 夏武族 13.5萬(母語人口11萬) 薩武島 松巴人支系 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\松巴-佛洛勒斯次語支
Dhao 達豪族 0.5萬 薩武島 松巴人支系 達豪語有好多巴布亞語低層 達豪族明顯係南島化咗嘅巴布亞族 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\松巴-佛洛勒斯次語支

Atoni / Dawan / Uab Meto / Baikenu 阿圖尼族 / 達雲族 / 烏波梅圖族 80-84.4萬 西帝汶主體民族 當中東努沙登加拉省西帝汶佔76.1萬/東帝汶8萬 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支\帝汶語組
Tetum 德頓族 50萬 東帝汶主體民族 東帝汶西北部西南部及西帝汶東部 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支\帝汶語組
Amarasi 亞馬拉斯族 7萬 西帝汶 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支
Bekais 巴卡斯族 0.2萬 西帝汶 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支
Helong 夏隆族 1.4萬 西帝汶 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支
Kemak 基馬克族 7.2-8萬 東帝汶西部及西帝汶 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支

羅地族群 總人口12萬
Bilba 比爾巴族 0.7萬 羅地島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支
Dela-Oenale 迪拉-翁那萊族 0.7萬 羅地島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支
Dengka 登卡族 2萬 羅地島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支
Lole 羅勒族 2萬 羅地島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支
Ringgou 寧高族 1.2萬 羅地島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支
Termanu 特馬瑙族 3萬 羅地島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支
Tii 提利族 2萬 羅地島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支

Bunak 般納克族 7.6-8.4萬 東帝汶西南部及西帝汶 語言屬巴布亞語系\西泰拿斯-新幾內亞語族\般納克次語族
Teiwa 替華族 0.4萬 帝汶島北部潘塔群島 語言屬巴布亞語系\西泰拿斯-新幾內亞語族\阿洛-潘塔次語族
Kaera 卡拉族 1萬 帝汶島北部潘塔群島 語言屬巴布亞語系\西泰拿斯-新幾內亞語族\阿洛-潘塔次語族
Western Pantar 西潘塔族 1萬 帝汶島北部潘塔群島 語言屬巴布亞語系\西泰拿斯-新幾內亞語族\阿洛-潘塔次語族
Abui 亞貝族 1.6萬 帝汶島北部阿洛群島 語言屬巴布亞語系\西泰拿斯-新幾內亞語族\阿洛-潘塔次語族
Adang 亞登族 0.8萬 帝汶島北部阿洛群島 語言屬巴布亞語系\西泰拿斯-新幾內亞語族\阿洛-潘塔次語族
Blagar 巴拉加族 1.2萬 帝汶島北部潘塔群島 語言屬巴布亞語系\西泰拿斯-新幾內亞語族\阿洛-潘塔次語族
Kafoa 卡科亞族 0.1萬 帝汶島北部阿洛群島 語言屬巴布亞語系\西泰拿斯-新幾內亞語族\阿洛-潘塔次語族
Woisika 禾斯卡族 0.6萬 帝汶島北部阿洛群島 語言屬巴布亞語系\西泰拿斯-新幾內亞語族\阿洛-潘塔次語族
Klon 科羅族 0.5萬 帝汶島北部阿洛群島 語言屬巴布亞語系\西泰拿斯-新幾內亞語族\阿洛-潘塔次語族
Kui 奎族 0.19萬 帝汶島北部阿洛群島 語言屬巴布亞語系\西泰拿斯-新幾內亞語族\阿洛-潘塔次語族
Kula 庫拉族 0.5萬 帝汶島北部阿洛群島 語言屬巴布亞語系\西泰拿斯-新幾內亞語族\阿洛-潘塔次語族
Retta 列他族 0.08萬 帝汶島北部潘塔群島 語言屬巴布亞語系\西泰拿斯-新幾內亞語族\阿洛-潘塔次語族
Sawila 沙域拉族 0.3萬 帝汶島北部阿洛群島 語言屬巴布亞語系\西泰拿斯-新幾內亞語族\阿洛-潘塔次語族
Wersing 榮升族 0.37萬 帝汶島北部阿洛群島 語言屬巴布亞語系\西泰拿斯-新幾內亞語族\阿洛-潘塔次語族

Oirata 愛拉他族 0.12萬 帝汶島東北部基沙群島 語言屬巴布亞語系\西泰拿斯-新幾內亞語族\東帝汶次語族

—————————————-

印尼:馬魯古

Moluccans 摩鹿加人 總人口390萬
Ambonese 安汶族 / 安汶馬來族 35.4萬(印尼30.4萬/荷蘭5萬) 馬魯古省安汶群島 講安汶馬來語Ambonese Malay
Hukumina 僅1人 馬魯古省布魯島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\巽他-蘇拉威西次語族\西里伯斯_蘇拉威西語支\布頓語組

Galela 加勒拉族 8萬 北馬魯古省哈馬黑拉島東北部及哈馬黑拉島南部巴占群島 語言屬巴布亞語系\西巴布亞語族\哈馬黑拉次語族\加勒拉-圖比路語支
Togutil / Tobelo 圖古迪利族/圖貝羅族 3萬 北馬魯古省哈馬黑拉島東北部及哈馬黑拉島南部奧比島 語言屬巴布亞語系\西巴布亞語族\哈馬黑拉次語族\加勒拉-圖比路語支
Loloda 羅羅打族 1.7萬 北馬魯古省哈馬黑拉島北部 巴布亞語系\西巴布亞語族\哈馬黑拉次語族\加勒拉-圖比路語支
Tabaru 他巴魯族 1.5萬 北馬魯古省哈馬黑拉島北部 巴布亞語系\西巴布亞語族\哈馬黑拉次語族\加勒拉-圖比路語支
Modole 0.2萬 北馬魯古省哈馬黑拉島北部 巴布亞語系\西巴布亞語族\哈馬黑拉次語族\加勒拉-圖比路語支
Pagu 0.37萬 北馬魯古省哈馬黑拉島北部 巴布亞語系\西巴布亞語族\哈馬黑拉次語族\加勒拉-圖比路語支

Sahu 沙胡族 0.75萬 北馬魯古省哈馬黑拉島西北部 巴布亞語系\西巴布亞語族\哈馬黑拉次語族\沙胡語支
Waioli 0.3萬 北馬魯古省哈馬黑拉島西北部 巴布亞語系\西巴布亞語族\哈馬黑拉次語族\沙胡語支
Gamkonora 0.15萬 北馬魯古省哈馬黑拉島西北部 巴布亞語系\西巴布亞語族\哈馬黑拉次語族\沙胡語支

Ternate 特爾納特族 4.2萬 北馬魯古省哈馬黑拉島西部特爾納特島 語言屬巴布亞語系\西巴布亞語族\哈馬黑拉次語族
Tidore 提多爾族 2.6萬 北馬魯古省哈馬黑拉島西部提多爾島 語言屬巴布亞語系\西巴布亞語族\哈馬黑拉次語族
West Makian 西馬基安族 1.2萬 北馬魯古省哈馬黑拉島西部西馬基安群島 語言屬巴布亞語系\西巴布亞語族\哈馬黑拉次語族

Teor-Kur 泰奧爾-庫爾族 0.45萬 馬魯古省卡伊群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支
Taliabu / Taliabo 塔利亞布族 0.49萬 北馬魯古省蘇拉群島塔利亞布島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\西部中馬魯古語組
Mangole 0.73萬 北馬魯古省蘇拉群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\西部中馬魯古語組
Sula 蘇拉族 2萬 北馬魯古省蘇拉群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\西部中馬魯古語組
Moksela 已經滅絕語言 北馬魯古省蘇拉群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\西部中馬魯古語組
Ambelau 安伯勞族 0.57-0.826萬 馬魯古省安伯勞島  語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\西部中馬魯古語組
Buru 布魯族 3.3-3.5萬 馬魯古省布魯島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\西部中馬魯古語組
Lisela 利斯拉族 1.2-1.3萬 馬魯古省布魯島北部 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\西部中馬魯古語組

Banda 班達族 0.3萬 馬魯古省卡伊群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Bati 巴提族 0.35萬 馬魯古省斯蘭島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Geser 傑西爾族 3.7萬 馬魯古省斯蘭島及傑西爾群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Watubela 瓦圖比拉族 0.4萬 馬魯古省瓦圖比拉群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Bobot 波保特族 0.45萬 馬魯古省斯蘭島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Masiwang 馬斯旺族 0.1萬 馬魯古省斯蘭島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Hoti 僅10人 馬魯古省斯蘭島東部 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Benggoi 0.035萬 馬魯古省斯蘭島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Salas 僅50人 馬魯古省斯蘭島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Liana 利亞納族 0.3萬 馬魯古省斯蘭島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Kayeli 卡耶利族 0.08萬(但係卡耶利語經已滅絕) 馬魯古省布魯島卡耶利灣南岸 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Nuaulu 努奧盧族 0.2-0.27萬 馬魯古省斯蘭島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Huaulu 0.03萬 馬魯古省斯蘭島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Manusela 馬努塞拉族 0.7-1.01萬 馬魯古省斯蘭島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Wemale 威馬勒族 0.9萬(母語人口0.6萬) 馬魯古省斯蘭島中部 同阿努尼族有著同一起源 係當地古老土著 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Alune 阿努尼族 2.13萬(母語人口1.7萬) 馬魯古省斯蘭島中西部 同威馬勒族有著同一起源 係當地古老土著 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Yalahatan 0.17萬 馬魯古省斯蘭島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Asilulu 阿斯魯魯族 0.88萬 馬魯古省安汶島及斯蘭島西部 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Luhu 努胡族 0.65萬 馬魯古省斯蘭島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Manipa 馬尼帕族 0.15萬 馬魯古省斯蘭島西部及馬尼帕群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Wakasihu 瓦卡斯胡族 1.3萬 馬魯古省安汶島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Boano 波阿奴族 0.32萬 馬魯古省斯蘭島西部及波阿奴群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Sepa-Teluti 塞巴提盧迪族 2萬 馬魯古省斯蘭島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Paulohi 僅50人 馬魯古省斯蘭島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Kaibobo 0.03萬 馬魯古省斯蘭島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Hitu 希圖族 1.6萬 馬魯古省安汶島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Tulehu 圖勒胡族 1.9萬 馬魯古省安汶島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Laha 拉哈族 0.39萬 馬魯古省安汶島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Seit-Kaitetu 西特凱特圖族 1萬 馬魯古省安汶島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Kamarian 卡馬連族 0.6萬 馬魯古省斯蘭島西部 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Haruku 哈魯古族 1.8萬 馬魯古省哈魯古群島及斯蘭島西部 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Amahai 僅50人 馬魯古省斯蘭島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Nusa Laut 努沙拉魯特族 0.22萬 馬魯古省利亞錫Lease群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Saparua 沙巴魯亞族 1.02萬 馬魯古省斯蘭島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Latu 拉圖族 0.21萬 馬魯古省斯蘭島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Hulung 僅10人 馬魯古省斯蘭島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Saleman 沙勒汶族 0.48萬 馬魯古省斯蘭島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Naka’ela 僅5人 馬魯古省斯蘭島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Lisabata-Nuniali 0.18萬 馬魯古省斯蘭島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組
Loun 經已滅絕 馬魯古省 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\中馬魯古次語支\東部中馬魯古語組

Dai 戴族 0.082萬 馬魯古省西南馬魯古群島巴巴群島  語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支
Emplawas 岩帕拉華斯族 0.025萬 馬魯古省西南馬魯古群島巴巴群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支
Imroing 岩羅寧族 0.056萬 馬魯古省西南馬魯古群島巴巴群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支
Luang 盧朗族 1.8萬 馬魯古省西南馬魯古群島巴巴群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支
North Babar 北巴巴族 0.1萬 馬魯古省西南馬魯古群島巴巴群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支
Southeast Babar 東南巴巴族 0.45萬 馬魯古省西南馬魯古群島巴巴群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支
Tela’a 特拉拉族族 0.11萬 馬魯古省西南馬魯古群島巴巴群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支

Wetarese 韋塔族群 1.1萬 東帝汶阿塔努島及印尼馬魯古省西南馬魯古群島達馬爾島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支
East Damar 東達馬爾族 0.28萬 馬魯古省西南馬魯古群島達馬爾島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支
West Damar 西達馬爾族 0.08萬 馬魯古省西南馬魯古群島達馬爾島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支
Kisar 奇沙族 2萬 馬魯古省西南馬魯古群島奇沙群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支
Leti 萊提族 0.75萬 馬魯古省西南馬魯古群島萊提群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支
Nila 尼拉族 0.18萬 馬魯古省西南馬魯古群島尼拉群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支
Romang 羅芒族 0.17萬 馬魯古省西南馬魯古群島羅芒群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支
Te’un 特恩族 0.12萬 馬魯古省西南馬魯古群島特恩群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支
Masela 馬塞拉族 0.19萬 馬魯古省西南馬魯古群島馬塞拉群島  語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支
Serili 塞利利族 0.03萬 馬魯古省西南馬魯古群島馬塞拉群島  語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支
Dawera-Daweloor 達維拉-達維羅族 0.13萬 馬魯古省西南馬魯古群島  語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支

Gebe 吉比族 0.27萬 北馬魯古省 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\東部馬來-玻利尼西亞語支\哈馬黑拉海次語支\南哈馬黑拉語組
Sawai 沙威族 1.2萬 北馬魯古省 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\東部馬來-玻利尼西亞語支\哈馬黑拉海次語支\南哈馬黑拉語組
Patani 巴他尼族 1.06萬 北馬魯古省 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\東部馬來-玻利尼西亞語支\哈馬黑拉海次語支\南哈馬黑拉語組
Maba 馬巴族 0.66萬 北馬魯古省 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\東部馬來-玻利尼西亞語支\哈馬黑拉海次語支\南哈馬黑拉語組
Buli 布利族 0.25萬 北馬魯古省 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\東部馬來-玻利尼西亞語支\哈馬黑拉海次語支\南哈馬黑拉語組
Taba 塔巴族 2萬 北馬魯古省 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\東部馬來-玻利尼西亞語支\哈馬黑拉海次語支\南哈馬黑拉語組
Gane 加尼族 0.29萬 北馬魯古省 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\東部馬來-玻利尼西亞語支\哈馬黑拉海次語支\南哈馬黑拉語組

Fordata 科打他族 5萬 馬魯古省塔寧巴爾群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\卡伊-塔寧巴爾次語支
Kei 卡伊族 8.5萬 馬魯古群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\卡伊-塔寧巴爾次語支
Yamdena 耶迪那族 2.5萬 馬魯古群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\卡伊-塔寧巴爾次語支

Selaru 塞拉魯族 0.8萬 馬魯古省塔寧巴爾群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\塞拉魯次語支
Seluwasan 塞魯華山族 0.284萬 馬魯古省塔寧巴爾群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\塞拉魯次語支

Barakai 巴拉開族 0.45萬 馬魯古省阿魯群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\阿魯次語支
Batuley 巴套利族 0.36萬 馬魯古省阿魯群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\阿魯次語支
Dobel 多貝爾族 0.57萬 馬魯古省阿魯群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\阿魯次語支
Karey 卡利族 0.061萬 馬魯古省阿魯群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\阿魯次語支
Koba 科巴族 0.087萬 馬魯古省阿魯群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\阿魯次語支
Kola 科拉族 0.77萬 馬魯古省阿魯群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\阿魯次語支
Lola 羅拉族 0.09萬 馬魯古省阿魯群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\阿魯次語支
Lorang 羅蘭族 0.022萬 馬魯古省阿魯群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\阿魯次語支
Manombai 曼庵拜族 0.91萬 馬魯古省阿魯群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\阿魯次語支
Mariri 馬利利族 0.028萬 馬魯古省阿魯群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\阿魯次語支
Tarangan 特朗岸族 1.4萬 馬魯古省阿魯群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\阿魯次語支
Ujir 烏茲爾族 0.1萬 馬魯古省阿魯群島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\阿魯次語支

—————————————-

印尼:西巴布亞

Biak 比亞克族 3萬 極樂鳥灣實珍群島比亞克島及極樂鳥半島西北部衛古島 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族中東部馬來-玻利尼西亞次語族東部馬來-玻利尼西亞語支極樂鳥灣次語支比亞克語組
Dusner 僅3人 極樂鳥灣實珍群島 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族中東部馬來-玻利尼西亞次語族東部馬來-玻利尼西亞語支極樂鳥灣次語支比亞克語組
Meoswar 0.025萬 極樂鳥灣實珍群島 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族中東部馬來-玻利尼西亞次語族東部馬來-玻利尼西亞語支極樂鳥灣次語支比亞克語組

Kurudu 0.22萬 極樂鳥灣實珍群島亞彭島 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族中東部馬來-玻利尼西亞次語族東部馬來-玻利尼西亞語支極樂鳥灣次語支亞彭語組
Wabo 0.15萬 極樂鳥灣實珍群島亞彭島 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族中東部馬來-玻利尼西亞次語族東部馬來-玻利尼西亞語支極樂鳥灣次語支亞彭語組
Ambai 岩拜族 1萬 極樂鳥灣實珍群島亞彭島 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族中東部馬來-玻利尼西亞次語族東部馬來-玻利尼西亞語支極樂鳥灣次語支亞彭語組
Ansus 0.46萬 極樂鳥灣實珍群島亞彭島 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族中東部馬來-玻利尼西亞次語族東部馬來-玻利尼西亞語支極樂鳥灣次語支亞彭語組
Busami 0.07萬 極樂鳥灣實珍群島亞彭島 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族中東部馬來-玻利尼西亞次語族東部馬來-玻利尼西亞語支極樂鳥灣次語支亞彭語組
Munggui 0.08萬 極樂鳥灣實珍群島亞彭島 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族中東部馬來-玻利尼西亞次語族東部馬來-玻利尼西亞語支極樂鳥灣次語支亞彭語組
Marau 0.17萬 極樂鳥灣實珍群島亞彭島 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族中東部馬來-玻利尼西亞次語族東部馬來-玻利尼西亞語支極樂鳥灣次語支亞彭語組
Pom 0.2萬 極樂鳥灣實珍群島亞彭島 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族中東部馬來-玻利尼西亞次語族東部馬來-玻利尼西亞語支極樂鳥灣次語支亞彭語組
Papuma 0.06萬 極樂鳥灣實珍群島亞彭島 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族中東部馬來-玻利尼西亞次語族東部馬來-玻利尼西亞語支極樂鳥灣次語支亞彭語組
Roon 0.11萬 極樂鳥灣實珍群島亞彭島 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族中東部馬來-玻利尼西亞次語族東部馬來-玻利尼西亞語支極樂鳥灣次語支亞彭語組
Serui-Laut 0.12萬 極樂鳥灣實珍群島亞彭島 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族中東部馬來-玻利尼西亞次語族東部馬來-玻利尼西亞語支極樂鳥灣次語支亞彭語組
Wandamen 0.5萬 極樂鳥灣實珍群島亞彭島及極樂鳥半島東南部 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族中東部馬來-玻利尼西亞次語族東部馬來-玻利尼西亞語支極樂鳥灣次語支亞彭語組
Woi 0.18萬 極樂鳥灣實珍群島亞彭島 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族中東部馬來-玻利尼西亞次語族東部馬來-玻利尼西亞語支極樂鳥灣次語支亞彭語組

Yaur 0.035萬 極樂鳥灣西南部海岸 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族中東部馬來-玻利尼西亞次語族東部馬來-玻利尼西亞語支極樂鳥灣次語支西南語組
Yeresiam 0.007萬 極樂鳥灣西南部海岸 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族中東部馬來-玻利尼西亞次語族東部馬來-玻利尼西亞語支極樂鳥灣次語支西南語組
Yeretuar 0.035萬 極樂鳥灣西南部海岸 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族中東部馬來-玻利尼西亞次語族東部馬來-玻利尼西亞語支極樂鳥灣次語支西南語組

Mor 0.07萬 極樂鳥灣東南部海岸 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族中東部馬來-玻利尼西亞次語族東部馬來-玻利尼西亞語支
Tandia 僅2人 極樂鳥灣 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族中東部馬來-玻利尼西亞次語族東部馬來-玻利尼西亞語支
Waropen 華羅頻族 0.6萬 極樂鳥灣東部海岸 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族中東部馬來-玻利尼西亞次語族東部馬來-玻利尼西亞語支

Irarutu 伊拉魯圖族 0.4萬 巴布亞島西部邦巴萊半島 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族中東部馬來-玻利尼西亞次語族東部馬來-玻利尼西亞語支哈馬黑拉海次語支伊拉魯圖語組
Kuri 0.05萬 巴布亞島西部邦巴萊半島 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族中東部馬來-玻利尼西亞次語族東部馬來-玻利尼西亞語支哈馬黑拉海次語支伊拉魯圖語組
Bedoanas 貝多拿斯族 0.02萬 巴布亞島西部邦巴萊半島 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族中東部馬來-玻利尼西亞次語族東部馬來-玻利尼西亞語支哈馬黑拉海次語支貝多拿斯語組
Erokwanas 0.02萬 巴布亞島西部邦巴萊半島 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族中東部馬來-玻利尼西亞次語族東部馬來-玻利尼西亞語支哈馬黑拉海次語支貝多拿斯語組
Arguni 0.015萬 巴布亞島西部邦巴萊半島 語言屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族中東部馬來-玻利尼西亞次語族東部馬來-玻利尼西亞語支哈馬黑拉海次語支貝多拿斯語組

Sekar 塞卡族 0.045萬 巴布亞島西部邦巴萊半島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\卡伊-塔寧巴爾次語支
Uruangnirin 烏魯昂寧連族 0.04萬 巴布亞島西部邦巴萊半島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\卡伊-塔寧巴爾次語支
Onin 昂連族 0.05萬 巴布亞島西部邦巴萊半島 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\卡伊-塔寧巴爾次語支

As 0.02萬 西巴布亞極樂鳥半島西部 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\東部馬來-玻利尼西亞語支\哈馬黑拉海次語支
Maden 0.06萬 西巴布亞省 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\東部馬來-玻利尼西亞語支\哈馬黑拉海次語支
Biga 比加族 0.03萬 西巴布亞省 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\東部馬來-玻利尼西亞語支\哈馬黑拉海次語支\比加語組
Waigeo 衛古族 0.03萬 西巴布亞省 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\東部馬來-玻利尼西亞語支\哈馬黑拉海次語支\比加語組
Ma’ya 馬也族 0.5萬 西巴布亞省 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\東部馬來-玻利尼西亞語支\哈馬黑拉海次語支\馬也語組
Matbat 馬特巴特族 0.1-0.15萬 西巴布亞省極樂鳥半島西部米蘇爾島 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\東部馬來-玻利尼西亞語支\哈馬黑拉海次語支\馬也語組

Kowiai 0.06萬 巴布亞省邦巴萊半島南部海岸 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\東部馬來-玻利尼西亞語支

Yamna 0.056萬 巴布亞省 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\太平洋次語族\西太平洋語支\北新幾內亞次語支\沙拉美-查亞普拉語組
Wakde 0.055萬 巴布亞省 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\太平洋次語族\西太平洋語支\北新幾內亞次語支\沙拉美-查亞普拉語組
Tobati 0.01萬 巴布亞省 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\太平洋次語族\西太平洋語支\北新幾內亞次語支\沙拉美-查亞普拉語組
Tarpia 0.063萬 巴布亞省 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\太平洋次語族\西太平洋語支\北新幾內亞次語支\沙拉美-查亞普拉語組
Sobei 索比族 0.185萬(母語人口0.1萬) 巴布亞省 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\太平洋次語族\西太平洋語支\北新幾內亞次語支\沙拉美-查亞普拉語組
Kaptiau 0.023萬 巴布亞省 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\太平洋次語族\西太平洋語支\北新幾內亞次語支\沙拉美-查亞普拉語組
Podena 0.028萬 巴布亞省 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\太平洋次語族\西太平洋語支\北新幾內亞次語支\沙拉美-查亞普拉語組
Ormu 0.05萬 巴布亞省 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\太平洋次語族\西太平洋語支\北新幾內亞次語支\沙拉美-查亞普拉語組
Masimasi 僅10人 巴布亞省 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\太平洋次語族\西太平洋語支\北新幾內亞次語支\沙拉美-查亞普拉語組
Liki 0.032萬(母語人口僅11人) 巴布亞省 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\太平洋次語族\西太平洋語支\北新幾內亞次語支\沙拉美-查亞普拉語組
Korur 0.032萬 巴布亞省 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\太平洋次語族\西太平洋語支\北新幾內亞次語支\沙拉美-查亞普拉語組
Kayupulau 0.05萬(母語人口僅50人) 巴布亞省 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\太平洋次語族\西太平洋語支\北新幾內亞次語支\沙拉美-查亞普拉語組
Bonggo 0.079萬 巴布亞省 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\太平洋次語族\西太平洋語支\北新幾內亞次語支\沙拉美-查亞普拉語組

Arop 0.12萬 巴布亞新幾內亞西北部桑達因省北部海岸 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\太平洋次語族\西太平洋語支\北新幾內亞次語支\史曹頓語組
Sera 0.05萬 巴布亞新幾內亞西北部桑達因省北部海岸 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\太平洋次語族\西太平洋語支\北新幾內亞次語支\史曹頓語組
Sissano 0.03萬 巴布亞新幾內亞西北部桑達因省北部海岸 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\太平洋次語族\西太平洋語支\北新幾內亞次語支\史曹頓語組
Tumleo 0.08萬 巴布亞新幾內亞西北部桑達因省北部海岸 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\太平洋次語族\西太平洋語支\北新幾內亞次語支\史曹頓語組
Ulau-Suain 0.28萬 巴布亞新幾內亞西北部桑達因省北部海岸 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\太平洋次語族\西太平洋語支\北新幾內亞次語支\史曹頓語組
Yakamul 0.35萬 巴布亞新幾內亞西北部桑達因省北部海岸 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\太平洋次語族\西太平洋語支\北新幾內亞次語支\史曹頓語組
Biem 0.22萬 巴布亞新幾內亞西北部東塞皮克省北部海岸 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\太平洋次語族\西太平洋語支\北新幾內亞次語支\史曹頓語組
Kis 0.02萬 巴布亞新幾內亞西北部東塞皮克省北部海岸 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\太平洋次語族\西太平洋語支\北新幾內亞次語支\史曹頓語組
Terebu 0.01萬 巴布亞新幾內亞西北部東塞皮克省北部海岸 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\太平洋次語族\西太平洋語支\北新幾內亞次語支\史曹頓語組
Wogeo 0.16萬 巴布亞新幾內亞西北部東塞皮克省北部海岸 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\太平洋次語族\西太平洋語支\北新幾內亞次語支\史曹頓語組
Kairiru 0.32萬 巴布亞新幾內亞西北部東塞皮克省北部海岸 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\太平洋次語族\西太平洋語支\北新幾內亞次語支\史曹頓語組
Kaiep 0.02萬 巴布亞新幾內亞西北部東塞皮克省北部海岸 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\太平洋次語族\西太平洋語支\北新幾內亞次語支\史曹頓語組
Manam 0.8萬 巴布亞新幾內亞北部馬當省北部海岸 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\太平洋次語族\西太平洋語支\北新幾內亞次語支\史曹頓語組
Medebur 0.05萬 巴布亞新幾內亞北部馬當省北部海岸 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\太平洋次語族\西太平洋語支\北新幾內亞次語支\史曹頓語組
Sepa 0.07萬 巴布亞新幾內亞北部馬當省北部海岸 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\太平洋次語族\西太平洋語支\北新幾內亞次語支\史曹頓語組

Abun 0.3萬 極樂鳥半島北部 巴布亞語系\西巴布亞語族
Amberbaken / Mpur 武浦族 0.7萬 極樂鳥半島北部 巴布亞語系\西巴布亞語族
Hattam 夏譚族 1.6萬 極樂鳥半島東部 巴布亞語系\西巴布亞語族

Yawa 耶華族 1萬 極樂鳥灣實珍群島亞彭島中部 巴布亞語系\西巴布亞語族\亞彭語支
Saweru 0.03萬 極樂鳥灣實珍群島 巴布亞語系\西巴布亞語族\亞彭語支

Mai Brat 邁布拉特族 2.5萬 極樂鳥半島中部 巴布亞語系\西巴布亞語族\中極樂鳥半島語支

Tehit 達希特族 1萬 極樂鳥半島西部 巴布亞語系\西巴布亞語族\西極樂鳥半島語支
Kalabra 0.33萬 極樂鳥半島西部 巴布亞語系\西巴布亞語族\西極樂鳥半島語支
Moi 摩愛族 0.46萬 極樂鳥半島西部索龍及其周邊 巴布亞語系\西巴布亞語族\西極樂鳥半島語支
Moraid 0.1萬 極樂鳥半島西部 巴布亞語系\西巴布亞語族\西極樂鳥半島語支
Seget 0.12萬 極樂鳥半島西部 巴布亞語系\西巴布亞語族\西極樂鳥半島語支

Mantion / Manikion 馬尼基安族 1.2萬 極樂鳥半島東部 巴布亞語系\西巴布亞語族\東極樂鳥半島-塞他尼次語族\東極樂鳥半島語支
Meax / Meyah 梅也族 1.5萬 極樂鳥半島東部 巴布亞語系\西巴布亞語族\東極樂鳥半島-塞他尼次語族\東極樂鳥半島語支
Moskona 摩斯高拿族 0.8萬 極樂鳥半島東部 巴布亞語系\西巴布亞語族\東極樂鳥半島-塞他尼次語族\東極樂鳥半島語支

Sentani 塞他尼族 3萬 巴布亞省東北部海岸 巴布亞語系\西巴布亞語族\東極樂鳥半島-塞他尼次語族\塞他尼語支
Demta 0.13萬 巴布亞省東北部海岸 巴布亞語系\西巴布亞語族\東極樂鳥半島-塞他尼次語族\塞他尼語支
Tabla 0.38萬 巴布亞省東北部海岸 巴布亞語系\西巴布亞語族\東極樂鳥半島-塞他尼次語族\塞他尼語支
Nafri 0.16萬 巴布亞省北部 巴布亞語系\西巴布亞語族\東極樂鳥半島-塞他尼次語族\塞他尼語支
Burmeso 0.025萬 巴布亞省西北部 巴布亞語系\西巴布亞語族\東極樂鳥半島-塞他尼次語族
Tause 0.03萬 巴布亞省北部 巴布亞語系\西巴布亞語族\東極樂鳥半島-塞他尼次語族

Mor 僅70人 西巴布亞省邦巴萊半島北部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族
Tanah Merah / Sumeri 0.05萬 西巴布亞省邦巴萊半島北部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族
Amung/Damal/Uhunduni 阿蒙族/丹馬族 1.77萬(母語人口1.4萬)巴布亞省西南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族
Dem 0.1萬 巴布亞省中西部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族
Morori 250人(母語人口50人)巴布亞省南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族

Duriankere 僅30人 西巴布亞省極樂鳥半島南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\南極樂鳥半島語支
Suabo 0.11萬 西巴布亞省極樂鳥半島南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\南極樂鳥半島語支
Konda 0.05萬 西巴布亞省極樂鳥半島南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\南極樂鳥半島語支
Yahadian 0.05萬 西巴布亞省極樂鳥半島南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\南極樂鳥半島語支
Arandai 0.25萬 西巴布亞省極樂鳥半島南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\南極樂鳥半島語支
Kokoda 高高打族 0.37萬 西巴布亞省極樂鳥半島南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\南極樂鳥半島語支
Kais 0.07萬 西巴布亞省極樂鳥半島南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\南極樂鳥半島語支
Puragi 0.07萬 西巴布亞省極樂鳥半島南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\南極樂鳥半島語支
Kaburi 0.06萬 西巴布亞省極樂鳥半島南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\南極樂鳥半島語支

Iha 艾哈族 0.55萬 西巴布亞省邦巴萊半島西部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\西泰拿斯-新幾內亞次語族\西邦巴萊語支
Baham 0.11萬 西巴布亞省邦巴萊半島西部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\西泰拿斯-新幾內亞次語族\西邦巴萊語支
Karas 0.024萬 西巴布亞省邦巴萊半島西部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\西泰拿斯-新幾內亞次語族\西邦巴萊語支

Ekari 艾卡里族 15.7萬(母語人口10萬)巴布亞省西南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\西泰拿斯-新幾內亞次語族\帕尼艾湖語支
Moni 摩尼族 2.8萬(母語人口2萬)巴布亞省西南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\西泰拿斯-新幾內亞次語族\帕尼艾湖語支
Wolani 禾拉尼族 0.69萬(母語人口0.5萬)巴布亞省西南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\西泰拿斯-新幾內亞次語族\帕尼艾湖語支
Auye 0.035萬 巴布亞省西南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\西泰拿斯-新幾內亞次語族\帕尼艾湖語支
Dao 0.025萬 巴布亞省西南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\西泰拿斯-新幾內亞次語族\帕尼艾湖語支

Grand Valley Dani 大峽谷達尼族 9萬 巴布亞省中部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\西泰拿斯-新幾內亞次語族\達尼語支
Western Dani 西部達尼族 18萬 巴布亞省中部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\西泰拿斯-新幾內亞次語族\達尼語支
Walak 華拉克族 2萬 巴布亞省中部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\西泰拿斯-新幾內亞次語族\達尼語支
Nduga 努杜加族 1萬 巴布亞省中部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\西泰拿斯-新幾內亞次語族\達尼語支
Yali 也利族 4.9萬(母語人口3萬)巴布亞省中部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\西泰拿斯-新幾內亞次語族\達尼語支
Silimo 0.5萬 巴布亞省中部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\西泰拿斯-新幾內亞次語族\達尼語支
Wano 0.1萬 巴布亞省中部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\西泰拿斯-新幾內亞次語族\達尼語支
Nggem 0.44萬 巴布亞省中部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\西泰拿斯-新幾內亞次語族\達尼語支
Hupla 0.3萬 巴布亞省中部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\西泰拿斯-新幾內亞次語族\達尼語支

Ketengban 卡騰班族 1萬 巴布亞省東部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\默克語支
Nalca 拿卡族 1.6萬 巴布亞省東部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\默克語支
Korupun 0.8萬 巴布亞省東部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\默克語支
Goliath 0.56萬 巴布亞省東部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\默克語支
Eipo 0.3萬 巴布亞省東部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\默克語支
Kosarek 0.23萬 巴布亞省東部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\默克語支
Nipsan 0.25萬 巴布亞省東部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\默克語支

Kayagar 卡揚加族 1萬 巴布亞省南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\卡揚加語支
Tamagario 0.35萬 巴布亞省南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\卡揚加語支
Atohwaim 0.1萬 巴布亞省南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\卡揚加語支

Kimaghima 0.3萬 巴布亞省南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\科羅蓬語支
Riantana 0.11萬 巴布亞省南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\科羅蓬語支
Ndom 0.12萬 巴布亞省南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\科羅蓬語支

Marind 馬連德族 1.1萬(母語人口1萬)巴布亞省南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\馬連德語支
Yaqay 1萬 巴布亞省南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\馬連德語支
Boazi 0.45萬 巴布亞省南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\馬連德語支
Zimakani 0.15萬 巴布亞省南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\馬連德語支
Bipim 0.03萬 巴布亞省南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\馬連德語支

Koneraw 0.12萬 巴布亞省南部多拉克島 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\芒般語支
Mombum 0.025萬 巴布亞省南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\芒般語支

Asmat 阿斯馬特族 5萬(母語人口2萬)巴布亞省南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\阿斯馬特-卡摩羅語支\阿斯馬特次語支
Citak 切他克族 0.8萬 巴布亞省南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\阿斯馬特-卡摩羅語支\阿斯馬特次語支
Buruwai 0.1萬 巴布亞省南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\阿斯馬特-卡摩羅語支\沙巴高次語支
Kamberau 0.16萬 巴布亞省南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\阿斯馬特-卡摩羅語支\沙巴高次語支
Kamoro 卡莫羅族 0.8萬 巴布亞省西部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\阿斯馬特-卡摩羅語支
Sempan 0.1萬 巴布亞省 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\阿斯馬特-卡摩羅語支

Wambon 0.39萬 巴布亞省南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\大亞華尤語支\亞華尤-杜蒙特次語支
Shiaxa 士亞沙族 1.3萬 巴布亞省南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\大亞華尤語支\亞華尤-杜蒙特次語支
Sawi 沙威族 0.48萬(母語人口0.35萬)巴布亞省南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\大亞華尤語支\亞華尤-杜蒙特次語支
Pisa 皮沙族 0.65萬 巴布亞省南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\大亞華尤語支\亞華尤-杜蒙特次語支
Kombai 甘拜族 0.56萬(母語人口0.5萬)巴布亞省南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\大亞華尤語支\亞華尤-杜蒙特次語支
Mandobo 萬多波族 3萬 巴布亞省南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\大亞華尤語支\亞華尤-杜蒙特次語支
Awyu / Aghu 亞華尤族 1.4萬 巴布亞省南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\大亞華尤語支\亞華尤-杜蒙特次語支
Korowai 科羅威族 0.35萬 巴布亞省南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\大亞華尤語支\碧京-打威次語支
Tsaukambo 0.08萬 巴布亞省南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\大亞華尤語支\碧京-打威次語支
Komyandaret 0.03萬 巴布亞省南部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\大亞華尤語支\碧京-打威次語支

Kopka 0.05萬 巴布亞省東部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\奧卡沙棉語支\西部次語支
Burumakok 僅40人 巴布亞省東部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\奧卡沙棉語支\西部次語支
Ninggerum 0.52萬 巴布亞省東部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\奧卡沙棉語支\低地次語支

Yonggom 0.6萬 巴布亞省東部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\奧卡沙棉語支\低地次語支

Iwur 0.69萬 巴布亞新幾內亞西部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\奧卡沙棉語支\低地次語支

Muyu 1.2萬 巴布亞新幾內亞西部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\奧卡沙棉語支\低地次語支

Telefol 0.54萬 巴布亞新幾內亞西北部桑達因省 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\奧卡沙棉語支\山地次語支

Tifal 0.36萬 巴布亞新幾內亞西北部桑達因省 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\奧卡沙棉語支\山地次語支

Mian 0.35萬 巴布亞新幾內亞西北部桑達因省 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\奧卡沙棉語支\山地次語支

Faiwol 0.45萬 巴布亞新幾內亞西部省 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\奧卡沙棉語支\山地次語支

Bimin 0.23萬 巴布亞新幾內亞西部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\奧卡沙棉語支\山地次語支

Urap 0.04萬 巴布亞新幾內亞西北部桑達因省 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\奧卡沙棉語支\山地次語支

Suganga 0.035萬 巴布亞新幾內亞西部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\奧卡沙棉語支\山地次語支

Setaman 0.03萬 巴布亞新幾內亞西部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\奧卡沙棉語支\山地次語支

Oksapmin 0.8萬 巴布亞新幾內亞西北部桑達因省 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\奧卡沙棉語支
Ngalum 吳加倫族 2萬 巴布亞新幾內亞西北部桑達因省 巴布亞新幾內亞西部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\奧卡沙棉語支
Tangko 0.01萬 巴布亞新幾內亞西部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\奧卡沙棉語支
Nakai 0.07萬 巴布亞新幾內亞西部 巴布亞語系\泰拿斯-新幾內亞語族\中南新幾內亞次語族\奧卡沙棉語支

Awin 艾雲族 0.8萬 巴布亞新幾內亞西部 巴布亞語系/泰拿斯-新幾內亞語族/艾雲-巴語支
Pa 0.2萬 巴布亞新幾內亞西部 巴布亞語系/泰拿斯-新幾內亞語族/艾雲-巴語支

Gogodala 高高打拉族 2.2萬 巴布亞新幾內亞西部省 巴布亞語系/泰拿斯-新幾內亞語族/高高打拉-蘇基語支
Suki 0.35萬 巴布亞新幾內亞西部省 巴布亞語系/泰拿斯-新幾內亞語族/高高打拉-蘇基語支
Ari 僅50人 巴布亞新幾內亞西部省 巴布亞語系/泰拿斯-新幾內亞語族/高高打拉-蘇基語支
Waruna 0.06萬 巴布亞新幾內亞西部省 巴布亞語系/泰拿斯-新幾內亞語族/高高打拉-蘇基語支

Baropasi 巴羅帕斯族 0.25萬 巴布亞省西北部 巴布亞語系\東極樂鳥灣語族
Bauzi 包茲族 0.2萬(母語人口0.15萬)巴布亞省西北部 巴布亞語系\東極樂鳥灣語族
Burate 0.01萬 巴布亞省西北部 巴布亞語系\東極樂鳥灣語族
Demisa 0.04萬 巴布亞省西北部 巴布亞語系\東極樂鳥灣語族
Kofei 0.01萬 巴布亞省西北部 巴布亞語系\東極樂鳥灣語族
Nisa-Anasi 阿拿斯族 0.25萬 巴布亞省西北部 巴布亞語系\東極樂鳥灣語族
Sauri 0.01萬 巴布亞省西北部 巴布亞語系\東極樂鳥灣語族
Tefaro 0.01萬 巴布亞省西北部 巴布亞語系\東極樂鳥灣語族
Tunggare 0.05萬 巴布亞省西北部 巴布亞語系\東極樂鳥灣語族
Woria 僅5人 巴布亞省西北部 巴布亞語系\東極樂鳥灣語族

Foau 0.035萬 巴布亞省中北部 巴布亞語系/皮拉連湖語族/東皮拉連湖語支
Taworta 0.03萬 巴布亞省中北部 巴布亞語系/皮拉連湖語族/東皮拉連湖語支
Rasawa 0.02萬 巴布亞省中北部 巴布亞語系/皮拉連湖語族/拉沙華語支
Fayu 發尤族 0.14萬 巴布亞省中北部 巴布亞語系/皮拉連湖語族/他利古語支/西他利古次語支
Kirikiri 0.025萬 巴布亞省中北部 巴布亞語系/皮拉連湖語族/他利古語支/西他利古次語支
Tause 0.03萬 巴布亞省中北部 巴布亞語系/皮拉連湖語族/他利古語支/西他利古次語支
Iau 0.21萬 巴布亞省中北部 巴布亞語系/皮拉連湖語族/他利古語支/圖魯次語支
Duvle 0.09萬 巴布亞省中北部 巴布亞語系/皮拉連湖語族/他利古語支/杜維利次語支
Biritai 0.025萬 巴布亞省中北部 巴布亞語系/皮拉連湖語族/他利古語支/東他利古次語支
Doutai 0.03萬 巴布亞省中北部 巴布亞語系/皮拉連湖語族/他利古語支/東他利古次語支
Eritai 0.05萬 巴布亞省中北部 巴布亞語系/皮拉連湖語族/他利古語支/東他利古次語支
Kaiy 0.02萬 巴布亞省中北部 巴布亞語系/皮拉連湖語族/他利古語支/東他利古次語支
Kwerisa 僅15-50人 巴布亞省中北部 巴布亞語系/皮拉連湖語族/他利古語支/東他利古次語支
Obokuitai 僅120人 巴布亞省中北部 巴布亞語系/皮拉連湖語族/他利古語支/東他利古次語支
Papasena 0.04萬 巴布亞省中北部 巴布亞語系/皮拉連湖語族/他利古語支/東他利古次語支
Sikaritai 0.08萬 巴布亞省中北部 巴布亞語系/皮拉連湖語族/他利古語支/東他利古次語支
Waritai 僅150人 巴布亞省中北部 巴布亞語系/皮拉連湖語族/他利古語支/東他利古次語支

Momuna 摩武拿族 0.2萬 巴布亞省中南部 巴布亞語系\蘇馬械語族
Momina 0.02萬 巴布亞省中南部 巴布亞語系\蘇馬械語族

Bayono-Awbono 0.02萬 巴布亞省中南部 巴布亞語系\巴尤奴-阿禾波奴語族

Yei 0.24萬 印尼巴布亞省南部及巴布亞新幾內亞西部省 巴布亞語系/中南巴布亞語族/雅武語支
Kanum 0.03萬 印尼巴布亞省南部及巴布亞新幾內亞西部省 巴布亞語系/中南巴布亞語族/雅武語支
Upper Morehead 0.07萬 巴布亞新幾內亞西部省 巴布亞語系/中南巴布亞語族/雅武語支
Rema 僅12人 巴布亞新幾內亞西部省 巴布亞語系/中南巴布亞語族/雅武語支
Nen 0.025萬 巴布亞新幾內亞西部省 巴布亞語系/中南巴布亞語族/雅武語支
Nambu 0.3萬 巴布亞新幾內亞西部省 巴布亞語系/中南巴布亞語族/雅武語支
Kunja 0.03萬 巴布亞新幾內亞西部省 巴布亞語系/中南巴布亞語族/雅武語支
Kómnzo 0.02萬 巴布亞新幾內亞西部省 巴布亞語系/中南巴布亞語族/雅武語支
Guntai 0.035萬 巴布亞新幾內亞西部省 巴布亞語系/中南巴布亞語族/雅武語支
Blafe 0.07萬 巴布亞新幾內亞西部省 巴布亞語系/中南巴布亞語族/雅武語支
Arammba 0.1萬 巴布亞新幾內亞西部省 巴布亞語系/中南巴布亞語族/雅武語支
Yelmek 0.04萬 印尼巴布亞省南部 巴布亞語系/中南巴布亞語族/布拉卡河語支
Maklew 僅120人 印尼巴布亞省南部 巴布亞語系/中南巴布亞語族/布拉卡河語支
Agob 0.24萬 巴布亞新幾內亞西部省 巴布亞語系/中南巴布亞語族/巴賀圖里語支
Idi 0.16萬 巴布亞新幾內亞西部省 巴布亞語系/中南巴布亞語族/巴賀圖里語支
Waia 0.3萬 巴布亞新幾內亞西部省 巴布亞語系/中南巴布亞語族

Warembori 0.06萬 巴布亞省北部 巴布亞語系/下曼巴拉莫語族
Yoke 0.02萬 巴布亞省北部 巴布亞語系/下曼巴拉莫語族

Berik 0.12萬 巴布亞省北部 巴布亞語系/拖爾-卡威巴語族/拖爾次語族/拖爾語支
Betaf 0.06萬 巴布亞省北部 巴布亞語系/拖爾-卡威巴語族/拖爾次語族/拖爾語支
Bonerif 0.02萬 巴布亞省北部 巴布亞語系/拖爾-卡威巴語族/拖爾次語族/拖爾語支
Dabe 0.045萬 巴布亞省北部 巴布亞語系/拖爾-卡威巴語族/拖爾次語族/拖爾語支
Dineor 僅55人 巴布亞省北部 巴布亞語系/拖爾-卡威巴語族/拖爾次語族/拖爾語支
Itik 僅80人 巴布亞省北部 巴布亞語系/拖爾-卡威巴語族/拖爾次語族/拖爾語支
Jofotek-Bromnya 0.02萬 巴布亞省北部 巴布亞語系/拖爾-卡威巴語族/拖爾次語族/拖爾語支
Keijar 0.04萬 巴布亞省北部 巴布亞語系/拖爾-卡威巴語族/拖爾次語族/拖爾語支
Kwesten 0.2萬 巴布亞省北部 巴布亞語系/拖爾-卡威巴語族/拖爾次語族/拖爾語支
Kwinsu 0.05萬 巴布亞省北部 巴布亞語系/拖爾-卡威巴語族/拖爾次語族/拖爾語支
Mander 僅20人 巴布亞省北部 巴布亞語系/拖爾-卡威巴語族/拖爾次語族/拖爾語支
Vitou 0.06萬 巴布亞省北部 巴布亞語系/拖爾-卡威巴語族/拖爾次語族/拖爾語支
Orya 0.16萬 巴布亞省北部 巴布亞語系/拖爾-卡威巴語族/拖爾次語族
Sause 0.025萬 巴布亞省北部 巴布亞語系/拖爾-卡威巴語族/拖爾次語族

Airoran 0.1萬 巴布亞省北部 巴布亞語系/拖爾-卡威巴語族/大卡威巴次語族/卡威巴語支
Bagusa 0.03萬 巴布亞省北部 巴布亞語系/拖爾-卡威巴語族/大卡威巴次語族/卡威巴語支
Kauwera 0.04萬 巴布亞省北部 巴布亞語系/拖爾-卡威巴語族/大卡威巴次語族/卡威巴語支
Kwerba 0.25萬 巴布亞省北部 巴布亞語系/拖爾-卡威巴語族/大卡威巴次語族/卡威巴語支
Kwerba Mamberamo 0.03萬 巴布亞省北部 巴布亞語系/拖爾-卡威巴語族/大卡威巴次語族/卡威巴語支
Samarokena 0.04萬 巴布亞省北部 巴布亞語系/拖爾-卡威巴語族/大卡威巴次語族/卡威巴語支
Trimuris 0.03萬 巴布亞省北部 巴布亞語系/拖爾-卡威巴語族/大卡威巴次語族/卡威巴語支
Isirawa 0.18萬 巴布亞省北部 巴布亞語系/拖爾-卡威巴語族/大卡威巴次語族
Mawes 0.085萬 巴布亞省北部 巴布亞語系/拖爾-卡威巴語族/大卡威巴次語族

Nimboran 廉波蘭語族 0.35萬(母語人口0.2萬)巴布亞省東北部 巴布亞語系/廉波蘭語族
Gresi 0.25萬 巴布亞省東北部 巴布亞語系/廉波蘭語族
Kemtuik 0.25萬 巴布亞省東北部 巴布亞語系/廉波蘭語族
Mekwei 0.12萬 巴布亞省東北部 巴布亞語系/廉波蘭語族
Mlap 0.03萬 巴布亞省東北部 巴布亞語系/廉波蘭語族

Kilmeri 0.28萬(母語人口0.2萬)巴布亞新幾內亞西北部桑達因省 巴布亞語系/波德語族/貝華利語支
Ainbai 0.01萬 巴布亞新幾內亞西北部桑達因省 巴布亞語系/波德語族/貝華利語支
Ningera 0.015萬 巴布亞新幾內亞西北部桑達因省 巴布亞語系/波德語族/貝華利語支
Pagi 0.21萬 巴布亞新幾內亞西北部桑達因省 巴布亞語系/波德語族/貝華利語支
Umeda 0.03萬 巴布亞新幾內亞西北部桑達因省 巴布亞語系/波德語族/貝華利語支
Amanab 0.44萬 巴布亞新幾內亞西北部桑達因省 巴布亞語系/波德語族/華利士語支
Auwe 0.04萬 巴布亞新幾內亞西北部桑達因省 巴布亞語系/波德語族/華利士語支
Daonda 0.02萬 巴布亞新幾內亞西北部桑達因省 巴布亞語系/波德語族/華利士語支
Imonda 0.025萬 巴布亞新幾內亞西北部桑達因省 巴布亞語系/波德語族/華利士語支
Waris 0.4萬 印尼巴布亞省東北部及巴布亞新幾內亞西北部桑達因省 巴布亞語系/波德語族/華利士語支
Manem 0.09萬 印尼巴布亞省東北部及巴布亞新幾內亞西北部桑達因省 巴布亞語系/波德語族/華利士語支
Sowanda 0.12萬 印尼巴布亞省東北部及巴布亞新幾內亞西北部桑達因省 巴布亞語系/波德語族/華利士語支
Viid 0.025萬 巴布亞省東北部 巴布亞語系/波德語族/華利士語支
Awyi 0.035萬 巴布亞省東北部 巴布亞語系/波德語族/泰卡特語支
Taikat 0.05萬 巴布亞省東北部 巴布亞語系/波德語族/泰卡特語支
Elseng 0.03萬 巴布亞省東北部 巴布亞語系/波德語族

Skou 0.07萬 巴布亞省東北部 巴布亞語系/沙高語族
Wutung 0.09萬 巴布亞新幾內亞西北部桑達因省 巴布亞語系/沙高語族
Womo 0.02萬 巴布亞新幾內亞西北部桑達因省 巴布亞語系/沙高語族
Vanimo 0.27萬 巴布亞新幾內亞西北部桑達因省 巴布亞語系/沙高語族
Rawo 0.065萬 巴布亞新幾內亞西北部桑達因省 巴布亞語系/沙高語族
I’saka 0.04萬 巴布亞新幾內亞西北部桑達因省 巴布亞語系/沙高語族
Barupu 0.03萬 巴布亞新幾內亞西北部桑達因省 巴布亞語系/沙高語族
Puari 僅35人 巴布亞新幾內亞西北部桑達因省 巴布亞語系/沙高語族

Emumu / Emem 0.2萬 巴布亞省東部 巴布亞語系/砲華士語族
Tebi 0.02萬 巴布亞省東部 巴布亞語系/砲華士語族
Towei 0.01萬 巴布亞省東部 巴布亞語系/砲華士語族
Zorop 0.02萬 巴布亞省東部 巴布亞語系/砲華士語族
Karkar 0.11萬 印尼巴布亞省東部及巴布亞新幾內亞西北部桑達因省 巴布亞語系/砲華士語族

Dera 0.17萬 印尼巴布亞省東部及巴布亞新幾內亞西北部桑達因省 巴布亞語系/塞拿基語族
Angor 0.13萬 巴布亞新幾內亞西北部桑達因省 巴布亞語系/塞拿基語族

Kaure 0.045萬 巴布亞省東北部 巴布亞語系/卡烏里語族
Kapori 0.02萬 巴布亞省東北部 巴布亞語系/卡烏里語族
Kosare 0.025萬 巴布亞省東北部 巴布亞語系/卡烏里語族

Lepki 0.05萬 巴布亞省東部 巴布亞語系/勒基-穆爾金語族
Murkim 0.03萬 巴布亞省東部 巴布亞語系/勒基-穆爾金語族

Namla 僅30人 巴布亞省東部 巴布亞語系/南拉-托芬馬語族
Tofanma 0.025萬 巴布亞省東部 巴布亞語系/南拉-托芬馬語族

Massep 僅85人 巴布亞省北部海岸 語言屬巴布亞語系 系屬未明
Kimki 0.05萬 巴布亞省東部 語言屬巴布亞語系 系屬未明
Molof 0.02萬 巴布亞省東部 語言屬巴布亞語系 系屬未明
Usku / Afra 0.15萬 巴布亞省東部 語言屬巴布亞語系 系屬未明
Abinomn 0.03萬 巴布亞省北部 語言屬巴布亞語系 系屬未明
Busa 0.025萬 巴布亞新幾內亞西北部桑達因省 語言屬巴布亞語系 系屬未明
Karkar 0.11萬 巴布亞新幾內亞西北部桑達因省 語言屬巴布亞語系 系屬未明
Yalë 0.06萬 巴布亞新幾內亞西北部桑達因省 語言屬巴布亞語系 系屬未明

—————————————-

東帝汶

Tetum / Tetum Prasa 36.6% 德頓族 50萬 東帝汶主體民族 東帝汶西北部西南部及西帝汶東部 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支\帝汶語組
Mambai (12.5%) 蒙拜族 13萬 東帝汶中西部 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支\帝汶語組
Makasai (9.7%) 馬卡西族 10萬 東帝汶中東部 巴布亞語系\西泰拿斯-新幾內亞語族\東帝汶次語族
Tetum Terik (6.0%)  德頓族支系
Baikenu (5.9%) Atoni / Dawan / Uab Meto / Baikenu 阿圖尼族 / 達雲族 80-84.4萬 西帝汶主體民族 當中東努沙登加拉省西帝汶佔76.1萬/東帝汶8萬 語言屬南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支\帝汶語組
Kemak (5.9%) 基馬克族 7.2萬 東帝汶西部 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支\帝汶語組
Bunak (5.3%) 般納克族 7.6-8.4萬 東帝汶西南部及西帝汶 巴布亞語系\西泰拿斯-新幾內亞語族\般納克次語族
Tokodede (3.7%) 圖高迪迪族 4萬 東帝汶西北部 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支\帝汶語組
Fataluku (3.6%) 發他路古族 3.7萬 東帝汶東部 巴布亞語系\西泰拿斯-新幾內亞語族\東帝汶次語族
Other 10.9%

Makalero 馬卡西族支系 0.6萬
Rusenu 發他路古族遠親 一種經已滅絕嘅巴布亞語系語言
Makuv’a 一種經已滅絕嘅南島語系語言
Waimoa 威莫亞族 1.84萬 東帝汶中北部 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支\帝汶語組
Naueti 拿越迪族 1.5萬 東帝汶東南部 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支\帝汶語組
Idalaka 依打拉卡族 1.7萬 東帝汶中部 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支\帝汶語組
Habun 哈邦族 0.27萬 東帝汶中部 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支\帝汶語組
Galoli 加羅利族 1.1萬 東帝汶中北部 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支\帝汶語組
Wetarese 韋塔族 1.1萬 帝汶北部韋塔島阿陶羅島 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支\帝汶語組
Bekais 碧卡斯族 0.2萬 東帝汶西部 南島語系\核心馬來-玻利尼西亞語族\中東部馬來-玻利尼西亞次語族\中部馬來-玻利尼西亞語支\帝汶次語支\帝汶語組

—————————————-

http://namyuekok.freeforums.org/topic-t7066.html

http://cantonia.freeforums.org/topic-t2887.html

477 冇製造業撐著 財富嘅泉源必定枯竭

477 冇製造業撐著 財富嘅泉源必定枯竭

 

近排,靠快遞起家嘅順豐通過借殼上市,佢老細王衛一夜之間竟然做到支那首富,財富力壓淘寶嘅馬雲,做實業開廠嘅越做越縮,反而呢啲靠班孤哩起家嘅,靠喺網度賣下欄貨色起家嘅,竟然發到大達。支那民營經濟睇樣係氣數已盡。

無論快遞抑或網購平臺,仲有地產同股市,呢啲都需要強勁嘅實體製造業嚟支撐嘅。製造業至係創造財富嘅泉源,地產同金融呢啲祗係保值同增值財富,而快遞同網購則更加祗屬下游嘅使錢。若然啲人冇錢,消費就會玩完,錢從何嚟?當然係從製造業度嚟。金融本身並唔會創造財富,佢至多祇會吹起財富嘅泡泡。磚頭當然有價,但係亦要有客肯租至會有收益,冇廠冇製造業工人,啲廠房同屋真係要搵鬼嚟租,冇廠就冇產品,冇廠去參展冇客嚟睇貨,到時連商業開展都成問題,啲咩會展經濟祗會係鏡花水月。

依家支那口口聲聲話要學人美國,唔靠出口要經濟轉型以內需消費拉動經濟,噉本身就好荒謬。靠內需消費祗可以賺返人仔,內需即使高到爆表妳亦都唔會賺到美金嘅,妳冇美金又點去買石油買鐵買銅買天然氣買大豆呢啲必需品?妳冇美金又點去維持人仔嘅匯率穩定?

依家支那連糧食自給都危危乎,乜撚都要進口,冇美金畀人哋鬼啋妳囉。人仔國際化?嗌人齊收人仔就賣嘢過妳?開咩玩笑,人仔依家連自由兌換都冇辦法做得到吖。想人哋收人仔?除非人仔可以做到浮動匯率同自由兌換喇,不過畀個水缸北京班撈做膽佢班嘢都唔敢噉做。依家人仔貶值預期高企,加上支那經濟前景黯淡,人仔一旦實施浮動匯率,啲匯價必定會大插水,到時惡性通貨膨脹就會跟著嚟,以人仔計價嘅資產尤其係樓價先會勁升跟著泡沬破裂,進而觸發債務違約搶購物資等等一系列金融危機。一旦冇嗮啲美金外匯儲備,支那會即時爆煲。

人哋日本同德國,佢之所以有米,就係靠出口高端製造業產品去外國嚟賺取以美金計價嘅利潤。相比日本同德國,美國嘅產經策略其實相當之戇鳩,近呢十幾年嘅全球貿易自由化進程對美國而言,係得不償失。正如豬嘴特朗普所言,當支那日本德國韓國臺灣以技術或者低價喺全球爭奪市場嗰陣,美國就好似大傻瓜噉坐定定喺度,乜都冇做。

美國經濟係靠內需消費嚟拉動,但係美國經濟喺呢十幾年嚟一直都係低增長,原因就係內需不振,啲鬼佬冇蚊。睇返呢十幾年嚟嘅美國經濟,原嚟佢係齊靠一啲下欄嘅低收益嘅服務業嚟撐著佢成個經濟咁滯。美國當然有好高端嘅製造業諸如波音洛克菲勒卡特彼勒呢啲留喺本土,但係呢啲高端製造業數目畢竟係少,而佢中低端嘅製造業尤其係汽車產業幾乎係全數移出,實體製造業嚴重空殼化,結果除咗造成佢中西部大片鐵銹地帶,大批白人藍領工人失業之外,美國經濟仲冇埋高速增長嘅支柱。

齊靠服務業係唔會有運行嘅,開飲食店賣兩碗粉,或者搞啲農家樂,又或者喺淘寶度賣下嘢,呢啲可以創造到幾多利潤?可以抽到幾多稅?呢啲嘢充其量至可以滿足到就業,而且祗係好低端嘅就業,想要高工資,真係免問。睇睇依家嘅美國就知,工有得妳做,但係多數都係服務業工種,基本上唔使啲咩技能,所以工資永遠都係食妳唔飽又餓妳唔死嗰啲位。美國家陣嘅人工水位據評估同廿年前冇乜兩樣。薪資增長疲弱,當然會拖累消費,死唔斷氣嘅消費意欲,表現出嚟就係低通脹,冇通脹企業利潤當然亦難有保障,個人消費疲軟外加企業投資低企,結果就係美國經濟持續十幾年嘅低迷增速。

支那媒體依家所謂嘅搞咩互聯網大數據搞咩綠色有機農業搞咩特色旅遊,呢啲冚唪唥都係廢嘅。睇睇豬嘴特朗普一上臺,就大嗌要振興本土製造業,要廢除自由貿易,要本土優先,要驅逐幾千萬非法移民以保護本土勞工,呢啲至係叻友嚟,特朗普比聲稱保護基佬好等佢哋搞基合法化可以通街傳染艾滋嘅希拉里好好多。

特朗普係靠地產起家嘅,但係佢都知道製造業至係根本。佢上場之後一隻字都冇提到地產起樓嘅嘢,反而係佢要放鬆金融業監管以促進銀行對陳舊基礎設施重建同製造業投資提供貸款,佢要蘋果手機要喺美國整,佢要啲通用同福特嘅私家車要喺美國整,佢甚至連開利冷氣都要喺美國整,佢鼓勵美國工廠請美國工人,佢嗌美國消費者買美國本土製造嘅貨品,特朗普做嗮一個醒目總統所應該做嘅嘢。

睇返支那,前兩年先嗌人對外投資要輸出資本,遷出製造業,噉經已行錯第一步,跟著又谷起股市泡沫觸發股災,之後又匯改觸發人仔持續貶值預期,舊年底美聯儲一話要喺今年加息幾次,啲人就擁著去換美金保值,結果啲人仔一貶再貶,北京班撈即時tang嗮雞,即時閂閘唔畀啲錢出去,甚至連諸如寶馬呢啲大型外資製造業公司應得嘅利潤都唔畀人哋匯出,令在支外商恐慌,錯上加錯。

依家冚世界嘅新興國家都搞工業區都對呢啲跨國製造業嘅尖端翹楚公司求賢若渴趨之若鶩,妳班撈依家鳩噏喇以為自己係咩世界老二就開始過橋抽板唔蘇人喇,噉擺明就係想趕人扯啫。外商合資製造業依家處喺支那製造業嘅領先地位,而民營製造業同國企製造業都屬於普遍低端同效能低下嘅,喺民營製造業執笠潮持續,國企殭屍企業一大堆嘅情勢下低,依家連外商合資製造業呢隻識生金蛋嘅金鵝都唔要,斷自己嘅米路都未使咁快喇係嘛。縱觀當今世界,從嚟都未見過一個咁唔識得珍惜自己製造業嘅國家嘅。

以支那依家嘅技術水準,無論軍用抑或民用,甚至連俄國印度韓國臺灣都未必扒到頭,更加咪話美日德法英呢啲科技頂尖強國,咁快就飄飄然想起人飛腳?支那奇幻小說西遊記裡頭有個二師兄豬八怪,佢嘅功力同大師兄孫悟空相比係天同地,將支那同美國分別代入呢兩個角色裡頭,似乎又幾戥襯。諗諗豬八怪支那,再諗諗依家北京班豬撈所做嘅嘢:豬八怪搶地起屋賣樓花,豬八怪過山車股市,豬八怪淘寶賣流嘢,豬八怪揸車送快遞,豬八怪耕田農家樂,真係笑死我喇。支那撈頭係乜?班支那撈頭真係豬嚟嘅,所以至畀人話係支那豬。豬撈豬撈,呢個名真係啱嗮佢哋。

http://namyuekok.freeforums.org/477-t7058.html
http://cantonia.freeforums.org/477-t2879.html

476 HK唔係蘇格蘭支那亦唔係英國佬 議會論政式港獨唔會有運行 粵獨唔應該喺呢條冇前景嘅路度嗮時間

476 HK唔係蘇格蘭支那亦唔係英國佬 議會論政式港獨唔會有運行 粵獨唔應該喺呢條冇前景嘅路度嗮時間

 

港獨喺97之前就經已存在咗好耐,就有如我哋粵獨人一樣,有唔少HK佬發夢都想香港脫離支那獨立建國。依家撐港獨啲HK仔隻隻口講勇武,查實個個都冇將武裝港獨列入考量嘅範疇,佢哋絕大多數諗嘅都係通過民選議員入立法會繼而為港獨發聲呢一途徑,亦即議會論政式港獨。不過政治現實卻係,議會論政式港獨一出閘就甩轆,新一屆立法會三個港獨議員當中有兩個甚至連宣誓關都過唔到搞到要畀人聯署燉冬菇。

其實即使係美國,佢亦都唔會畀妳下邊啲州公然作反獨立嘅。先嗰排美國種族衝突嚴重,有美國黑鬼專門射殺白鬼差佬,啲白鬼三K黨就扯著反黑奴解放嘅南方邦聯支旗作為反彈,結果即時篤正美國政府要害。歷史上曾經公開揸槍對抗美國政府嘅南方邦聯支旗,畀依家嘅奧巴馬政府禁止佢周圍傳揚同發售,喺eBay同亞馬遜度亦公然封殺唔畀上架,仲鬼咁好聽噉話,噉做係為咗咩反種族歧視美國啲黑鬼喎。屌,唔想人搞獨立唔想人作反唔想人we佢啲臭史出嚟就擺明車馬講喇,擺啲黑鬼上檯難大義噉托咩。班撈其實想封妳班港獨佬支港英旗好耐咖喇,若果班撈有朝一日真係噉做,佢可以直頭話係學美國嘅,到時睇怕班美國佬都好難開聲講咩。

上嗰次美國總統大選,民主黨奧巴馬擊敗共和黨羅姆尼勝出,結果共和黨票倉嗰啲州就有人嗌話佢哋個州應該脫離美國獨立,啲美國傳媒就走去問美國聯邦法院啲法官,問口口聲聲嗌獨立班友佢哋到底有冇脫美嘅法律依據吖?嗰啲法官一開聲就話,佢哋想脫離美利堅聯邦,除非發生咗“革命”,ngung菻咗依家呢個聯邦政權喇。屌,原嚟美國啲州祇有加入聯邦嘅權力,卻冇自主選擇退出嘅權利嘅。

同樣嘅,喺美國,原嚟亦都祇有受啲白鬼同化亦即係啲白鬼所謂嘅愛美國嘅權力,卻冇反白鬼我要霸噠埞方脫美獨立建國嘅權利嘅(譬如美國黑鬼喺美國南方獨立建國、美國拉美裔喺德克薩斯/新墨西哥/亞利桑那獨立建國、美國亞裔喺加州/太平洋海岸獨立建國、美國印第安-愛斯基摩裔喺阿拉斯加/俄克拉荷馬/西部落基山岳地帶獨立建國、夏威夷原住民喺夏威夷復國)。明嗮,真係乜都明嗮。

既然連美國都係噉,支那呢啲就肯定更加落多兩錢肉緊喇。喺美國祇有愛美國嘅權力而冇反美國嘅權力,噉喺支那或者畀支那殖民統治緊會點?噉梗係祇有更加愛支那嘅權力而冇反支那嘅權力喇,至少喺法統上高睇係噉。妳又想獨立,但係又怕死唔想打仗而要漸進式“法理港獨”,所以就要入HK特區呢個建制,入就入喇,不過妳入呢個建制局卻又唔肯低低哋躀返舖,係都要自命不凡難鳩屎噉喺宣誓度噏個支那出嚟,諗著自己快感一番求其噏完之後就可以坐定定每個月攞嗰十幾皮議員薪水+津貼,喺港支政權開嘅壇上高屙篤屎仲想佢之後5年個個月出糧過妳?真係超級異想天開,呢個世界邊樹有咁大隻蛤乸才街跳吖?

姓梁同姓遊嘅嗰兩條友正一廢柴嚟,可以話一啲政治智慧都冇,鬼唔柒知妳憎支那咩,凡係撐港獨嘅都憎支那咖喇,但係妳依家要入港支開嘅局吖,妳入得呢個建制局,噉係咪應該醒少少唔好咁輕易噉畀啲保皇黨捉著妳啲雞腳吖?依家好喇,一句支那,都未入局啫就要畀人踢出局,旨意呢兩隻木嘴喺立法會度為港獨發聲真係蛇都死,唔“誠心”宣誓唔表“效忠”幾乎喺所有國家當中都可以畀褫奪公職資格嘅,拎去法院都冇可能判妳兩隻嘢贏喇。個議席係好辛苦至贏到返嚟嘅,戴耀廷同肥佬黎喺後邊苦心協調調度策劃,做咗好多嘢,妳冇IQ同EQ就唔該彈歪,畀啲醒目啲出嚟選喇。依家畀法院判呢兩隻木嘴喪失議員資格幾乎可以話係成定局,就算法院頂著北京班撈同港支政府嘅壓力判話可以畀妳重新宣誓,啲保皇黨睇怕會嗌撈頭人大直接釋法,到時點搞都好,姓梁同姓遊呢兩條友一定冇可能再做得成議員。跟著就會係補選,保皇黨到時實會開行馬力爭票,本土派同港獨派再想攞返呢兩個議席?真係諗都咪諗。到時港獨派就得返個鄭松泰喺立法會度,孤家寡人,又可以起到啲咩作為?

即使好似鄭松泰噉,宣誓嗰陣念念有詞口噏噏畀妳過咗關,但係跟著係咪就可以畀妳喺立法會度為所欲為大講特講港獨呢?食多啲大頭蔥菜喇,發夢都冇咁早吖。睇著喇,祇要鄭松泰喺議事廳度一噏香港脫離支那獨立呢類嘅言辭咋,班保皇黨就會成班圍著嚟doeng死佢喇,佢哋唔使講咩咖,一句話鄭松泰違反咗佢當初宣誓效忠嘅誓言,就可以輕易噉踢佢出局。梁遊呢兩兜友噉搞法真係無意中畀港支政權同班保皇黨搵出個對付議會論政式港獨嘅大殺器嚟,往後祇要妳喺議會度噏嚫同港獨有嗱唥嘅嘢,佢哋都可以借啲耳dek妳出去,妳鬧佢制度暴力又好政治鴨霸又好以言入罪都好,反正個局係人哋開嘅,掛著人哋嘅名頭,人哋有最終解釋權,妳吹咩?妳頂唔順嘅就咪鬼入去玩,就咁簡單喇。想入建制然之後反建制?噉同想揸著紅旗反紅旗冇區別,支那撈頭共產黨拆呢啲招數係最乃架步嘅。啲撐港獨嘅HK仔原先諗著學班臺灣佬噉,借晉身立法會之機以推動法理港獨,依家睇嚟睇怕係竹籃打水一場空咋。呢個世界妳估淨係妳識諗?北京班撈頭晨早就話明要喺議會度封殺妳班港獨政棍,可能佢哋一時三刻仲未諗出點拆妳招,依家畀梁遊呢兩隻木嘴噉搞一搞,噉就啱嗮喇,仲唔畀班柒頭揸著宣誓效忠呢個殺手鐧點打都有?

香港根本就唔係臺灣,喺臺灣啱使嘅嘢扐返嚟HK好多都祇係得個睇字,係睇得唔用得。臺灣依家經已係一個成熟咗嘅兩黨輪替嘅民選政治架構,而香港無論議會抑或特首都唔係100%經過全民普選產生嘅,以致到喺議會裡頭保皇黨永遠都可以佔到多數。臺灣擁有完整主權,而香港充其量祇係畀支那嘅一啲下屬省份多出些少自治權。臺灣議會嘅親支那派源自支那國民黨嘅遺臺餘孽,所以唔會有真正意義上嘅保皇黨嚟掣肘臺獨派,而喺HK議會佔咗差唔多三分二議席嘅保皇黨係直接聽命於北京班豬撈。臺灣嘅公職人員宣誓效忠嘅係支那民國,而支那民國依家可以普遍視為係等同臺灣,所以班臺獨佬可以有大把灰色空間畀佢嚟天花龍鳳任意解釋,以至可以將臺獨解釋成齊反北京嘅支那人民共和國,而唔反臺北嘅支那民國。而HK啲公職人員宣誓效忠嘅係北京嘅支那人民共和國,亦即廣義上嘅支那,噉就注定佢哋乜走位空間都冇。臺灣嘅政治發展可以由班臺灣佬隨心所欲自己想點就點,而HK嘅政改仲要睇北京班撈頭嘅面色。

支那依家擺到明係政治大倒退,要講返毛主義講返長征講返強化共產黨講返抗日,係咪好反胃呢?支那政治大倒退緊,畀支那嚴密鉗制著嘅HK妳話會有幾多幾率會政改成功?睇怕係零。妳HK政改原地踏步關班撈咩事?北京班撈先至唔在乎呢啲,咪繼續等班保皇黨同班泛民喺度狗咬狗骨囉,總之就係唔畀妳班港獨嘅入嚟玩,就算畀妳班嘢選到議員噉又點?除非妳唔噏港獨嘢,一噏就話妳違反宣誓效忠褫奪妳嘅議員資格paang妳走。

議會論政式港獨等同暖水田雞式港獨,係唔會有運行嘅,至於議會論政式粵獨甚至更加連出世嘅機會都唔會有。同HK相比,我哋大粵連政改係乜概念都未知,更加咪話普選呢啲嘢。N年前我就話過千祈咪指望支那會有乜民主進程益到畀我哋粵人,莫講話依家支那根本冇可能民主化,即使往後有朝一日支那民主化咗,噉亦都係班撈頭漢人佢哋自己嘅民主化,呢樣嘢同我哋粵人係完全冇關嘅。相反受支那漢撈民族主義驅使,班撈民主化咗之後仲極可能會變本加厲噉殖民大粵殖民港澳殖民圖博殖民東土殖民南蒙殖民閩越添啵。

HK唔係蘇格蘭魁北克加泰隆尼亞,支那更加唔係英國加拿大西班牙。支那嘅政治走勢幾十年嚟都同俄國係一路嘅,依家睇嚟,HK更加似一個支那版嘅克里米亞多啲囉。俄國民主化咗廿鳩幾年,結果係點大家有眼睇,啲俄國佬公然用選票嚟力撐普京獨裁,呢啲就係俄式民主嘅精粹!喺政治方面,俄國一直都係支那模仿嘅對象,近年嚟隨著普京嘅強勢,喺支那坊間就不斷爆出期待支那出現一個類似普京式嘅政治強人嘅聲音。支那民主化?班豬撈心目中理想嘅民主支那必定係一個類普京式嘅支那,而唔係葉利欽時代俄國嘅翻版。一個類普京式嘅支那合乎我哋粵人嘅利益同口味咩?答案肯定係NO!

無論係普京式俄國抑或係類普京式支那一定都係極強勢嘅總統制國家,總統即係大帝,議會祇係陪襯,喺呢種架構同政治氛圍下低,根本就冇可能會有真正嘅議會民主可言。議會論政式反支那?算罷喇。粵獨唔應該喺呢條冇前景嘅路度嗮時間,揸槍打撈頭至係脫支獨立嘅真正出路。咪過成日都諗著行精面走捷徑,諗著可以同班撈和平分手,諗著可以喺班撈設嘅局裡頭同人拆掂佢,妳識計班撈一樣識計,又想老婆靚又要包生仔,呢個世界邊會有咁筍嘅嘢?

揸槍打撈頭武裝粵獨我哋就要預咗大粵好多埞方都會畀打到爛熔熔,同埋我哋粵人會有好多人命傷亡,就好似克羅地亞脫離前南斯拉夫/南蘇丹脫離蘇丹嗰陣噉。武裝粵獨我哋粵人要付出好大代價,大粵獨立戰爭亦可能會持續好多年(南蘇丹就同蘇丹打咗幾十年內戰最後至修成獨立正果),打內戰並唔必定可以確保大粵獨立建國,因為粵獨武裝唔一定會贏,但係打內戰一定可以令到大粵脫支獨立嘅幾率大增。機會永遠都祇會留畀啲有準備嘅人,未打過妳又點知我哋一定贏唔到支那?當年洪秀全咪一樣帶著一支好細嘅軍隊由廣西一路打到去江浙,戰爭呢家嘢不確定性好多嘅,唔係話妳班撈有百幾萬軍隊就實Win硬,大粵獨立戰爭拖得越耐,對支那就越冇好處,打打下支那分分鍾突然間爆煲內部危機全面爆發,搞到佢要同妳緊急議和,噉妳咪執贏囉,呢個幾率其實一啲都唔細嘅,而妳坐喺度齊等支那民主化以試圖議會論政式粵獨就一定得個吉。至於香港係咪應該循打內戰嘅方式嚟達至港獨,由班HK仔自己決定。

http://namyuekok.freeforums.org/476-hk-t7018.html
http://cantonia.freeforums.org/476-hk-t2837.html

475 民主係同啱kit嘅友講嘅 粵獨國家理所當然祇有撐粵獨嘅自由

475 民主係同啱kit嘅友講嘅 粵獨國家理所當然祇有撐粵獨嘅自由

 

唔經唔覺又四年,今年又到咗美國嘅大選年,好似往常一樣,今次依然吸引著全球目光,豬嘴特朗普似乎畀人睇底一線,畀諗著自己Win硬嘅希拉里追問,若果妳選輸咗妳會唔會承認敗選嘅結果?特朗普卻係一直含糊其詞,甚至仲話我贏就認我輸就睇過先喎。若然特朗普真係輸咗而佢又唔認輸,噉就真係爽鳩癮喇,除咗可能會發生聯邦層面嘅憲制危機之外,仲分分鍾會重演四年前撐共和黨嘅州份威脅話要脫美獨立嘅搞嘢一幕。

上嗰次美國總統大選,民主黨奧巴馬擊敗共和黨羅姆尼勝出,結果共和黨票倉嗰啲州就有人嗌話佢哋個州應該脫離美國獨立,啲美國傳媒就走去問美國聯邦法院啲法官,問口口聲聲嗌獨立班友佢哋到底有冇脫美嘅法律依據吖?嗰啲法官一開聲就話,佢哋想脫離美利堅聯邦,除非發生咗“革命”,ngung菻咗依家呢個聯邦政權喇。屌,原嚟美國啲州祇有加入聯邦嘅權力,卻冇自主選擇退出嘅權利嘅。同樣嘅,喺美國,原嚟亦都祇有受啲白鬼同化亦即係啲白鬼所謂嘅愛美國嘅權力,卻冇反白鬼出賣美國利益嘅權利嘅。

既然連美國都係噉,噉粵獨國家當然亦祇有粵獨嘅自由喇。任何反粵獨嘅嘢,粵獨國家理所當然視佢係對大粵嘅背叛,呢個唔係專權,呢個係世界公律,因為包括美國自己在內呢個世界冇任何一個國家可以容忍佢嘅公民專登叛國而唔受懲罰嘅。喺粵獨國家裡頭,妳可以反政府反當局,但係妳絕對唔可以勾結支那顛覆大粵國家。粵獨國家嘅政府輪替唔係問題,關鍵係粵獨國家嘅獨立實體地位同國體國統必須要確保得以永久續存。同啲發夢都諗著大粵重新畀支那殖民嘅親支那粵奸講民主?妳唔係傻咗未好返,就一定係買棺材唔知埞定喇。

民主係同啱kit嘅友講嘅,對啲搞屎棍對啲成日都想整冧妳成日都想叉喎妳檔攤嘅契弟,真係講多都嗮聲壞氣。所以至有唔少國家尤其係東方國家喺國內政局混亂動盪嗰陣,實施緊急狀態,解散議會,禁止政黨活動,拘控軟禁各路政棍。譬如得到美國力撐嘅埃及軍方剷除具有明顯回教原教旨傾向嘅穆斯林兄弟會民選政府,譬如美國事後表達關注嘅泰國軍方兩次踢冧他信兄妹嘅民選政權,同埋個幾月前據講有美國幕後支持嘅企圖推翻土耳其民選親回教政府嘅未遂軍事政變。

軍政府點講都係反西式民主嘅,但係點解卻喺東方國家(遠東/中東/非洲/拉美)幾十年嚟一再發生?因為佢存在本身就係一種道理。一個穩定但係腐敗卻唔一定無能嘅軍政府同一個唔穩定但又唔一定廉潔高效嘅民選政府,呢個本身就好難揀。他信兄妹前後兩次畀泰國啲軍柴趕扯,呢兩單嘢都得到好多想政局盡快穩定平靜嘅泰國佬支持,軍政府有受眾,噉佢當然就有存在嘅可能喇。雖然軍事政變流血變革呢啲嘢並唔符合鬼佬啲自由民主理性非暴力嘅政治審美原則,不過對於現實政治嚟講,並冇任何唯美主義可言,冚嘭唥都係基於逼切利益優先考慮同逼切問題優先解決原則。

就美國佬而言,唔啱佢口味嘅,就算係民選都冇面畀,就係咁簡單。最令人反胃嘅仲係,美國佬喺整沉完一個佢睇唔順嘅民選政權之後,慣常仲要裝假狗假哭喪一次,嚟一次唔鹹唔淡冇嚟氣候嘅虛偽譴責,譬如喺埃及軍頭塞西ngung冧穆斯林兄弟會嘅民選總統穆爾西之後。假如今舖土耳其班軍柴醒少少,一腳伸走親回教嘅對伊斯蘭國有心庇護嘅埃爾多安民選政權,相信美國佬事後又要裝多次假狗唔鹹唔淡噉假意譴責一番。點解美國佬要假惺惺噉做?咪係為咗兜返著佢嗰個自由民主嘅呃鬼招牌同政治審美原則囉。所以我至會話:民主係同啱kit嘅友講嘅。

依家菲律賓嘅卜佬總統杜特地喺度大鬧美國佬仆街冚家鏟,佢要美軍喺南部戰亂嘅棉蘭老島躝屍趌路,佢發誓要喺菲國全力去除美國殖民化嘅烙印。呢啲本身都係正路嘅舉動,喺任何曾經遭受過第個殖民嘅國家,去殖民化永遠都係正義嘅。不過呢隻契弟為咗去美國殖民化竟然去搵同菲律賓十冤九仇嘅支那嚟共同對抗美國,呢個睇怕連撈頭自己都愕然到唔知點形容呢個咁搞怪嘅場景,亦難怪菲律賓前外長形容杜特地棄美親支係菲國嘅悲劇。

菲律賓唔似得緬甸越南寮國柬埔寨呢啲噉嘅大陸東南亞國家,半邊身甚至完全深居喺印度支那半島,可以倚賴遼闊嘅印度支那熱帶山岳叢林嚟抵禦美國佬同支那撈頭嘅陸軍嘅外嚟入侵。妳啲花旗參兵撈頭兵唔怕死咪嚟囉,睇睇有幾多件可以有命返去?而菲律賓祇不過係一個周圍都係海嘅軍力孱弱嘅西太平洋海島國家,撞啱美國佬最牙刷嘅就係佢嘅海軍同海軍陸戰隊,佢想用海戰武力嚟ngung冧一啲冇軍力威脅嘅海島國家政權可以話係易如反掌,美國佬之前就有過好多次武裝干涉巴拿馬/海地/古巴/多米尼加/洪都拉斯/尼加拉瓜等嘅前科,當中最Q離鳩嗮譜嘅要數1989年入侵巴拿馬嗰次,連人哋嘅總統諾列加都畀佢塔鳩咗去美國“受審”。妳杜特地有民選底又點?妳杜特地有啲窮鬼菲佬力撐又點?當佢激到美國佬火遮眼嗰陣,睇怕呢個杜特地離變成第二個諾列加或者第二個穆爾西唔會好遠,除非佢可以好似金肥肥噉喇,揸著啲原子彈諗著隨時同美國佬死過,噉就唔同講法。

金肥肥有冇本事直接搞到美國本土啲花旗參?佢冇。金肥肥有冇本事直接搞到夏威夷同關島啲花旗參?佢都冇。不過金肥肥就絕對有本事搞到喺南韓啲花旗參。金肥肥最犀利嘅殺著並唔係佢嗰啲十支都唔知有冇一支得嘅爛鬼導彈,而係佢嗰啲小型化咗嘅可以放喺普通火炮度發射嘅核彈頭。依家北韓喺距離首爾五六十公里嘅開城一帶部署咗巨量火炮同火箭炮,射程覆蓋成個首爾。若然北韓用最大路嘅而且移動性高兼且可以輕易加以偽裝嘅80-120口徑迫擊炮同105-155口徑榴彈炮嚟混合發射普通炮彈+小型核彈頭,嚟對妳美軍裝甲列隊或者防禦陣地進行飽和炮擊,當中祇需要有少量小型核彈頭成功起爆,就可以搞到妳成個列隊同埋成片陣地雞毛鴨血,即使呢啲小型核彈頭爆炸當量有限,但係呢啲核彈仔所釋放出嚟嘅核子輻射會持續噉從身心兩個方面毀傷敵人,最後會令佢哋生癌恐懼焦慮亂性而慢慢毀滅。若然金肥肥真係有心噉搞妳,妳美國佬擺喺韓國嘅嗰幾萬條花旗參兵真係多多都唔夠死。

用火炮嚟發射小型戰術核彈係弱國同弱細武裝面對強大外部入侵軍力嗰陣進行本土防禦嘅殺著,佢可以用相對細嘅軍力同軍備畀到來犯者最大嘅殺傷力,代價就係會對本土造成持久核污染。小型戰術核彈又嗌中子彈,喺依家各式國際軍事條約當中,有限制使用集束炸彈生物武器化學武器嘅條款,但係卻冇限制使用中子彈嘅條款。隨著核彈頭嘅不斷小型化,啲俄國佬一早就講過,依家離真正核戰爭嘅門檻係越嚟越低,核武亦唔再係決定一場戰爭甚至一場戰役嘅壓軸致勝武器。其實動用核武並唔一定需要洲際導彈隱形遠程戰略轟炸機戰略核潛艇之類嘅高端嘢,搵普通火炮嚟發射都一樣掂咖。喺冷戰後期嘅1980年代,美國同蘇聯加埋有成超過1萬門普通火炮可以用嚟發射小型戰術核彈頭,而火炮呢家嘢超大路連索馬里海盜都有,所以依家祇要妳有粒小型化嘅原子彈揸手,任何國家嘅軍隊同反政府武裝,理論上都具備發動核戰嘅能力。

依家冚世界有超過30個國家都擁有核電廠,嗰啲經核電廠用過嘅廢舊乏燃料棒,經回收提純重新萃取濃縮之後,就可以變成核武級用途嘅鈽。凡係擁有核電廠嘅國家,或明或暗都喺度儲存緊鈽,呢啲鈽當然可以重新整成新嘅核燃料棒畀核電廠循環再用,但係佢更加可以用嚟整核武器,用鈽-239整出嚟嘅原子彈畀用鈾-235整出嚟嘅原子彈更加恐怖。擁有核電廠嘅嗰30幾個國家,事實上經已擁有製備核武級鈽嘅能力。喺大粵,經已運營同起緊嘅核電廠有6座,祇要粵獨成功,我哋就會即時擁有呢種能力。至於擁有天然鈾礦嘅國家就更加之多,冚世界有成40幾個,我哋大粵北部邊境嘅五嶺山岳地帶,就係一個鈾礦脈集聚嘅地方。依家就連朝鮮巴基斯坦呢啲中細型國家都可以整得出原子彈以至將佢小型化,核武到咗今時今日,經已開始變得並唔係擁有強橫實力嘅大國嘅專利咖喇。

講到忽得講到語出驚人,美國嘅特朗普查實拍馬都追唔上杜特地,杜特地就夠膽諗夠膽講要退出聯合國,然後拉埋俄國支那同啲非洲黑鬼中亞突厥佬一齊創建一個新嘅亞非聯合國,呢個認真夠氣魄!顯然,支那同日本都唔係杜特地最理想嘅投靠對象,佢最想搵嘅後臺係普京。新冷戰就新冷戰喇,反正杜特地睇得出普京唔在乎,杜特地晨早就話咗要去俄國,估計杜特地最想要嘅,係俄國佬啲飛機大炮,同埋俄國佬對佢本人嘅人身安全承諾,若然美國佬好似1989年入侵巴拿馬噉,派兵公然入侵菲律賓嚟捉佢,佢頂唔著嘅可以由俄軍特種部隊保護著草俄羅斯。

假如忽得佬杜特地再去盡啲,唔單祇把口嗌退出聯合國,仲喐身行去金肥肥嗰邊問攞小型原子彈嚟做本土防禦,以防備美支兩大鴨霸對菲律賓嘅入侵,噉就真係好睇過燈囉。依家南韓經已嘈著要擁有戰術核武器嚟抗衡金肥肥,若然連杜特地都手揸原子彈,到時臺灣/日本/越南/泰國/印尼呢啲仲唔一個二個彈嗮起身?呢啲小型戰術核武器一旦擴散到一眾大粵周邊國家,噉粵獨武裝想獲得呢啲對豬撈嘅大殺器就唔會係好難嘅事。

喺唔遠嘅將來,喺地區衝突當中動用小型戰術核武係相當高概率嘅事情,驚都驚唔嚟。依家最有可能發生核衝突嘅地方,係朝鮮半島。依家啲大國死咁防止核武擴散,查實祇係為咗佢哋繼續鴨霸世界魚肉佢哋睇唔順啲細國。想要世界真正和平,就要冚世界所有國家個個都擁有核武,咪過等妳啲大國干涉得咁過癮吖嗱。干涉同入侵他國嘅代價高咗,呢個世界啲人喺打仗之前自然就會學識諗清諗楚唔再妄為,噉世界咪自然太平囉。

http://namyuekok.freeforums.org/475-kit-t7017.html
http://cantonia.freeforums.org/475-kit-t2836.html

474 唔粵獨 粵族真係唔使旨意會有運行:實地感受粵語邊陲重鎮南寧嘅代際語言替代現象 南寧白話幾乎就嚟變成南寧老餅至講嘅語言

474 唔粵獨 粵族真係唔使旨意會有運行:實地感受粵語邊陲重鎮南寧嘅代際語言替代現象 南寧白話幾乎就嚟變成南寧老餅至講嘅語言

 

前嗰排,去咗廣西行咗一轉,當中大粵西部首要都會廣西首邑南寧係重心觀察對象,尤其係佢現時嘅文化語言生態,更加係我極之關注嘅埞方。但係我喺南寧幾日所睇到所聽到嘅,卻係極之令我失望。由於要實地留意依家南寧嘅語言生態,喺南寧幾日我出去都係行路同坐巴士,主要行啲舊城區商業區菜市場同公園,喺行同坐巴士同過馬路口嘅過程當中我會特別留意一啲南寧當地人之間嘅傾計交流,或者留意佢哋打手機嗰陣所講嘅語言。

據我觀察所得,作為粵語邊陲重鎮嘅南寧,依家正經歷緊一波好凌厲嘅代際語言替代,呢波代際語言替代嘅方向相信係人都估得到,係嚮著去粵化嘅方向進行嘅。依家啲南寧十幾廿歲嘅後生十個著緊八個開口埋口都講著支那嘅煲冬瓜,亦即係所謂嘅“南寧普通話”或者嗌“南普”。而喺一啲舊城區休憩區同公園,情況卻係截然相反,嗰啲幾十歲退咗休嘅老坑公老坑婆,同埋唔少四五十歲嘅中年人,幾乎百分百都以南寧白話為口語,喺佢哋裡頭,我幾乎搵唔出一個講撈話嘅。

本嚟睇到南寧仲有咁多講粵語嘅,應該舒暢啲至係,但係我嘅心情卻係好沉重:一種冇後生仔女講嘅語言離呢種語言嘅最終滅亡唔會超過一兩代人嘅時間(20-40年),呢個係語言學界普遍認同嘅規律,而南寧白話正正就係面臨著呢種處境,佢依家幾乎就嚟變成南寧老餅至講嘅專屬語言喇,等多廿年,等呢啲老嘢瓜得七七八八,南寧白話就會正式拉柴。

雖然我睇到南寧電視台嘅其中一個電視頻道每日都有幾粒鍾嘅標準粵語(係標準廣州音,唔係南寧白話音)電視節目,呢個講真令我好驚喜,但係相比呢幾粒鍾嘅粵語電視節目,同埋喺南寧火車站見到啲用南寧白話拉客嘅摩托車仔佬之外,南寧嘅去粵化卻喺顯得鋪天蓋地,話佢乜撚都撈一啲都唔過份。巴士冚嘭唥冇粵語報站,繁華商業區啲撈話宣傳廣播一個接著一個嘈到拆天,舊城中山路食街啲拉客仔清一色撈話拉客,我聽得出佢哋講撈話都有南寧當地口音,屌佢班柒頭就係唔講白話,真係睇見都火滾。

若果再冇外嚟脫支勢力譬如粵獨嘅強力干涉,白話喺南寧至多祇會再流傳多二三十年。雖然廣西東南邊有成千幾萬粵族人世居,但係相比粵族同粵語大本營嘅廣東,廣西無疑係一個粵族同粵語都唔佔絕對優勢嘅地方,尤其喺一啲廣西粵族同粵語區嘅邊緣地帶,譬如南寧百色,粵語傳佈嘅根基其實一啲都唔穩陣,同時南寧白話嘅文化自信力亦都顯然唔夠,呢點從南寧電視台嘅粵語電視節目用廣州話而唔係用南寧白話嚟播音就可以睇得出。

南寧譽稱綠城,去過之後至覺得綠城呢個名真係冇花假,南寧條邕江係綠色嘅,起喺邕江橋邊南寧古城牆上高嘅冬泳亭,係貨真價實,因為喺冬泳亭對開嘅邕江江面,每日早晨時分都有唔少南寧本地人會落江游水,呢個喺廣州真係唔敢想象。南寧市中心嘅南湖好大,大得嚟而且好綠,南湖湖水啲色水甚至比邕江仲綠,因為夠大,南湖舒緩咗周圍市區嘅熱島效應,所以啲風吹過湖面吹埋嚟身會明顯有好清涼嘅感覺,真係好舒服,喺廣州市區嘅荔灣湖流花湖東湖都冇南寧嘅呢個南湖咁正咁舒爽。

南寧嘅自然生態環境係濕水棉花冇得彈,絕對一流,但係世居文化生態環境就絕對係九流,甚至連九流都未係。南寧嘅世居文化首先係市區嘅粵語文化,跟著係郊區嘅平語文化壯語文化同儂語文化,家陣嘅情形卻係,無論係粵語文化,抑或係平語文化壯語文化儂語文化,喺南寧冚嘭唥都畀邊緣化咗,依家嘅南寧係乜柒都支那撈化。

去粵化嘅代際語言替代現象唔單祇南寧有,其實廣州都有,但係廣州始終係大陸粵語嘅最大堡壘,冇咁易冧,早喺2010年撐粵語示威嗰陣,粵獨思潮就喺廣州廣為傳揚,祇要有粵獨氛圍喺度,自然就會珍視廣州本土嘅廣州話,同時對支那撈化嘅抵抗力度亦會呈幾何級激增,呢點係南寧冇得比嘅。

喺廣西粵語區幾日,去咗幾個有代表性嘅粵語城市,包括南寧北海同梧州,喺唔同場合,譬如喺商場,喺電台播音,喺接車司機部車裡頭,我都聽到嚟自香港嘅粵語流行歌,噉足以證明香港嘅粵語流行文化依家喺廣西粵語區依然有龐大受眾。喺南寧,我所聽到嘅南寧啲電台節目清一色都係撈話嘅,但係個電台放啲歌卻係粵語歌同撈話歌梅花間竹一半一半,放兩條撈頭歌跟著就會放兩條粵語歌,呢裡頭明顯顯示出粵語流行文化對南寧輻射尚存。但係,呢啲經已式微嘅餘暉又可以喺南寧留得幾耐呢?

都係嗰句:唔粵獨,粵族真係唔使旨意會有運行。呢個係我傳揚粵獨10年嚟由始至終點都冇變過嘅睇法。祇要有一個獨立嘅粵族民族國家棟喺樹,妳使憂粵語喺南寧百色呢啲粵族分佈嘅邊緣地帶會企唔穩陣腳?妳使憂南寧會再有去粵化嘅代際語言替代現象?妳使憂粵語會喺南寧瓜老嚫?可以話,有粵獨,就有嗮所有妳想要嘅有利於粵族同粵語嘅嘢,同時會冇嗮所有妳唔想睇到嘅去粵化同撈化嘅嘢。

當然,依家粵獨嘅活絡度同港獨係冇辦法相提並論,但係粵港交往密切,祇要港獨持續活躍,現時蟄伏嘅粵獨要佢復甦就一啲都唔係難事。祇要粵獨成功,喺大粵,粵族同粵語就會係揸fit嗰個,到時真係妳想點粵就點粵。不過喺大粵仲未脫支獨立建國之前,香港依然會係粵語當代文化嘅中心(而非廣州),即使佢經已呈現出疲態。粵獨一日未成事,香港都需要去力保,如果依家香港瓜咗,粵語肯定就會玩完,呢樣嘢絕對唔係危言聳聽。

即使粵獨同港獨喺領土同領海方面會有潛在利益衝突,作為粵獨人,我必定會撐港獨,因為祇有HK獨立咗,至可以保存到粵語當代文化經已式微咗嘅火種。不過話又講返轉頭,火種呢家嘢若果係唯一嘅必定會顯得單薄脆弱,唔好將全部籌碼押注喺一噠埞方,呢條永恆嘅金律提示著我哋粵獨必須奮發。

齊靠社運學運公投呢啲就可以搞得成港獨喇?呢點我好懷疑,魁北克蘇格蘭加泰隆尼亞呢啲都係有頭威冇尾陣屎頭硬屎尾爛嘅,反而係南蘇丹厄立特里亞呢啲靠打內戰仲反而打咗個獨立國家出嚟。以班豬撈欺善怕惡嘅脾性,妳唔埋牙揸槍打撈頭打到佢有氣冇埞唞,支共又點會肯主動鬆手?而一旦揸槍打撈頭噉即係武裝港獨,我睇唔出班HK佬經已準備好炸雞同子彈,以及人命嘅犧牲。港獨班嘢未必靠得著,而且港獨亦唔會一心同妳粵獨諗,咪太過指望港獨會幫得到我哋粵獨幾多,港獨即使喺香港本土派裡頭亦唔佔絕對優勢,佢哋依家都係泥菩薩過河自身難保。

我哋大粵至係全世界粵族嘅大本營,粵獨係我哋大粵粵人自己嘅事,梗係要我哋自己搞返掂。我哋粵獨搞得起,仲使鬼睇佢香港唔香港咩。若果香港比大粵先行脫支獨立,噉大粵同香港就係兩個各自分立嘅獨立主權國家,大粵民國同香港共和國。若然係粵獨比港獨遲嚟先上岸,大粵民國喺支那手裡頭奪得香港主權,噉香港祇會係大粵民國轄下嘅一個聯邦政治實體,準確啲嚟講,係大粵民國香港聯邦特別市,或者講,係大粵民國香港特別市。

http://namyuekok.freeforums.org/topic-t6991.html
http://cantonia.freeforums.org/topic-t2810.html

473 粵語係侗臺語系語言 粵族同佢六個親族都係侗臺語民族 粵獨人係時候提出東亞語系+閩越語系以取代畀支那壟斷標籤嘅所謂漢語族

473 粵語係侗臺語系語言 粵族同佢六個親族都係侗臺語民族 粵獨人係時候提出東亞語系+閩越語系以取代畀支那壟斷標籤嘅所謂漢語族

 

喺提畀支那壟斷標籤嘅所謂漢語族之前,有必要先提下漢藏語系(Sino-Tibetan languages)呢家嘢。喺現時東亞區域語言系屬嘅分類上高,依家國際語言學界多少都屈從於現存嘅當代國家邊界,唔少時候都傾向將漢語同藏語炒埋一碟,於是就有咗所謂嘅漢藏語系。班豬撈喺呢個基礎上又乘機加鹽加醋將侗臺同苗瑤呢兩個國際語言學界公認嘅獨立語系矮化成支那版漢藏語系嘅兩個附屬語族,甚至乎將隸屬南亞語系嘅越芒語族都講成係漢藏語系嘅。佢哋噉做,原因好簡單,皆因一眾北部侗臺系族群同幾乎所有嘅苗瑤系族群依家都畀支那殖民緊,班豬撈要喺語言學同民族學嘅範疇尋求同呢啲被殖民者嘅親緣性,一味認親認戚以盡量合理化佢哋對侗臺同苗瑤嘅異族殖民統治。至於越芒系民族,主體係越南族,支那一向視越南係佢嘅南邊首要藩屬(至於北邊首要藩屬,則係朝鮮+韓國),喺古典時代直至到中世紀中期,越南畀支那殖民咗成千年,班豬撈依家係都要夾硬拉越芒入支那版嘅漢藏,可見佢哋對滅越並再度殖民交趾真係野心不息。若果韓語唔係太過靠近阿爾泰語系嘅通古斯語族,我睇班撈一定會魯作返一個漢藏語系韓語族出嚟。

講返藏族同藏文,喺政治上,冇錯依家圖博喺畀支那吞併緊,不過除此之外,圖博人同支那人再冇任何瓜葛。喺種族嘅DNA構成上睇,藏族同日本人出奇噉相似,佢哋都有著好高比率嘅古老Y-DNA單倍群D(比率接近50巴仙),而蒙古人則係有著好高比率嘅古老Y-DNA單倍群C(比率接近60巴仙),Y-DNA單倍群C同D都係矮黑人種嘅特有基因,佢哋都係人類踏足遠東嘅第一批先民,可見喺遠東,蒙古人圖博人日本人嘅生存史都要比支那人嚟得更加悠久,佢哋都具備眾多嘅遠古矮黑血統。喺文化宗教同文字書寫系統上睇,圖博可謂係全面印度化。依家嘅藏文同包括梵文印地文在內嘅多種印度系文字都係使用同一種字母系統:天城體嚟拼寫,所以驟眼望落藏文同印地文會畀人好相似嘅感覺,呢種感覺就有如帶標調嘅拉丁粵文驟眼睇落同拉丁越南文好似樣一樣。

自從公元九世紀吐蕃末帝達磨滅佛之後,吐蕃帝國瓦解,佛教喺圖博嘅傳承亦連帶一齊瓜老襯,圖博佛教前弘期嘅成果幾乎全數灰飛烟滅,班豬撈所謂圖博嘅佛教係支那唐朝文成公主帶去嘅講法真係得啖笑。現存藏傳佛教實質係中世紀中晚期東印度密宗佛教嘅克隆,幾乎完全嚟自圖博佛教嘅後弘期,由印度佛教士蓮花生從東印度摩揭陀-孟加拉地方跨越喜馬拉雅山脈傳入。呢種帶有神秘同性慾色調嘅明顯受到印度教性力派侵擾嘅後期印度佛教,同中世紀早期傳入東南亞嘅南傳佛教以及傳入東亞嘅北傳佛教,都有好顯著嘅區別。南傳上座佛教同北傳大乘佛教係顯教,嚴戒女色,而藏傳佛教(藏密)同依家經已滅絕嘅南詔大理嘅阿闍梨派佛教(滇密)則係屬於佛教密宗,密宗睇重嘅係秘密修煉,以至乎男女雙修。依家藏密嘅主流係無上瑜伽部,當中又分為密集金剛續、大威德金剛續、喜金剛續、勝樂金剛續、時輪金剛續五大流派,呢啲乜乜金剛物物金剛,都係睇重修練以求快速成佛,裡頭又以男女性交為內容嘅男女雙修最受爭議,直至到依家,除咗格魯派之外,藏傳佛教其餘宗派都係允許喇嘛接近女色修煉甚至乎娶老婆生仔嘅,呢樣嘢冚世界佛教睇怕祇有圖博至會有。

對於漢藏兩系,依家國際語言學界除咗有屈從政治現實而將兩者合併討論嘅見解之外,將兩家分開嚟描述亦成為越嚟越普遍嘅做法,呢裡頭藏語同緬語組成藏緬系,而漢語則自成另一系。雖然喺枝末低階級別嘅範疇,超過400種嘅漢藏語畀好好噉分門別類,不過喺總綱高階級別,結構依然係模糊不清。依家越嚟越多嘅語言學者質疑龐雜嘅藏緬系係咪有一個共同嘅起源,至於喺藏緬系之上擬構嘅企圖將漢藏拉埋一齊嘅所謂原始漢藏語,就更加令學界所拒絕。就粵獨而言,唔承認漢藏同系祇係開端,藏緬系係咪有一個共同嘅起源既然成疑,噉另一邊同樣龐雜嘅漢語系係咪應該再重新審視定奪就值得檢討商榷喇,粵獨人係時候提出東亞語系以取代畀支那壟斷標籤嘅所謂漢語族。

首先,應該用東亞語系同藏緬語系嚟替代備受爭議嘅漢藏語系,雖然東南亞同中亞嘅藏緬-薩爾諸語依家畀人質疑內部脈絡唔清晰,但係佢哋之間嘅親緣度毋庸置疑要比佢哋同東亞嘅所謂各式“漢語”嘅親緣度要緊密得多,顯然,將藏系緬彝系薩爾系語言共同納入藏緬語系要遠比將佢哋劃入更大範疇更加不倫不類嘅漢藏語系嚟得合適。喺東亞,各式所謂嘅“漢語方言”亦應該自成一系,獨立組建一個東亞語系,呢啲“漢語方言”之間嘅歧異性比起歐洲各國語言之間嘅差異有過之而無不及,呢樣嘢早就畀國際語言學界所公認。

以東亞語系取代畀支那壟斷標籤嘅所謂漢語族並唔係粵獨人嘅終極目標,粵獨人嘅終極目標係要將現代粵語同佢嘅近親語言正本清源噉重新劃返入侗臺語系裡頭。粵語唔屬於東亞語系更加唔屬於所謂嘅漢語族,粵語係侗臺語系語言,具體嘅系屬,係侗臺語系粵平語族粵語支。粵語同埋佢西邊嘅近親平話,以及東江流域以惠州話為基準音嘅畬話,同畬話嘅細佬山哈話,仲有分佈喺海南島嘅儋州話同邁話,都屬於侗臺語系粵平語族。當中,屬於侗臺語系粵平語族粵語支嘅粵語,係侗臺語系粵平語族裡頭嘅主要語言。喺大粵本土有成5600萬人口嘅粵族(包括四邑人同蜑家人),係侗臺語系粵平語族粵語支民族。喺大粵本土有260萬人口嘅平族(指嘅係講“桂南平話”同“柳融平話”嘅人群),係侗臺語系粵平語族平語支平話次語支民族。喺大粵本土有630萬人口嘅畬族(指嘅係東江流域講畬話惠州話東江本地話水源話占米話惠陽話嘅所謂“東江客”人群),係侗臺語系粵平語族畬語支民族。喺大粵本土有120萬人口嘅儋族(海南儋州話人群),係侗臺語系粵平語族粵語支民族。喺大粵本土有2萬人口嘅邁族,係侗臺語系粵平語族粵語支民族。喺大粵本土有4萬人口嘅山哈族,係侗臺語系粵平語族畬語支民族。

喺大粵本土,仲有兩個講著混合語言嘅世居民族:土話人同六甲人。土話人所講嘅土話,原嚟都係一眾“平地瑤”部落所講嘅各式勉語,呢啲勉語後嚟逐漸平話化,再後嚟又加多波哎語化粵語化川語化,於是就變咗做今日噉款,勉平哎粵都有啲。而六甲話組元就相對簡單啲,佢係平話同侗臺語嘅混合,準確啲講,係柳融平話同侗語南部土語嘅混合。大致上,土話人同六甲人嘅語言可以歸入去平話嘅範疇裡頭。土話屬侗臺語系粵平語族平語支土話次語支,六甲話屬侗臺語系粵平語族平語支平話次語支柳融語組(柳州_融水語組)融江次語組(土拐_六甲次語組)。

講侗臺語嘅古南越族係現代粵族嘅直系祖先,粵族唔係華族更加唔屬於所謂嘅漢族。粵族係侗臺語民族,因為,現代粵語係一種受古羌漢語接觸侵蝕嘅侗臺語,現代粵語本底源自屬於侗臺語系侗水語族嘅古南越語。喺現代粵語嘅基本核心詞(根據斯瓦迪士核心詞列表 Swadesh list)裡頭,大部份都係嚟自侗臺語系統,以基本核心詞起源呢一語言分類權威標準嚟界定,粵語明顯應該成為侗臺語系裡頭一個獨立語族:侗臺語系粵平語族或者侗臺語系東部語族,粵族毫無疑問係侗臺語民族裡頭嘅最大族群,人口比暹泰族同寮族多出至少一倍以上。侗臺語系臺語族北支嘅壯族、侗臺語系臺語族中支嘅儂族、同埋侗臺語系侗水語族標語支嘅標族,係粵族喺侗臺系裡頭嘅最親緣民族。需要指出嘅係,喺大粵歷史上曾經同粵族、壯族、儂族擁有過千年早期共同信史嘅越南族(交趾族),實質卻係源自於大粵邊境西南邊嘅古孟高棉族群,根據基本核心詞嚟判別,現代越南語係一種受古侗臺語深刻接觸侵蝕嘅孟高棉語。粵族同越南族嘅關聯在於:粵族則係受古羌漢化影響嘅侗臺系民族,而越南族係受古侗臺化影響嘅孟高棉系民族。因為有太多嘅侗臺色彩,令現代越南語喺孟高棉系語言裡頭成為奇特嘅一支。係侗臺化嘅孟高棉,抑或係真正侗臺,越南語系屬之前一直有爭拗,但係根據基本核心詞起源嚟界定,依家經已明確越南語係一種孟高棉系語言。既然現代越南語咁都可以畀國際語言學界公認劃入去南亞語系孟高棉語族入邊,噉根據同樣嘅基準(基本核心詞),將現代粵語劃為侗臺語系嘅一個獨立語族亦屬理據充分。

侗臺語系粵平語族譜系表
侗臺語系
侗臺語系粵平語族
侗臺語系粵平語族粵語支
侗臺語系粵平語族粵語支粵海語組(廣府語組)
侗臺語系粵平語族粵語支粵海語組(廣府語組)廣梧次語組(廣州_梧州次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支粵海語組(廣府語組)南番順次語組(沙田次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支粵海語組(廣府語組)香山次語組(石岐次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支粵海語組(廣府語組)莞寶次語組(圍頭次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支粵海語組(廣府語組)肇雲次語組(肇慶_雲浮次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支粵海語組(廣府語組)江門次語組
侗臺語系粵平語族粵語支四邑語組
侗臺語系粵平語族粵語支四邑語組臺山次語組(臺城次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支四邑語組南臺次語組(海宴_廣海次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支四邑語組開平次語組(赤坎次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支四邑語組新會次語組(會城_古鎮次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支四邑語組瀧水次語組(雙水_司前次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支四邑語組恩平次語組(恩城_江洲次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支四邑語組斗門次語組
侗臺語系粵平語族粵語支高陽語組(高州_陽江語組)
侗臺語系粵平語族粵語支高陽語組(高州_陽江語組)高州次語組
侗臺語系粵平語族粵語支高陽語組(高州_陽江語組)陽江次語組
侗臺語系粵平語族粵語支高陽語組(高州_陽江語組)湛江次語組
侗臺語系粵平語族粵語支羅廣語組(羅定_廣寧語組)
侗臺語系粵平語族粵語支羅廣語組(羅定_廣寧語組)南江次語組(羅定_鬱南次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支羅廣語組(羅定_廣寧語組)德封次語組(德慶_封開次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支羅廣語組(羅定_廣寧語組)綏江次語組(四會_懷集次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支羅廣語組(羅定_廣寧語組)連陽次語組(連州_陽山次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支勾漏語組(鬱林_賀州語組)
侗臺語系粵平語族粵語支勾漏語組(鬱林_賀州語組)梧賀次語組(蒼梧_賀州次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支勾漏語組(鬱林_賀州語組)鬱林次語組(玉林_容縣次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支勾漏語組(鬱林_賀州語組)貴平次語組(貴港_平南次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支吳化語組(吳川_化州語組)
侗臺語系粵平語族粵語支吳化語組(吳川_化州語組)吳川次語組
侗臺語系粵平語族粵語支吳化語組(吳川_化州語組)化州次語組
侗臺語系粵平語族粵語支廉欽語組(廉州_欽州語組)
侗臺語系粵平語族粵語支廉欽語組(廉州_欽州語組)廉州次語組(北海_合浦次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支廉欽語組(廉州_欽州語組)欽州次語組
侗臺語系粵平語族粵語支廉欽語組(廉州_欽州語組)靈山次語組
侗臺語系粵平語族粵語支廉欽語組(廉州_欽州語組)防城次語組(防城_東興次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支邕潯語組(南寧_桂平語組)
侗臺語系粵平語族粵語支邕潯語組(南寧_桂平語組)鬱江次語組
侗臺語系粵平語族粵語支邕潯語組(南寧_桂平語組)左江次語組
侗臺語系粵平語族粵語支邕潯語組(南寧_桂平語組)右江次語組
侗臺語系粵平語族粵語支邕潯語組(南寧_桂平語組)柳江次語組
侗臺語系粵平語族粵語支儋州語組
侗臺語系粵平語族粵語支崖州語組(邁話語組)
侗臺語系粵平語族平語支
侗臺語系粵平語族平語支平話次語支
侗臺語系粵平語族平語支平話次語支邕來語組(南寧_來賓語組)
侗臺語系粵平語族平語支平話次語支邕來語組(南寧_來賓語組)南寧次語組
侗臺語系粵平語族平語支平話次語支邕來語組(南寧_來賓語組)左江次語組
侗臺語系粵平語族平語支平話次語支邕來語組(南寧_來賓語組)右江次語組
侗臺語系粵平語族平語支平話次語支邕來語組(南寧_來賓語組)賓來次語組(賓陽_來賓次語組)
侗臺語系粵平語族平語支平話次語支柳融語組(柳州_融水語組)
侗臺語系粵平語族平語支平話次語支柳融語組(柳州_融水語組)柳江次語組
侗臺語系粵平語族平語支平話次語支柳融語組(柳州_融水語組)融江次語組(土拐_六甲次語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支韶雄語組(韶關_南雄語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支韶雄語組(韶關_南雄語組)韶關次語組
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支韶雄語組(韶關_南雄語組)雄仁次語組(南雄_仁化次語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支韶雄語組(韶關_南雄語組)樂昌次語組
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支連賀語組(連州_賀州語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支連賀語組(連州_賀州語組)連州次語組
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支連賀語組(連州_賀州語組)鐘山次語組
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支連賀語組(連州_賀州語組)富川次語組
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支桂全語組(桂林_全州語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支桂全語組(桂林_全州語組)臨永次語組(臨桂_永福次語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支桂全語組(桂林_全州語組)靈全次語組(靈川_全州次語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支桂全語組(桂林_全州語組)陽平次語組(陽朔_平樂次語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支汝資語組(汝城_資興語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支汝資語組(汝城_資興語組)汝城次語組
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支汝資語組(汝城_資興語組)資興次語組
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支桂宜語組(桂陽_宜章語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支桂宜語組(桂陽_宜章語組)臨宜次語組(臨武_宜章次語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支桂宜語組(桂陽_宜章語組)嘉藍次語組(嘉禾_藍山次語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支桂宜語組(桂陽_宜章語組)桂新次語組(桂陽_新田次語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支道寧語組(道州_寧遠語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支道寧語組(道州_寧遠語組)道永次語組(道州_江永次語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支道寧語組(道州_寧遠語組)寧遠次語組
侗臺語系粵平語族畬語支
侗臺語系粵平語族畬語支惠州語組
侗臺語系粵平語族畬語支水源語組
侗臺語系粵平語族畬語支水源語組東江次語組(河源_龍川次語組)
侗臺語系粵平語族畬語支水源語組新豐次語組
侗臺語系粵平語族畬語支惠陽語組
侗臺語系粵平語族畬語支南洋語組(東南亞惠州話語組)

現代粵族嘅起源可以追溯到2200年前嘅古典時代,最早期嘅粵族誕生喺秦攻百越至南越帝國立國呢一個時段之內,佢哋係一個以古南越人為基底融合咗古羌秦人同古苗楚人元素嘅新型南越族群。參與形成最早期粵族嘅古南越人群落,顯然嚟自於西江流域嘅蒼梧古國西甌古國雒越古國同北江流域嘅陽禺古國。喺經歷中世紀中前期巨量嘅古南越系俚僚元素尤其係“歸化”俚人摻合之後,粵族最終形成。粵族係大粵境內人口最多嘅世居族群,同時亦係大粵民國嘅主體民族。粵族嘅世居地,位處大粵境內最富庶嘅地帶,二千幾年嚟,植根粵語並以海洋貿易、基塘農業、崇尚歐西、敢於變革為最主要特徵嘅粵族文明一直處喺大粵各原生土著文明嘅最前列,並因而成為大粵文明嘅象徵。喺粵族發展嘅最初期,粵族文明嘅重心喺番禺(古代廣州)一帶,並誕生出使用人數唔算太多嘅最早期嘅粵語(古廣州話)。南越帝國滅亡之後,粵族文明重心隨即西移至西江中遊嘅廣信(古代梧州),現時粵語裡頭歷史最悠久嘅一支:勾漏粵語,就係喺嗰個時候形成,並迅即成為當時粵語嘅主流發音(由於支那漢朝殖民軍對番禺一帶南越帝國遺民嘅屠殺,加上當時政治中心西移同自身流通地域相對狹窄嘅因素,古廣州話喺踏入中世紀之後經已日趨式微,喪失咗喺粵語裡頭嘅一哥地位)。喺中世紀中前期俚人“歸化”嘅高峰時段,呢個重心甚至一度南移到高涼鬱林(今日嘅陽江高州玉林桂平)一帶。不過呢種狀況好快就隨著中世紀中期廣州對外貿易嘅復甦繁盛而改變,南漢帝國定都番禺以及隨後活力十足嘅珠三角經濟體嘅勃興,使到廣州再度成為粵族文明嘅中心,珠三角區域亦從此成為粵族域內最發達富庶最舉足輕重最具文化影響力嘅一噠地方,呢個格局喺粵族文明圈裡頭往後都冇再發生改變。而一度沒落嘅古廣州話,喺搆埋唔少嘅畬哎語新元素之後,喺中世紀中後期變身成全新嘅廣府話(新廣州話),終於,廣州話完成咗重新復興,並憑借著優勢嘅政經影響力再度成為粵語嘅標準方言,盛行至今。受惠於發達嘅經濟同眾多嘅人口、富庶嘅水土同豐饒嘅物產,粵族文明由始至終都係大粵境內最生猛嘅原生土著文明,雖然千百年嚟多番受到嚟自支那漢撈嘅打壓,但係依然生命力頑強,喺奮力抗擊支那殖民之餘更不斷向大粵其他嘅原生土著文明作強勢拓張。

喺大粵中西部嘅鬱江平原同柳江融江河谷一帶,世居著粵族西邊嘅近親:平族。平族亦即平話人,指嘅係講“桂南平話”同“柳融平話”嘅人群,大粵平族總人口約莫260萬。平族講平話,平話屬侗臺語系粵平語族平語支平話次語支,平話係侗臺語系粵平語族平語支裡頭嘅主要語言。由於桂南平話以至柳融平話同粵語尤其係同形成時代距今最遠古嘅勾漏粵語之間嘅相似性,之前平話人一直被視為粵族嘅疏離支系。而事實上,平話人嘅真實歷史遠比佢哋原先所認為嘅要古老得多,平話人並唔係咩中世紀支那殖民軍嘅死淨種,嗰個叫狄青嘅中世紀支那殖民軍官,同平話人一啲哪唥都冇,平話人嘅真正身份,查實早喺秦攻百越至南越帝國立國呢一時段裡頭,就經已確定。古平話同古粵語古輋話有著相同嘅起源環境同一致嘅萌發時間,喺公元前3世紀末(亦即係秦攻百越到南越立國期間),有三種以當地古南越音為基底嘅融合咗古羌秦音同古苗楚音嘅新型南越語,分別喺大粵中西部大粵中部同大粵中東部同時形成,佢哋就係古平話古粵語同古輋話,呢三種語言後嚟各自獨立發展,西部嘅古平話喺融入咗更多嘅壯僚元素之後,形成咗今日嘅平話。

喺大粵本土有120萬人口嘅儋族(海南儋州話人群),係侗臺語系粵平語族粵語支民族。儋族集中分佈喺海南儋州,其餘散佈喺海南西部沿海。儋州話屬侗臺語系粵平語族粵語支儋州語組。儋族人所講嘅儋州話,相傳係公元6世紀著名俚帥冼夫人率兵征伐海南嗰陣啲俚兵及其家眷所留低嘅,古時儋州地處大粵邊疆,對外交通閉塞,呢啲都使到儋州話得以保持著更多嘅中世紀粵語特徵,對比今日嘅儋州話同廣州話,我哋可以清楚睇到粵語近呢1400年嚟嘅變遷史。

喺大粵本土有2萬人口嘅邁族,係侗臺語系粵平語族粵語支民族。邁族集中分佈喺海南嘅三亞同樂東,尤其係喺崖城周邊。邁話屬侗臺語系粵平語族粵語支崖州語組(邁話語組)。邁話係一種都幾古老下嘅粵語,喺邁話裡頭,摻合咗些少嘅古哎語成份。邁族人據稱係中世紀時代赴崖仕官經商嘅粵族人嘅後裔。

喺大粵本土有630萬人口粵獨所指嘅畬族,指嘅係以惠州話為基準音東江流域講畬話東江本地話水源話占米話惠陽話嘅所謂“東江客”人群,同支那所謂嘅淨識講山哈話而一啲都唔識講苗瑤語系苗語族畬語支語言嘅“畬族”係兩個並唔同嘅民族。喺大粵,支那所謂嘅“畬族”粵獨嗌佢哋做山哈人,支那所謂嘅“畬語”粵獨嗌做活聶語,活聶話屬苗瑤語系苗語族畬語支活聶語組。喺大粵,粵獨所指嘅畬語,係粵獨所指嘅畬族所講嘅語言,粵獨所指嘅畬語,屬侗臺語系粵平語族畬語支,係侗臺語系粵平語族畬語支裡頭嘅主要語言。畬話/東江本地話/水源話/占米話/惠陽話都係東江流域歷史悠久嘅語言,佢哋嘅前身古輋話,係一種以古南越音為基底融合咗古羌秦音同古苗楚音嘅新型南越語,喺秦攻百越至南越帝國立國呢一時段裡頭,古粵語同古輋話分別形成於西江同東江流域,有跡象顯示,古輋話嘅古南越音基底嚟自東江流域嘅縛婁古國。由於古粵語同古輋話都有著共同嘅古南越音底蘊,所以奠定咗今日粵語同畬語嘅底層關聯(正因為有噉嘅關聯,畬語(當時係以東江本地話嚟稱呼)曾一度被認為係粵語嘅一個疏離分支)。從公元6世紀開始,苖瑤系嘅古畬族人移徙入東江同梅江流域一帶,於是,喺古輋話裡頭,古畬族語嘅元素持續不斷噉入滲,捽之形成咗今日嘅畬語,而講呢種畬語嘅人群,就係今日嘅畬族。一直以嚟,畬族都持久處喺“客家”化嘅壓迫之下,畬語被刻意矮化成“惠河系客家方言”,而畬族更冚族畀喺佢東北邊嘅自恃係所謂“客家”正統嘅興梅哎侮辱蔑稱為“蛇佬”。正因為噉,以惠州人為代表嘅東江流域嘅“畬話人”同“東江本地人”至今依然頑強拒絕承認自己係所謂“客家”並極之反感人哋將佢哋嘅族群劃入去所謂“客家”嘅範疇裡頭。喺中世紀中後期,為咗尋求更好同更多嘅田地(粵東北山岳地帶山多地瘠),分佈喺粵東北山地由古畬人+古閩越人合流而成新誕生嘅哎族開始沿東江順流而下向大粵西部大遷徙,佢哋首先將東江沿岸霸佔,並試圖將嗰度原嚟嘅土著:古南越系嘅東江本地人(亦即今日畬族嘅先祖)邊緣化,從而揭開畬族被迫“客家”化嘅序幕。

喺大粵本土有4萬人口嘅山哈族,係侗臺語系粵平語族畬語支民族。山哈話係以惠州話為基準音嘅畬語嘅近親,山哈話係一種接近東江流域畬語水源話嘅語言,山哈話屬侗臺語系粵平語族畬語支水源語組東江次語組(河源_龍川次語組)。現時支那所指嘅“畬族”,佢嘅主體,就係山哈人。山哈人冚族公認嘅原鄉祖地,喺潮州北邊嘅鳳凰山,但係喺依家嘅鳳凰山區,幾乎冚嘭唥都係啲潮族同潮汕哎族,山哈人反而唔夠3千人,成為邊緣族群。連本族發源嘅祖地都保唔著,足見山哈人喺粵東勢力嘅式微。喺中世紀中前期,苗瑤族群嘅東南分支:古畬族人,率先南遷至大粵東部,呢支古畬族人嘅主體,後嚟消失,融合喺今日嘅哎族同畬族裡頭,古畬族人喺當代僅存嘅遺裔,就係而家經已畀“客家”化咗嘅山哈人。山哈人繼承咗佢哋祖先好多嘢,包括神話史詩宗教崇拜山居習俗同衣履服飾,但係語言除外,山哈人而家所講嘅山哈話,並唔係佢哋祖先所留落嚟嘅。由於受到梅江東江一帶畬哎兩族持續嘅攻擊同化,山哈人喺中世紀後期開始從大粵東北部山區向閩越同吳越南部山區遷徙,而逐漸遠離大粵故土,依家山哈人嘅族群主體喺福建北部同浙江南部啲山卡喇地方,山哈人全族有成71萬人,喺大粵嘅祇有約莫4萬人,所佔比率得五個巴仙。住喺大粵本土以外嘅山哈人,講哎語,同大粵本土講近似畬話嘅山哈話嘅山哈人唔同。

喺大粵本土,真正曉講苗瑤語系苗語族畬語支語言嘅族群,係總人口得返2千人嘅活聶人,活聶人依家集中分佈喺增城博羅兩縣間嘅羅浮山區同惠東海豐兩縣間嘅蓮花山區。活聶人嘅母語係活聶語,活聶話屬苗瑤語系苗語族畬語支活聶語組。活聶話喺支那被稱為“畬語”,佢係苗瑤語碩果僅存嘅最東分支,活聶人係古畬族人最後嘅子孫,雖然佢哋而家仲勉強保持得著祖先所留落嚟嘅語言,不過呢種喺活聶人村落裡頭細路哥同細蚊女都已經唔再識講嘅活聶話,睇怕要瀕臨滅絕,最終被異族同化嘅命運離活聶人唔會好遠。顯然,活聶人同山哈人以至畬族,都有著密切淵源,毫無疑問,活聶話就係山哈人喺未“客家”化之前所講嘅母語嚟,古時嘅活聶話,同時亦向今日東江流域嘅畬話注入咗一啲苗瑤元素。喺中世紀後期以至近代,由於地理上嘅相互靠近同文化上嘅互通,活聶人同北邊講勉語嘅盤瑤“交融頻仍”,以至“畬瑤難分”,或者,活聶人會最終蛻變成盤瑤嘅一份子。

喺大粵本土有3萬人口嘅六甲族,集中分佈喺融江上游嘅三江。六甲語係一種帶著唔少侗臺色彩嘅混合語言,佢係平話同侗臺語嘅混合,準確啲講,係柳融平話同侗語南部土語嘅混合,佢同各式侗臺語以及屬於土話系嘅“桂北平話”都有相當大嘅區別,大致上,六甲語可以歸入去平話嘅範疇裡頭,屬侗臺語系粵平語族平語支柳融語組(柳州_融水語組)融江次語組(土拐_六甲次語組)。六甲人對侗族對其他土話人以及對川撈系桂柳人都冇族群認同,六甲人自稱係嚟自梅州嘅“客家”,後嚟經柳州融州輾轉遷到嚟三江,但係六甲人遷入融江上游一帶要畀當地哎族早至少三四百年,而且六甲語同平話粵語嘅相似度要遠遠高於哎語,顯然,六甲人同哎族並唔係一路嘅。六甲人嘅大聲歌細聲歌好有特色(大聲歌係男女老少齊嘩嘩歡唱嘅合唱歌,細聲歌則係男女對唱情歌),極具侗臺系文藝色彩。六甲人長期受周邊侗族影響,無論語言抑或文化,侗臺化嘅傾向都相當明顯。六甲人族群認同強烈,要求被承認係一個獨立民族嘅意願甚高。

喺大粵本土有約270萬人口嘅土話人,係大粵一眾侗臺語民族嘅疏離支脈。土話人指嘅係講“粵北土話”同“桂北平話”嘅人群,講各式粵北土話以及與之相似嘅各式桂北平話。土話人彌散遍及大粵北部鄉郊地域,主要係以孤島方式散佈喺東起南雄西至永福北到全州嘅帶狀地帶,按居地大致分成東部韶雄(約55萬)、中部連賀(約80萬)、西部桂全(約135萬)三片。喺鄰接大粵北境嘅支那湖南南部,分佈著一支經已半川撈化嘅講“湘南土話”嘅人群,現時有明確證據證明,“湘南土話”同“粵北土話”“桂北平話”實質係同一類語言,“湘南土話”人群同大粵境內嘅土話人顯然有著共同嘅起源,呢啲土話都係“平地瑤”嘅勉語平話化同勉語哎語化嘅產物。土話係混合語言,不過大致上可以歸入去平話嘅範疇裡頭,屬侗臺語系粵平語族平語支土話次語支。西部土話人嘅遠古先祖或者可以追溯到中世紀中前期嘅古平話人(全體土話人係咪都源於古平話人就好難講),但係到咗中世紀後期,土話人受到嚟自瑤民歸化同川撈湘撈哎人入侵嘅多重壓力,隨之而嚟嘅唔單祇係佢哋嘅族群血統發生蛻變,佢哋嘅語言亦連帶演變成一種土瑤哎粵混合語(喺粵北桂東)同土瑤川混合語(喺桂柳湘南)。喺連縣,甚至有兩種土話畀人直投叫做“蠻聲”,而且仲會清楚分成大“蠻聲”、細“蠻聲”,顯然,祇有之前語言相異嘅唔同部落瑤民喺各自各“漢化”(更確切啲嚟講係“土化”)之後,至會有噉嘅結果,噉亦都可以解釋到點解喺一個相對唔大嘅區域裡頭,會衍生出咁多種睇似一路但係又彼此歧異甚大嘅各式土話嚟。呢一喳土話,原嚟都係一眾“平地瑤”部落所講嘅各式勉語,呢啲勉語後嚟逐漸平話化,再後嚟西部嘅土話又加多波川語化、中部嘅土話又加多波粵語化、東部嘅土話又加多波哎語化,於是就變咗做今日噉款,勉平哎粵都有啲。永明江華一帶嘅“平地瑤”,喺佢哋嘅女性群體裡頭,至今仲流傳著一種用簡易方塊字嚟紀錄土話嘅“女書”,“女書”一直被視為係閨閣之物,從嚟都唔允許喺公開場合使用,兼且畀大眾認為係擺唔出檯面嘅(同漢文相比),查實呢種咁古舊簡陋嘅方塊文字,顯然就係昔日嘅象形瑤文,呢種瑤文後嚟喺瑤族書面語嘅競爭中敗畀漢文,被迫退出瑤族社會主流,而僅僅喺瑤女嘅深閨裡頭苟延殘喘至今。用曾經係瑤族主流文字嘅象形瑤文嚟紀錄土話,呢樣嘢充分噉顯示出瑤族同土話人之間嘅深厚淵源。粵北湘南一帶向嚟就係瑤民嘅集聚地,嗰啲“歸化”咗嘅“平地瑤”,係形成今日粵北哎族嘅最重要來源,而“桂北平話”同“湘南土話”人群嘅趨川語化,則係顯示出土話人嘅西支同北支會持續噉川撈化。名目繁多嘅各式土話令土話人注定係一個欠缺內部聚合力嘅族群,呢啲納納雜雜嘅土話都好獨特,幾乎都可以自成一系,但係可惜佢哋嘅受眾都唔多,喺佢哋之中,欠缺一種領袖式嘅方言,以令各地土話可以歸一,直到而家,各土話間依然難以互相通話,而要借助外部語言(喺大粵境內主要喺哎語粵語同桂柳話)嚟協助溝通,呢種雙語化趨勢,正係強勢語言要取代弱勢語言嘅一種中間過渡形態,估計唔使幾耐,土話人就會畀周邊族群所同化,中東部韶雄連賀片會融入粵哎,西部桂全片會融入桂柳。

以粵獨嘅視角睇,大粵係全世界最大嘅侗臺語民族國家。喺大粵本土總共103個世居民族裡頭,侗臺語系民族就有42個,佔咗四成,大粵侗臺語民族嘅人數將近9100萬,佔大粵世居各族1.4億總人口嘅將近三分之二。喺大粵九大世居民族裡頭,粵族、壯族、儂族、畬族、黎族呢五個民族都係侗臺語民族。

粵族係大粵主體民族,喺大粵本土,粵族(包括四邑人同蜑家人)總人口將近5600萬,粵族同佢嘅6個親緣民族:平族、畬族、儋族、邁族、山哈族、六甲族,佢哋嘅語言都同屬於侗臺語系粵平語族。若果加埋疏離嘅支脈土話人,侗臺語系粵平語族嘅人數會有成6900萬,佔咗大粵侗臺語民族總人口嘅四分之三。

喺海南島,翁貝族(指嘅係講“臨高話”同“羊山話”嘅人群)嘅語言獨樹一幟,翁貝語屬於侗臺語系翁貝語族;而黎族同佢嘅親緣民族加茂族,佢哋嘅語言則屬於侗臺語系黎語族。喺海南島西部,仲世居著一支侗臺語系仡央語族嘅原住民:哥隆族(又叫仡隆人,亦即海南“村話”人群),哥隆語屬於侗臺語系仡央語族哥隆語支。

喺大粵中西部,分佈著侗臺語系臺語族嘅兩個大族,佢哋就係壯族同儂族。壯族指嘅係講“北部壯話”自稱“布壯”“布依”“布仲”“布爽”“布銳”等嘅“北壯”人群同支那所謂“布依族”嘅人群,壯族講壯語(亦即支那所謂嘅“北部壯語”),壯語以武鳴壯話為基準音。壯語屬侗臺語系臺語族北部語支(壯語支)。儂族指嘅係講“南部壯話”,自稱“布儂”“布岱”“布央”“儂安”“布偏”等嘅“南壯”人群,儂族講儂語(亦即支那所謂嘅“南部壯語”),儂語以靖西儂話為基準音。儂語屬侗臺語系臺語族中部語支(儂語支)。喺大粵,屬於侗臺語系臺語族北部語支嘅民族仲有講壯語耶伊方言嘅沙族,同講著一種明顯混合咗柳融平話元素嘅侗臺語嘅誒族。而屬於侗臺語系臺語族中部語支嘅民族則仲有講儂語德靖方言嘅黑壯族(即黑衣壯),以及講布岱語(又稱土佬話,亦即支那所謂“南壯”語裡頭嘅文馬方言)嘅布岱族(即土佬人,又稱岱依族、布傣人)。

喺大粵中北部,世居著11個侗臺語系侗水語族民族,當中包括同古蜑家人以及蒼梧古國都有著深厚歷史淵源嘅標族(即標話人),以及侗族、水族、毛南族、仫佬族、拉珈族(即茶山瑤)、茶洞族、佯僙族、錦族、莫族、草苗族。

喺大粵西部文山高原德靖高原西隆高原一帶,世居著6個侗臺語系仡央語族民族,當中包括侗臺系當中歷史最古老嘅仡佬族(即哥佬人),以及拉基族、布央族、布標族(即普標人)、耶容族、儂環族。

喺大粵西部文山高原紅河谷地哀牢山地一帶,世居著6個侗臺語系臺語族民族,當中包括傣格族(即紅河傣)、傣瑞族(又稱傣棟人,即白傣人)、傣擔族(又稱傣羅迷人,即黑傣人)、傣登族(又稱傣亮人,即紅傣人)、傣雅族(又稱花腰傣人)、傣泐族(即西雙版納傣人,喺泰北蘭納地區又叫做傣阮人),呢6種山地泰語民族,佢哋嘅語言都屬於侗臺語系臺語族西南語支,同寮國嘅主體民族寮族,以及泰國嘅主體民族暹泰族,語言上都屬於同一個語支,不過喺文化上,除傣泐族同寮泰兩族同屬一系之外,其餘5種山地傣族都保有著佢哋固有嘅原始侗臺文化特色。

大粵侗臺語系民族一覽
粵族:粵語屬侗臺語系粵平語族粵語支
儋族:儋語屬侗臺語系粵平語族粵語支儋州語組
邁族:邁語屬侗臺語系粵平語族粵語支崖州語組(邁話語組)
平族:平語屬侗臺語系粵平語族平語支平話次語支
土話人:土話屬侗臺語系粵平語族平語支土話次語支
六甲族:六甲語屬侗臺語系粵平語族平語支平話次語支柳融語組(柳州_融水語組)融江次語組(土拐_六甲次語組)
畬族:畬語屬侗臺語系粵平語族畬語支
山哈族:山哈語屬侗臺語系粵平語族畬語支水源語組東江次語組(河源_龍川次語組)
黎族:黎語屬侗臺語系黎語族黎語支
加茂族:加茂語屬侗臺語系黎語族加茂語支
翁貝族:翁貝語屬於侗臺語系翁貝語族
壯族:壯語屬侗臺語系臺語族北部語支(壯語支)
沙族:沙語屬侗臺語系臺語族北部語支(壯語支)沙語組(丘北語組)
誒族:誒語屬侗臺語系臺語族北部語支(壯語支)誒語組
儂族:儂語屬侗臺語系臺語族中部語支(儂語支)
黑壯族:黑壯語屬侗臺語系臺語族中部語支(儂語支)德靖語組
布岱族:布岱語屬侗臺語系臺語族中部語支(儂語支)布岱語組(文馬語組)
標族:標語屬侗臺語系侗水語族標語支
拉珈族:拉珈語屬侗臺語系侗水語族拉珈語支
侗族:侗語屬侗臺語系侗水語族侗語支
草苗族:草苗語屬侗臺語系侗水語族侗語支南侗語組草苗次語組
仫佬族:仫佬語屬侗臺語系侗水語族侗語支仫佬語組
水族:水語屬侗臺語系侗水語族水語支水語組
毛南族:毛南語屬侗臺語系侗水語族水語支毛南語組
茶洞族:茶洞語屬侗臺語系侗水語族水語支毛南語組
莫族:莫語屬侗臺語系侗水語族水語支莫錦語組
錦族:錦語屬侗臺語系侗水語族水語支莫錦語組
佯僙族:佯僙語屬侗臺語系侗水語族佯僙語支
哥隆族:哥隆語屬侗臺語系仡央語族哥隆語支
仡佬族:仡佬語屬侗臺語系仡央語族仡基語支仡佬語組
拉基族:拉基語屬侗臺語系仡央語族仡基語支拉基語組
布央族:布央語屬侗臺語系仡央語族央標語支布央語組
布標族:布標語屬侗臺語系仡央語族央標語支布標語組
耶容族:耶容語屬侗臺語系仡央語族央標語支耶容語組
儂環族:儂環語屬侗臺語系仡央語族央標語支儂環語組
巴哈族:巴哈語屬侗臺語系仡央語族巴哈語支
傣格族:傣格語屬侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)東北語組(滇越語組)傣格次語組
傣雅族:傣雅語屬侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)東北語組(滇越語組)傣雅次語組
傣瑞族:傣瑞語屬侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)東北語組(滇越語組)傣瑞次語組
傣擔族:傣擔語屬侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)東北語組(滇越語組)傣擔次語組
傣登族:傣登語屬侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)東北語組(滇越語組)傣登次語組
傣泐族:傣泐語屬侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)西北語組(撣語組)傣泐次語組

大粵境內侗臺語系譜系表
侗臺語系
侗臺語系粵平語族
侗臺語系粵平語族粵語支
侗臺語系粵平語族粵語支粵海語組(廣府語組)
侗臺語系粵平語族粵語支粵海語組(廣府語組)廣梧次語組(廣州_梧州次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支粵海語組(廣府語組)南番順次語組(沙田次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支粵海語組(廣府語組)香山次語組(石岐次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支粵海語組(廣府語組)莞寶次語組(圍頭次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支粵海語組(廣府語組)肇雲次語組(肇慶_雲浮次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支粵海語組(廣府語組)江門次語組
侗臺語系粵平語族粵語支四邑語組
侗臺語系粵平語族粵語支四邑語組臺山次語組(臺城次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支四邑語組南臺次語組(海宴_廣海次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支四邑語組開平次語組(赤坎次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支四邑語組新會次語組(會城_古鎮次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支四邑語組瀧水次語組(雙水_司前次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支四邑語組恩平次語組(恩城_江洲次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支四邑語組斗門次語組
侗臺語系粵平語族粵語支高陽語組(高州_陽江語組)
侗臺語系粵平語族粵語支高陽語組(高州_陽江語組)高州次語組
侗臺語系粵平語族粵語支高陽語組(高州_陽江語組)陽江次語組
侗臺語系粵平語族粵語支高陽語組(高州_陽江語組)湛江次語組
侗臺語系粵平語族粵語支羅廣語組(羅定_廣寧語組)
侗臺語系粵平語族粵語支羅廣語組(羅定_廣寧語組)南江次語組(羅定_鬱南次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支羅廣語組(羅定_廣寧語組)德封次語組(德慶_封開次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支羅廣語組(羅定_廣寧語組)綏江次語組(四會_懷集次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支羅廣語組(羅定_廣寧語組)連陽次語組(連州_陽山次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支勾漏語組(鬱林_賀州語組)
侗臺語系粵平語族粵語支勾漏語組(鬱林_賀州語組)梧賀次語組(蒼梧_賀州次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支勾漏語組(鬱林_賀州語組)鬱林次語組(玉林_容縣次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支勾漏語組(鬱林_賀州語組)貴平次語組(貴港_平南次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支吳化語組(吳川_化州語組)
侗臺語系粵平語族粵語支吳化語組(吳川_化州語組)吳川次語組
侗臺語系粵平語族粵語支吳化語組(吳川_化州語組)化州次語組
侗臺語系粵平語族粵語支廉欽語組(廉州_欽州語組)
侗臺語系粵平語族粵語支廉欽語組(廉州_欽州語組)廉州次語組(北海_合浦次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支廉欽語組(廉州_欽州語組)欽州次語組
侗臺語系粵平語族粵語支廉欽語組(廉州_欽州語組)靈山次語組
侗臺語系粵平語族粵語支廉欽語組(廉州_欽州語組)防城次語組(防城_東興次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支邕潯語組(南寧_桂平語組)
侗臺語系粵平語族粵語支邕潯語組(南寧_桂平語組)鬱江次語組
侗臺語系粵平語族粵語支邕潯語組(南寧_桂平語組)左江次語組
侗臺語系粵平語族粵語支邕潯語組(南寧_桂平語組)右江次語組
侗臺語系粵平語族粵語支邕潯語組(南寧_桂平語組)柳江次語組
侗臺語系粵平語族粵語支儋州語組
侗臺語系粵平語族粵語支崖州語組(邁話語組)
侗臺語系粵平語族平語支
侗臺語系粵平語族平語支平話次語支
侗臺語系粵平語族平語支平話次語支邕來語組(南寧_來賓語組)
侗臺語系粵平語族平語支平話次語支邕來語組(南寧_來賓語組)南寧次語組
侗臺語系粵平語族平語支平話次語支邕來語組(南寧_來賓語組)左江次語組
侗臺語系粵平語族平語支平話次語支邕來語組(南寧_來賓語組)右江次語組
侗臺語系粵平語族平語支平話次語支邕來語組(南寧_來賓語組)賓來次語組(賓陽_來賓次語組)
侗臺語系粵平語族平語支平話次語支柳融語組(柳州_融水語組)
侗臺語系粵平語族平語支平話次語支柳融語組(柳州_融水語組)柳江次語組
侗臺語系粵平語族平語支平話次語支柳融語組(柳州_融水語組)融江次語組(土拐_六甲次語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支韶雄語組(韶關_南雄語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支韶雄語組(韶關_南雄語組)韶關次語組
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支韶雄語組(韶關_南雄語組)雄仁次語組(南雄_仁化次語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支韶雄語組(韶關_南雄語組)樂昌次語組
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支連賀語組(連州_賀州語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支連賀語組(連州_賀州語組)連州次語組
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支連賀語組(連州_賀州語組)鐘山次語組
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支連賀語組(連州_賀州語組)富川次語組
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支桂全語組(桂林_全州語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支桂全語組(桂林_全州語組)臨永次語組(臨桂_永福次語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支桂全語組(桂林_全州語組)靈全次語組(靈川_全州次語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支桂全語組(桂林_全州語組)陽平次語組(陽朔_平樂次語組)
侗臺語系粵平語族畬語支
侗臺語系粵平語族畬語支惠州語組
侗臺語系粵平語族畬語支水源語組
侗臺語系粵平語族畬語支水源語組東江次語組(河源_龍川次語組)
侗臺語系粵平語族畬語支水源語組新豐次語組
侗臺語系粵平語族畬語支惠陽語組
侗臺語系黎語族
侗臺語系黎語族黎語支
侗臺語系黎語族黎語支侾語組
侗臺語系黎語族黎語支杞語組
侗臺語系黎語族黎語支白沙語組
侗臺語系黎語族黎語支美孚語組
侗臺語系黎語族加茂語支
侗臺語系翁貝語族
侗臺語系翁貝語族臨澄語組(臨高_澄邁語組)
侗臺語系翁貝語族羊山語組(瓊山語組)
侗臺語系臺語族
侗臺語系臺語族北部語支(壯語支)
侗臺語系臺語族北部語支(壯語支)連山語組
侗臺語系臺語族北部語支(壯語支)東部語組(紅水河語組)
侗臺語系臺語族北部語支(壯語支)邕北語組
侗臺語系臺語族北部語支(壯語支)右江語組
侗臺語系臺語族北部語支(壯語支)柳江語組
侗臺語系臺語族北部語支(壯語支)北部語組(桂北語組)
侗臺語系臺語族北部語支(壯語支)西部語組(桂邊語組)
侗臺語系臺語族北部語支(壯語支)沙語組(丘北語組)
侗臺語系臺語族北部語支(壯語支)誒語組
侗臺語系臺語族北部語支(壯語支)南部布依語組
侗臺語系臺語族中部語支(儂語支)
侗臺語系臺語族中部語支(儂語支)邕南語組
侗臺語系臺語族中部語支(儂語支)左江語組
侗臺語系臺語族中部語支(儂語支)德靖語組
侗臺語系臺語族中部語支(儂語支)硯廣語組
侗臺語系臺語族中部語支(儂語支)布岱語組(文馬語組)
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)東北語組(滇越語組)
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)東北語組(滇越語組)傣格次語組
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)東北語組(滇越語組)傣雅次語組
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)東北語組(滇越語組)傣瑞次語組
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)東北語組(滇越語組)傣擔次語組
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)東北語組(滇越語組)傣登次語組
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)西北語組(撣語組)
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)西北語組(撣語組)傣泐次語組
侗臺語系侗水語族
侗臺語系侗水語族標語支
侗臺語系侗水語族拉珈語支
侗臺語系侗水語族侗語支
侗臺語系侗水語族侗語支南侗語組
侗臺語系侗水語族侗語支南侗語組程陽次語組
侗臺語系侗水語族侗語支南侗語組貫洞次語組
侗臺語系侗水語族侗語支南侗語組融水次語組
侗臺語系侗水語族侗語支南侗語組草苗次語組
侗臺語系侗水語族侗語支仫佬語組
侗臺語系侗水語族水語支
侗臺語系侗水語族水語支水語組
侗臺語系侗水語族水語支水語組三洞次語組
侗臺語系侗水語族水語支水語組陽安次語組
侗臺語系侗水語族水語支毛南語組
侗臺語系侗水語族水語支莫錦語組
侗臺語系侗水語族佯僙語支
侗臺語系仡央語族
侗臺語系仡央語族哥隆語支
侗臺語系仡央語族仡基語支仡佬語組
侗臺語系仡央語族仡基語支拉基語組
侗臺語系仡央語族央標語支布央語組
侗臺語系仡央語族央標語支布標語組
侗臺語系仡央語族央標語支耶容語組
侗臺語系仡央語族央標語支儂環語組
侗臺語系仡央語族巴哈語支

喺大粵,無論以人口總數抑或以地域分佈廣度嚟計,閩越語系民族都僅次於侗臺語系民族。各式閩語同粵語一樣,唔屬於東亞語系更加唔屬於所謂嘅漢語族,閩語同粵語唔同嘅地方,係粵語係侗臺底層,而閩語係南島底層。同粵語所保有嘅侗臺底層相比,閩語嘅南島底層要喪失得更多,以致依家睇落閩語同南島離行離罅。不過同更北邊嘅吳語同甌語相比,閩語支那漢化嗰浸除要細好多好多,所以喺好多年之前,就有鬼佬語言學者直言閩語係一種獨立嘅語言,根本就唔入所謂支那漢語“方言”嘅範疇,甚至連衍生嘅變體都唔係。閩語係獨特嘅,佢介於南島語系同東亞語系之間,佢同兩邊都有相當大歧異,兼且佢使用人口眾多,遍及粵瓊閩臺以至成個東南亞,呢啲都足以令各式閩語分立成一個單獨嘅語系:閩越語系。

喺大粵本土,一共世居著6個閩越語系民族,閩越語民族嘅人數係2425萬,佔大粵世居各族1.4億總人口嘅17%。當中潮族同瓊族屬大粵九大世居民族。喺地域上睇,大粵嘅閩越語系民族集中分佈喺大粵嘅東邊同南邊,當中潮族同海陸豐族世居喺大粵東部,瓊族雷族同黎話人世居喺大粵南部,西江同北江流域沿岸嘅鶴佬人則孤島形式彌散分佈喺大粵中部。

大粵閩越語系民族一覽
潮族:潮語屬閩越語系潮語族
海陸豐族:海陸豐語屬閩越語系閩南語族海陸豐語支
瓊族:瓊語屬閩越語系瓊雷語族瓊語支
雷族:雷語屬閩越語系瓊雷語族雷語支雷州語組
黎話人:電白黎話屬閩越語系瓊雷語族雷語支電白語組
鶴佬人:西江及北江流域鶴佬話屬閩越語系閩南語族閩南語支西部語組

大粵境內閩越語系譜系表
閩越語系
閩越語系潮語族
閩越語系潮語族東部語組(潮汕語組)
閩越語系潮語族西部語組(潮陽_普寧語組)
閩越語系瓊雷語族
閩越語系瓊雷語族瓊語支
閩越語系瓊雷語族瓊語支瓊山語組
閩越語系瓊雷語族瓊語支文昌語組
閩越語系瓊雷語族瓊語支萬寧語組
閩越語系瓊雷語族瓊語支崖州語組
閩越語系瓊雷語族瓊語支昌感語組
閩越語系瓊雷語族雷語支
閩越語系瓊雷語族雷語支雷州語組
閩越語系瓊雷語族雷語支電白語組(黎話語組)
閩越語系閩南語族
閩越語系閩南語族海陸豐語支
閩越語系閩南語族閩南語支
閩越語系閩南語族閩南語支西部語組(西江及北江流域鶴佬話語組)

喺大粵本土,一共世居著14個苗瑤語系民族,苗瑤語民族嘅人數係410萬,佔大粵世居各族1.4億總人口嘅3%。當中瑤族係大粵九大世居民族。喺地域上睇,大粵嘅苗瑤語系民族集中分佈喺大粵嘅北部中西部同西部,喺海南島亦有些少分佈。

大粵苗瑤語系民族一覽
瑤族:瑤語屬苗瑤語系瑤語族(勉語族)
門族:門語屬苗瑤語系瑤語族(勉語族)金門語組
活聶族:活聶語屬苗瑤語系苗語族畬語支活聶語組
炯奈族:炯奈語屬苗瑤語系苗語族畬語支炯奈語組
巴那族:巴那語屬苗瑤語系苗語族畬語支巴那語組
巴哼族:巴哼語屬苗瑤語系苗語族巴哼語支巴哼語組
優諾族:優諾語屬苗瑤語系苗語族巴哼語支優諾語組
木族:木語屬苗瑤語系苗語族木語支
赫蒙族:赫蒙語屬苗瑤語系苗語族赫蒙語支赫蒙語組(川滇黔語組)
布努族:布努語屬苗瑤語系苗語族赫蒙語支布努語組
包瑙族:包瑙語屬苗瑤語系苗語族赫蒙語支布努語組
努茂族:努茂語屬苗瑤語系苗語族赫蒙語支布努語組
果雄族:果雄語屬苗瑤語系苗語族果雄語支
貓家族:貓家語屬苗瑤語系苗語族果雄語支貓家語組

大粵境內苗瑤語系譜系表
苗瑤語系
苗瑤語系瑤語族(勉語族)
苗瑤語系瑤語族(勉語族)優勉語組
苗瑤語系瑤語族(勉語族)金門語組
苗瑤語系瑤語族(勉語族)標敏語組
苗瑤語系瑤語族(勉語族)藻敏語組
苗瑤語系苗語族
苗瑤語系苗語族畬語支
苗瑤語系苗語族畬語支活聶語組
苗瑤語系苗語族畬語支炯奈語組
苗瑤語系苗語族畬語支巴那語組
苗瑤語系苗語族巴哼語支
苗瑤語系苗語族巴哼語支巴哼語組
苗瑤語系苗語族巴哼語支優諾語組
苗瑤語系苗語族木語支
苗瑤語系苗語族木語支極南語組(納苗語組)
苗瑤語系苗語族木語支東南語組
苗瑤語系苗語族木語支北部語組
苗瑤語系苗語族果雄語支
苗瑤語系苗語族果雄語支西部語組
苗瑤語系苗語族果雄語支西部語組吉衛次語組
苗瑤語系苗語族果雄語支貓家語組
苗瑤語系苗語族赫蒙語支
苗瑤語系苗語族赫蒙語支布努語組
苗瑤語系苗語族赫蒙語支赫蒙語組(川滇黔語組)
苗瑤語系苗語族赫蒙語支赫蒙語組(川滇黔語組)第一次語組

喺大粵西部以及大粵極西邊境地帶,一共世居著33個藏緬語系民族,藏緬語民族嘅人數係185萬,佔大粵世居各族1.4億總人口嘅1.3%。

大粵藏緬語系民族一覽
卡柱族:卡柱語屬藏緬語系緬彝語族曼語支卡柱語組
磨昂族:磨昂語屬藏緬語系緬彝語族曼語支曼語組磨昂次語組
曼戈族:曼戈語屬藏緬語系緬彝語族曼語支曼語組曼戈次語組
曼加族:曼加語屬藏緬語系緬彝語族曼語支曼語組曼戈次語組
曼扎族:曼扎語屬藏緬語系緬彝語族曼語支曼語組曼扎次語組
曼茲族:曼茲語屬藏緬語系緬彝語族曼語支曼語組曼茲次語組
曼施族:曼施語屬藏緬語系緬彝語族曼語支曼語組曼茲次語組
孟克族:孟克語屬藏緬語系緬彝語族曼語支曼語組孟克次語組
僕拉族:僕拉語屬藏緬語系緬彝語族彝語支尼蘇語組僕拉次語組
作科族:作科語屬藏緬語系緬彝語族彝語支尼蘇語組僕拉次語組
姆基族:姆基語屬藏緬語系緬彝語族彝語支尼蘇語組僕拉次語組
土僕族:土僕語屬藏緬語系緬彝語族彝語支尼蘇語組僕拉次語組
阿僰族:阿僰語屬藏緬語系緬彝語族彝語支尼蘇語組僕拉次語組
撒尼族:撒尼語屬藏緬語系緬彝語族彝語支尼蘇語組撒尼-阿扎次語組
阿細族:阿細語屬藏緬語系緬彝語族彝語支尼蘇語組撒尼-阿扎次語組
阿哲族:阿哲語屬藏緬語系緬彝語族彝語支尼蘇語組撒尼-阿扎次語組
阿扎族:阿扎語屬藏緬語系緬彝語族彝語支尼蘇語組撒尼-阿扎次語組
尼蘇族:尼蘇語屬藏緬語系緬彝語族彝語支尼蘇語組尼蘇次語組
納蘇族:納蘇語屬藏緬語系緬彝語族彝語支尼蘇語組尼蘇次語組
葛潑族:葛潑語屬藏緬語系緬彝語族彝語支尼蘇語組尼蘇次語組
阿烏族:阿烏語屬藏緬語系緬彝語族彝語支尼蘇語組尼蘇次語組
阿靈族:阿靈語屬藏緬語系緬彝語族彝語支尼蘇語組尼蘇次語組
聶斯族:聶斯語屬藏緬語系緬彝語族彝語支尼蘇語組尼蘇次語組
苦聰族:苦聰語屬藏緬語系緬彝語族彝語支拉祜語組拉祜納次語組(黑拉祜次語組)
勒蘇族:勒蘇語屬藏緬語系緬彝語族彝語支麗蘇語組(傈僳語組)
勒蘇族:勒蘇語屬藏緬語系緬彝語族彝語支麗蘇語組(傈僳語組)麗蘇次語組(傈僳次語組)
臘魯族:臘魯語屬藏緬語系緬彝語族彝語支麗蘇語組(傈僳語組)臘羅次語組
哈尼族:哈尼語屬藏緬語系緬彝語族彝語支哈尼語組哈尼-阿卡次語組
阿卡族:阿卡語屬藏緬語系緬彝語族彝語支哈尼語組哈尼-阿卡次語組
布都族:布都語屬藏緬語系緬彝語族彝語支哈尼語組哈尼-阿卡次語組
布孔族:布孔語屬藏緬語系緬彝語族彝語支哈尼語組哈尼-阿卡次語組
碧約族:碧約語屬藏緬語系緬彝語族彝語支哈尼語組碧約-卡多次語組
卡多族:卡多語屬藏緬語系緬彝語族彝語支哈尼語組碧約-卡多次語組
峨努族:峨努語屬藏緬語系緬彝語族彝語支哈尼語組碧約-卡多次語組

大粵境內藏緬語系譜系表
藏緬語系
藏緬語系緬彝語族
藏緬語系緬彝語族曼語支
藏緬語系緬彝語族曼語支卡柱語組
藏緬語系緬彝語族曼語支曼語組
藏緬語系緬彝語族曼語支曼語組磨昂次語組
藏緬語系緬彝語族曼語支曼語組曼戈次語組
藏緬語系緬彝語族曼語支曼語組曼扎次語組
藏緬語系緬彝語族曼語支曼語組曼茲次語組
藏緬語系緬彝語族曼語支曼語組孟克次語組
藏緬語系緬彝語族彝語支
藏緬語系緬彝語族彝語支尼蘇語組
藏緬語系緬彝語族彝語支尼蘇語組僕拉次語組
藏緬語系緬彝語族彝語支尼蘇語組撒尼-阿扎次語組
藏緬語系緬彝語族彝語支尼蘇語組尼蘇次語組
藏緬語系緬彝語族彝語支拉祜語組
藏緬語系緬彝語族彝語支拉祜語組拉祜納次語組(黑拉祜次語組)
藏緬語系緬彝語族彝語支麗蘇語組(傈僳語組)
藏緬語系緬彝語族彝語支麗蘇語組(傈僳語組)麗蘇次語組(傈僳次語組)
藏緬語系緬彝語族彝語支麗蘇語組(傈僳語組)臘羅次語組
藏緬語系緬彝語族彝語支哈尼語組
藏緬語系緬彝語族彝語支哈尼語組哈尼-阿卡次語組
藏緬語系緬彝語族彝語支哈尼語組碧約-卡多次語組

喺大粵西南部邊境地帶,一共世居著5個南亞語系民族,南亞語民族嘅人數係3萬,佔大粵世居各族1.4億總人口嘅萬分之二。當中京族(即越南人)係越南嘅主體民族,佢哋喺大粵祗有少量分佈,兼且受到粵族強烈同化。其餘4個,則係屬於山地孟高棉民族。

大粵南亞語系民族一覽
京族:越南語屬南亞語系越芒語族北部語支(越芒語支)越南語組
布甘族:布甘語屬南亞語系布甘語族布甘語支布甘語組
倈族:倈語屬南亞語系布甘語族布甘語支倈語組
莽族:莽語屬南亞語系布甘語族莽語支
布芒族:布芒語屬南亞語系崩龍語族必特_康語支布芒語組

大粵境內南亞語系譜系表
南亞語系
南亞語系越芒語族
南亞語系越芒語族北部語支(越芒語支)
南亞語系越芒語族北部語支(越芒語支)越南語組
南亞語系布甘語族
南亞語系布甘語族布甘語支
南亞語系布甘語族布甘語支布甘語組
南亞語系布甘語族布甘語支倈語組
南亞語系布甘語族莽語支
南亞語系崩龍語族
南亞語系崩龍語族必特_康語支
南亞語系崩龍語族必特_康語支布芒語組

喺海南島南邊,世居著一個好細嘅回教族群,佢哋就係海南占族(即海南回輝人),回輝話係占婆語嘅一種北部方言,占婆語屬南島語系核心馬來-玻利尼西亞語族巽他-蘇拉威西次語族馬來-松巴哇語支馬來-占婆次語支占婆語組。占族係大粵本土唯一一個南島語系族群。

大粵南島語系民族一覽
海南占族:占婆語屬南島語系核心馬來_玻利尼西亞語族巽他_蘇拉威西次語族馬來_松巴哇語支馬來_占婆次語支占婆語組海南次語組

大粵境內南島語系譜系表
南島語系
南島語系核心馬來_玻利尼西亞語族
南島語系核心馬來_玻利尼西亞語族巽他_蘇拉威西次語族
南島語系核心馬來_玻利尼西亞語族巽他_蘇拉威西次語族馬來_松巴哇語支
南島語系核心馬來_玻利尼西亞語族巽他_蘇拉威西次語族馬來_松巴哇語支馬來_占婆次語支
南島語系核心馬來_玻利尼西亞語族巽他_蘇拉威西次語族馬來_松巴哇語支馬來_占婆次語支占婆語組
南島語系核心馬來_玻利尼西亞語族巽他_蘇拉威西次語族馬來_松巴哇語支馬來_占婆次語支占婆語組海南次語組

喺剔除咗粵語同佢5個親緣語言,以及一眾閩系語言之後,支那所謂“漢語族”裡頭嘅剩餘語言,外加白語同土家語呢兩種同各式漢系語言明顯歧異嘅語言,大致上可以歸併統合成東亞語系。喺呢個東亞語系裡頭,漢同非漢分野一目了然,哎語贛語湘語吳語徽語甌語,外加白語同土家語,呢8個係南邊嘅非漢,至於北邊,則祇有1個非漢,亦即晉語。哎語(以梅州話為標準音)基本上可以睇成係閩越+畬+瑤嘅混合,贛語(以南昌話為標準音)基本上可以睇成係干越+畬+揚越+淮漢嘅混合,湘語(以長沙話為標準音)同瓦鄉話基本上可以睇成係苗+瑤+楚+川漢嘅混合,吳語(以上海話為標準音)徽語(以屯溪話為標準音)甌語(以溫州話為標準音)基本上可以睇成係於越+山越+甌越+淮漢嘅混合,晉語(以太原話為標準音)基本上可以睇成係突厥+蒙古+北漢嘅混合。至於漢,則有水漢同陸漢之分:水漢又分成東邊嘅下江同西邊嘅上江,下江即揚子江下游嘅淮語(以南京話為標準音),上江即揚子江上游嘅川語(以成都話為標準音);陸漢則係漢語,大致上分成河南漢語(以開封話為標準音)、關隴漢語(以西安話為標準音)、河西漢語(以蘭州話為標準音)、膠遼漢語(以青島話為標準音)、河北漢語(以濟南話為標準音)、滿洲漢語(以北京話為標準音)6種。

喺大粵本土,祇有兩個東亞語系民族世居,佢哋就係哎族同白族。呢兩個東亞語系民族嘅人數約莫有1985萬,佔大粵世居各族1.4億總人口嘅14%,當中以哎族佔絕大多數。喺大粵,哎族係指除“東江客”之外講“哎話”同“客家話”嘅人群,哎族亦屬大粵九大世居民族。喺地域上睇,大粵嘅東亞語系民族集中分佈喺大粵嘅東北部北部同中南部。

大粵東亞語系民族一覽
哎族:哎語屬東亞語系哎語族
白族:白語屬東亞語系白語族

大粵境內東亞語系譜系表
東亞語系
東亞語系哎語族
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)興梅語組(嘉應語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)興梅語組(嘉應語組)興梅次語組(四縣次語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)興梅語組(嘉應語組)五華次語組(長樂次語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵北語組
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵北語組穗北次語組
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵北語組清連次語組(清遠_連州次語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵北語組韶南次語組(英德_曲江次語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵北語組韶北次語組(乳源_仁化次語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵北語組湞江次語組(始興_南雄次語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵北語組滃江次語組(滃源_英東次語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵西語組
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵西語組電白次語組
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵西語組信羅次語組(信宜_羅定次語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵西語組博廉次語組(博白_廉江次語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵西語組靈防次語組(靈山_防城次語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵西語組鬱林次語組(玉林_北流次語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵西語組左江次語組(崇左_寧明次語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)潮汕語組
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)潮汕語組饒平次語組
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)潮汕語組大埔次語組
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)潮汕語組豐順次語組
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)潮汕語組揭西次語組
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)海陸語組
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)海陸語組陸河次語組
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)海陸語組普惠次語組(普寧_惠來次語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵西北語組
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵西北語組潯貴次語組(桂平_貴港次語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵西北語組賀州次語組
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵西北語組賓來次語組(賓陽_來賓次語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵西北語組柳州次語組
東亞語系白語族
東亞語系白語族南部語支
東亞語系白語族南部語支馬者龍語組

喺大粵,仲有約莫2萬土生滿人同約莫3萬信回教嘅土生回民,佢哋都以粵語為母語,唯獨喺文化同宗教信仰上高未完全粵化。至於大粵獨立建國之後必須予以全數驅逐出大粵國境嘅而依家仲竊居喺大粵本土嘅支那殖民族群,則係有10個咁多,總人數超過4300萬。當中殖粵生撈(亦即撈頭,指嘅係除兩廣海南福建之外嚟自支那大陸自稱係“漢”嘅人群)就佔咗3000萬。對應啱啱落嚟大粵殖民嘅殖粵生撈,則係竊居喺大粵經已有長時間嘅殖粵熟撈,殖粵熟撈總人數約莫555萬。喺殖粵熟撈當中,桂柳川撈同全州湘撈佔大多數,佢哋都竊居喺大粵北部,而軍話人則主要喺海南島西部。另外,仲有因大粵新邊界拓張而形成嘅過界撈同過界客家,包括湘南漢撈、黔南漢撈、滇東南漢撈、回教漢撈、贛南客家、閩西客家,一共6種,總人數約莫760萬。當中滇東南漢撈佔咗將近一半,湘南漢撈佔四分之一,黔南漢撈同贛南客家各佔10%。

———————————-

附A 侗臺語系譜系表

侗臺語系
侗臺語系粵平語族
侗臺語系粵平語族粵語支
侗臺語系粵平語族粵語支粵海語組(廣府語組)
侗臺語系粵平語族粵語支粵海語組(廣府語組)廣梧次語組(廣州_梧州次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支粵海語組(廣府語組)南番順次語組(沙田次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支粵海語組(廣府語組)香山次語組(石岐次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支粵海語組(廣府語組)莞寶次語組(圍頭次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支粵海語組(廣府語組)肇雲次語組(肇慶_雲浮次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支粵海語組(廣府語組)江門次語組
侗臺語系粵平語族粵語支四邑語組
侗臺語系粵平語族粵語支四邑語組臺山次語組(臺城次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支四邑語組南臺次語組(海宴_廣海次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支四邑語組開平次語組(赤坎次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支四邑語組新會次語組(會城_古鎮次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支四邑語組瀧水次語組(雙水_司前次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支四邑語組恩平次語組(恩城_江洲次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支四邑語組斗門次語組
侗臺語系粵平語族粵語支高陽語組(高州_陽江語組)
侗臺語系粵平語族粵語支高陽語組(高州_陽江語組)高州次語組
侗臺語系粵平語族粵語支高陽語組(高州_陽江語組)陽江次語組
侗臺語系粵平語族粵語支高陽語組(高州_陽江語組)湛江次語組
侗臺語系粵平語族粵語支羅廣語組(羅定_廣寧語組)
侗臺語系粵平語族粵語支羅廣語組(羅定_廣寧語組)南江次語組(羅定_鬱南次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支羅廣語組(羅定_廣寧語組)德封次語組(德慶_封開次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支羅廣語組(羅定_廣寧語組)綏江次語組(四會_懷集次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支羅廣語組(羅定_廣寧語組)連陽次語組(連州_陽山次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支勾漏語組(鬱林_賀州語組)
侗臺語系粵平語族粵語支勾漏語組(鬱林_賀州語組)梧賀次語組(蒼梧_賀州次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支勾漏語組(鬱林_賀州語組)鬱林次語組(玉林_容縣次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支勾漏語組(鬱林_賀州語組)貴平次語組(貴港_平南次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支吳化語組(吳川_化州語組)
侗臺語系粵平語族粵語支吳化語組(吳川_化州語組)吳川次語組
侗臺語系粵平語族粵語支吳化語組(吳川_化州語組)化州次語組
侗臺語系粵平語族粵語支廉欽語組(廉州_欽州語組)
侗臺語系粵平語族粵語支廉欽語組(廉州_欽州語組)廉州次語組(北海_合浦次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支廉欽語組(廉州_欽州語組)欽州次語組
侗臺語系粵平語族粵語支廉欽語組(廉州_欽州語組)靈山次語組
侗臺語系粵平語族粵語支廉欽語組(廉州_欽州語組)防城次語組(防城_東興次語組)
侗臺語系粵平語族粵語支邕潯語組(南寧_桂平語組)
侗臺語系粵平語族粵語支邕潯語組(南寧_桂平語組)鬱江次語組
侗臺語系粵平語族粵語支邕潯語組(南寧_桂平語組)左江次語組
侗臺語系粵平語族粵語支邕潯語組(南寧_桂平語組)右江次語組
侗臺語系粵平語族粵語支邕潯語組(南寧_桂平語組)柳江次語組
侗臺語系粵平語族粵語支儋州語組
侗臺語系粵平語族粵語支崖州語組(邁話語組)
侗臺語系粵平語族平語支
侗臺語系粵平語族平語支平話次語支
侗臺語系粵平語族平語支平話次語支邕來語組(南寧_來賓語組)
侗臺語系粵平語族平語支平話次語支邕來語組(南寧_來賓語組)南寧次語組
侗臺語系粵平語族平語支平話次語支邕來語組(南寧_來賓語組)左江次語組
侗臺語系粵平語族平語支平話次語支邕來語組(南寧_來賓語組)右江次語組
侗臺語系粵平語族平語支平話次語支邕來語組(南寧_來賓語組)賓來次語組(賓陽_來賓次語組)
侗臺語系粵平語族平語支平話次語支柳融語組(柳州_融水語組)
侗臺語系粵平語族平語支平話次語支柳融語組(柳州_融水語組)柳江次語組
侗臺語系粵平語族平語支平話次語支柳融語組(柳州_融水語組)融江次語組(土拐_六甲次語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支韶雄語組(韶關_南雄語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支韶雄語組(韶關_南雄語組)韶關次語組
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支韶雄語組(韶關_南雄語組)雄仁次語組(南雄_仁化次語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支韶雄語組(韶關_南雄語組)樂昌次語組
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支連賀語組(連州_賀州語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支連賀語組(連州_賀州語組)連州次語組
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支連賀語組(連州_賀州語組)鐘山次語組
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支連賀語組(連州_賀州語組)富川次語組
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支桂全語組(桂林_全州語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支桂全語組(桂林_全州語組)臨永次語組(臨桂_永福次語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支桂全語組(桂林_全州語組)靈全次語組(靈川_全州次語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支桂全語組(桂林_全州語組)陽平次語組(陽朔_平樂次語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支汝資語組(汝城_資興語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支汝資語組(汝城_資興語組)汝城次語組
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支汝資語組(汝城_資興語組)資興次語組
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支桂宜語組(桂陽_宜章語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支桂宜語組(桂陽_宜章語組)臨宜次語組(臨武_宜章次語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支桂宜語組(桂陽_宜章語組)嘉藍次語組(嘉禾_藍山次語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支桂宜語組(桂陽_宜章語組)桂新次語組(桂陽_新田次語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支道寧語組(道州_寧遠語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支道寧語組(道州_寧遠語組)道永次語組(道州_江永次語組)
侗臺語系粵平語族平語支土話次語支道寧語組(道州_寧遠語組)寧遠次語組
侗臺語系粵平語族畬語支
侗臺語系粵平語族畬語支惠州語組
侗臺語系粵平語族畬語支水源語組
侗臺語系粵平語族畬語支水源語組東江次語組(河源_龍川次語組)
侗臺語系粵平語族畬語支水源語組新豐次語組
侗臺語系粵平語族畬語支惠陽語組
侗臺語系粵平語族畬語支南洋語組(東南亞惠州話語組)
侗臺語系黎語族
侗臺語系黎語族黎語支
侗臺語系黎語族黎語支侾語組
侗臺語系黎語族黎語支杞語組
侗臺語系黎語族黎語支白沙語組
侗臺語系黎語族黎語支美孚語組
侗臺語系黎語族加茂語支
侗臺語系翁貝語族
侗臺語系翁貝語族臨澄語組(臨高_澄邁語組)
侗臺語系翁貝語族羊山語組(瓊山語組)
侗臺語系臺語族
侗臺語系臺語族北部語支(壯語支)
侗臺語系臺語族北部語支(壯語支)連山語組
侗臺語系臺語族北部語支(壯語支)東部語組(紅水河語組)
侗臺語系臺語族北部語支(壯語支)邕北語組
侗臺語系臺語族北部語支(壯語支)右江語組
侗臺語系臺語族北部語支(壯語支)柳江語組
侗臺語系臺語族北部語支(壯語支)北部語組(桂北語組)
侗臺語系臺語族北部語支(壯語支)西部語組(桂邊語組)
侗臺語系臺語族北部語支(壯語支)沙語組(丘北語組)
侗臺語系臺語族北部語支(壯語支)誒語組
侗臺語系臺語族北部語支(壯語支)南部布依語組
侗臺語系臺語族北部語支(壯語支)中部布依語組
侗臺語系臺語族北部語支(壯語支)西部布依語組
侗臺語系臺語族中部語支(儂語支)
侗臺語系臺語族中部語支(儂語支)邕南語組
侗臺語系臺語族中部語支(儂語支)左江語組
侗臺語系臺語族中部語支(儂語支)德靖語組
侗臺語系臺語族中部語支(儂語支)硯廣語組
侗臺語系臺語族中部語支(儂語支)布岱語組(文馬語組)
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)東北語組(滇越語組)
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)東北語組(滇越語組)傣格次語組
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)東北語組(滇越語組)傣雅次語組
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)東北語組(滇越語組)傣瑞次語組
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)東北語組(滇越語組)傣擔次語組
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)東北語組(滇越語組)傣登次語組
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)東北語組(滇越語組)紅金次語組(紅河_金沙江次語組)
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)東北語組(滇越語組)沙壩次語組
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)東北語組(滇越語組)傣芒次語組
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)東北語組(滇越語組)傣蒲次語組
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)東北語組(滇越語組)傣清次語組
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)西北語組(撣語組)
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)西北語組(撣語組)撣次語組
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)西北語組(撣語組)傣泐次語組
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)西北語組(撣語組)傣坤次語組
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)西北語組(撣語組)傣萊次語組
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)西北語組(撣語組)傣那次語組
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)西北語組(撣語組)康迪次語組
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)西北語組(撣語組)康陽次語組
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)西北語組(撣語組)艾頓次語組
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)西北語組(撣語組)帕基次語組
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)東部語組(寮語組)
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)東部語組(寮語組)寮次語組
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)東部語組(寮語組)伊森次語組
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)東部語組(寮語組)傣富次語組
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)東部語組(寮語組)傣遙次語組
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)中部語組(暹泰語組)
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)中部語組(暹泰語組)暹泰次語組
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)中部語組(暹泰語組)泰阮次語組(蘭那次語組)
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)中部語組(暹泰語組)傣宋次語組
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)中部語組(暹泰語組)富安次語組
侗臺語系臺語族西南語支(泰寮語支)南部語組(泰柏語組)
侗臺語系侗水語族
侗臺語系侗水語族標語支
侗臺語系侗水語族拉珈語支
侗臺語系侗水語族侗語支
侗臺語系侗水語族侗語支南侗語組
侗臺語系侗水語族侗語支南侗語組程陽次語組
侗臺語系侗水語族侗語支南侗語組貫洞次語組
侗臺語系侗水語族侗語支南侗語組融水次語組
侗臺語系侗水語族侗語支南侗語組草苗次語組
侗臺語系侗水語族侗語支北侗語組
侗臺語系侗水語族侗語支北侗語組高地次語組
侗臺語系侗水語族侗語支北侗語組河岸次語組
侗臺語系侗水語族侗語支北侗語組注溪次語組
侗臺語系侗水語族侗語支北侗語組啟蒙次語組
侗臺語系侗水語族侗語支北侗語組報京次語組
侗臺語系侗水語族侗語支北侗語組那溪次語組
侗臺語系侗水語族侗語支仫佬語組
侗臺語系侗水語族水語支
侗臺語系侗水語族水語支水語組
侗臺語系侗水語族水語支水語組三洞次語組
侗臺語系侗水語族水語支水語組陽安次語組
侗臺語系侗水語族水語支水語組潘洞次語組
侗臺語系侗水語族水語支毛南語組
侗臺語系侗水語族水語支莫錦語組
侗臺語系侗水語族佯僙語支
侗臺語系仡央語族
侗臺語系仡央語族哥隆語支
侗臺語系仡央語族仡基語支仡佬語組
侗臺語系仡央語族仡基語支拉基語組
侗臺語系仡央語族拉哈語支
侗臺語系仡央語族央標語支布央語組
侗臺語系仡央語族央標語支布標語組
侗臺語系仡央語族央標語支耶容語組
侗臺語系仡央語族央標語支儂環語組
侗臺語系仡央語族巴哈語支

附B 苗瑤語系譜系表

苗瑤語系
苗瑤語系瑤語族(勉語族)
苗瑤語系瑤語族(勉語族)優勉語組
苗瑤語系瑤語族(勉語族)金門語組
苗瑤語系瑤語族(勉語族)標敏語組
苗瑤語系瑤語族(勉語族)藻敏語組
苗瑤語系苗語族
苗瑤語系苗語族畬語支
苗瑤語系苗語族畬語支活聶語組
苗瑤語系苗語族畬語支炯奈語組
苗瑤語系苗語族畬語支巴那語組
苗瑤語系苗語族巴哼語支
苗瑤語系苗語族巴哼語支巴哼語組
苗瑤語系苗語族巴哼語支優諾語組
苗瑤語系苗語族巴哼語支唔奈語組
苗瑤語系苗語族木語支
苗瑤語系苗語族木語支極南語組(納苗語組)
苗瑤語系苗語族木語支東南語組
苗瑤語系苗語族木語支南部語組
苗瑤語系苗語族木語支西部語組(繞家語組)
苗瑤語系苗語族木語支東北語組
苗瑤語系苗語族木語支北部語組
苗瑤語系苗語族木語支東部語組
苗瑤語系苗語族果雄語支
苗瑤語系苗語族果雄語支西部語組
苗瑤語系苗語族果雄語支西部語組吉衛次語組
苗瑤語系苗語族果雄語支西部語組陽孟次語組
苗瑤語系苗語族果雄語支西部語組保靖次語組
苗瑤語系苗語族果雄語支東部語組
苗瑤語系苗語族果雄語支東部語組小章次語組
苗瑤語系苗語族果雄語支東部語組丹青次語組
苗瑤語系苗語族果雄語支東部語組蹬上次語組
苗瑤語系苗語族果雄語支貓家語組
苗瑤語系苗語族赫蒙語支
苗瑤語系苗語族赫蒙語支布努語組
苗瑤語系苗語族赫蒙語支赫蒙語組(川滇黔語組)
苗瑤語系苗語族赫蒙語支赫蒙語組(川滇黔語組)第一次語組
苗瑤語系苗語族赫蒙語支赫蒙語組(川滇黔語組)第二次語組(小花苗次語組)
苗瑤語系苗語族赫蒙語支赫蒙語組(川滇黔語組)第三次語組(西秀次語組)
苗瑤語系苗語族赫蒙語支滇東北語組(大花苗語組)
苗瑤語系苗語族赫蒙語支麻山語組
苗瑤語系苗語族赫蒙語支貴陽語組
苗瑤語系苗語族赫蒙語支惠水語組
苗瑤語系苗語族赫蒙語支平塘語組
苗瑤語系苗語族赫蒙語支羅泊河語組(西家苗語組)
苗瑤語系苗語族赫蒙語支重安江語組(革家苗語組)

附C 閩越語系譜系表

閩越語系
閩越語系潮語族
閩越語系潮語族東部語組(潮汕語組)
閩越語系潮語族西部語組(潮陽_普寧語組)
閩越語系潮語族南洋語組(曼谷_西貢語組)
閩越語系瓊雷語族
閩越語系瓊雷語族瓊語支
閩越語系瓊雷語族瓊語支瓊山語組
閩越語系瓊雷語族瓊語支文昌語組
閩越語系瓊雷語族瓊語支萬寧語組
閩越語系瓊雷語族瓊語支崖州語組
閩越語系瓊雷語族瓊語支昌感語組
閩越語系瓊雷語族雷語支
閩越語系瓊雷語族雷語支雷州語組
閩越語系瓊雷語族雷語支電白語組(黎話語組)
閩越語系閩南語族
閩越語系閩南語族海陸豐語支
閩越語系閩南語族閩南語支
閩越語系閩南語族閩南語支西部語組(西江及北江流域鶴佬話語組)
閩越語系閩南語族閩南語支漳州語組
閩越語系閩南語族閩南語支廈門語組
閩越語系閩南語族閩南語支泉州語組
閩越語系閩南語族閩南語支龍岩語組
閩越語系閩南語族閩南語支臺灣語組(臺語語組)
閩越語系閩南語族閩南語支浙南語組
閩越語系閩南語族閩南語支南洋語組
閩越語系閩南語族閩南語支南洋語組檳城次語組
閩越語系閩南語族閩南語支南洋語組星加坡次語組
閩越語系閩南語族閩南語支南洋語組棉蘭次語組
閩越語系閩南語族閩南語支菲律賓語組(咱儂語組)
閩越語系莆仙語族
閩越語系莆仙語族莆田語組
閩越語系莆仙語族仙遊語組
閩越語系閩東語族
閩越語系閩東語族福州語組
閩越語系閩東語族福寧語組
閩越語系閩東語族泰順語組(蠻講蠻話語組)
閩越語系閩中語族
閩越語系閩中語族三明語組
閩越語系閩中語族永安語組
閩越語系閩中語族沙縣語組
閩越語系閩北語族
閩越語系閩北語族建甌語組
閩越語系閩北語族建陽語組
閩越語系閩北語族崇安語組
閩越語系閩北語族松溪語組
閩越語系閩北語族政和語組

附D 東亞語系譜系表

東亞語系
東亞語系哎語族
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)興梅語組(嘉應語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)興梅語組(嘉應語組)興梅次語組(四縣次語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)興梅語組(嘉應語組)五華次語組(長樂次語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)興梅語組(嘉應語組)臺灣次語組
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)興梅語組(嘉應語組)南洋次語組(東南亞嘉應話次語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵北語組
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵北語組穗北次語組
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵北語組清連次語組(清遠_連州次語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵北語組韶南次語組(英德_曲江次語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵北語組韶北次語組(乳源_仁化次語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵北語組湞江次語組(始興_南雄次語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵北語組滃江次語組(滃源_英東次語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵西語組
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵西語組電白次語組
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵西語組信羅次語組(信宜_羅定次語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵西語組博廉次語組(博白_廉江次語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵西語組靈防次語組(靈山_防城次語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵西語組鬱林次語組(玉林_北流次語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵西語組左江次語組(崇左_寧明次語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵西語組越北次語組(太原_宣光次語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)潮汕語組
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)潮汕語組饒平次語組
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)潮汕語組大埔次語組
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)潮汕語組豐順次語組
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)潮汕語組揭西次語組
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)海陸語組
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)海陸語組陸河次語組
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)海陸語組普惠次語組(普寧_惠來次語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵西北語組
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵西北語組潯貴次語組(桂平_貴港次語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵西北語組賀州次語組
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵西北語組賓來次語組(賓陽_來賓次語組)
東亞語系哎語族南部語支(粵哎語支)粵西北語組柳州次語組
東亞語系哎語族東部語支(閩哎語支)
東亞語系哎語族東部語支(閩哎語支)汀南語組
東亞語系哎語族東部語支(閩哎語支)汀南語組永定次語組
東亞語系哎語族東部語支(閩哎語支)汀南語組上杭次語組
東亞語系哎語族東部語支(閩哎語支)汀南語組武平次語組
東亞語系哎語族東部語支(閩哎語支)汀北語組
東亞語系哎語族東部語支(閩哎語支)汀北語組長汀次語組
東亞語系哎語族東部語支(閩哎語支)汀北語組寧化次語組
東亞語系哎語族東部語支(閩哎語支)漳西語組
東亞語系哎語族東部語支(閩哎語支)漳西語組平和次語組
東亞語系哎語族東部語支(閩哎語支)漳西語組詔安次語組
東亞語系哎語族北部語支(贛哎語支)
東亞語系哎語族北部語支(贛哎語支)寧龍語組(寧都_龍南語組)
東亞語系哎語族北部語支(贛哎語支)寧龍語組(寧都_龍南語組)尋南次語組(尋烏_龍南次語組)
東亞語系哎語族北部語支(贛哎語支)寧龍語組(寧都_龍南語組)寧石次語組(寧都_石城次語組)
東亞語系哎語族北部語支(贛哎語支)于桂語組(于都_桂東語組)
東亞語系哎語族北部語支(贛哎語支)于桂語組(于都_桂東語組)于信次語組(于都_信豐次語組)
東亞語系哎語族北部語支(贛哎語支)于桂語組(于都_桂東語組)桂汝次語組(桂東_汝城次語組)
東亞語系哎語族北部語支(贛哎語支)銅鼓語組(懷遠語組)
東亞語系哎語族西北語支(川哎語支)
東亞語系哎語族東北語支(浙哎語支)
東亞語系白語族
東亞語系白語族南部語支
東亞語系白語族南部語支馬者龍語組
東亞語系白語族南部語支核心語組
東亞語系白語族北部語支
東亞語系白語族北部語支共興語組
東亞語系白語族北部語支核心語組
東亞語系土家語族
東亞語系土家語族北部語支
東亞語系土家語族北部語支龍山語組
東亞語系土家語族北部語支保靖語組
東亞語系土家語族南部語支
東亞語系贛語族
東亞語系贛語族邵將語支(邵武_將樂語支)
東亞語系贛語族邵將語支(邵武_將樂語支)邵武語組
東亞語系贛語族邵將語支(邵武_將樂語支)將樂語組
東亞語系贛語族邵將語支(邵武_將樂語支)光澤語組
東亞語系贛語族西部語支
東亞語系贛語族西部語支洞綏語組(洞口_綏寧語組)
東亞語系贛語族西部語支耒永語組(耒陽_永興語組)
東亞語系贛語族南部語支
東亞語系贛語族南部語支盧陵語組(吉安_茶陵語組)
東亞語系贛語族南部語支盧陵語組(吉安_茶陵語組)吉萬次語組(吉安_萬安次語組)
東亞語系贛語族南部語支盧陵語組(吉安_茶陵語組)永茶次語組(永新_茶陵次語組)
東亞語系贛語族南部語支撫廣語組(撫州_廣昌語組)
東亞語系贛語族南部語支撫廣語組(撫州_廣昌語組)臨川次語組(撫州_進賢次語組)
東亞語系贛語族南部語支撫廣語組(撫州_廣昌語組)南廣次語組(南城_廣昌次語組)
東亞語系贛語族北部語支
東亞語系贛語族北部語支昌靖語組(南昌_靖安語組)
東亞語系贛語族北部語支宜瀏語組(宜春_瀏陽語組)
東亞語系贛語族北部語支鷹弋語組(鷹潭_弋陽語組)
東亞語系贛語族北部語支鷹弋語組(鷹潭_弋陽語組)鷹鄱次語組(鷹潭_鄱陽次語組)
東亞語系贛語族北部語支鷹弋語組(鷹潭_弋陽語組)弋鉛次語組(弋陽_鉛山次語組)
東亞語系贛語族北部語支懷嶽語組(懷寧_嶽西語組)
東亞語系贛語族北部語支大通語組(大冶_通城語組)
東亞語系贛語族北部語支大通語組(大冶_通城語組)鄂東南次語組
東亞語系贛語族北部語支大通語組(大冶_通城語組)陝南次語組
東亞語系湘語族
東亞語系湘語族瓦鄉語支
東亞語系湘語族南部語支(舊湘語支)
東亞語系湘語族南部語支(舊湘語支)婁邵語組(婁底_邵陽語組)
東亞語系湘語族南部語支(舊湘語支)婁邵語組(婁底_邵陽語組)婁湘次語組(婁底_湘鄉次語組)
東亞語系湘語族南部語支(舊湘語支)婁邵語組(婁底_邵陽語組)漣新次語組(漣源_新化次語組)
東亞語系湘語族南部語支(舊湘語支)婁邵語組(婁底_邵陽語組)武邵次語組(武岡_邵陽次語組)
東亞語系湘語族南部語支(舊湘語支)婁邵語組(婁底_邵陽語組)綏會次語組(綏寧_會同次語組)
東亞語系湘語族南部語支(舊湘語支)永全語組(永州_全州語組)
東亞語系湘語族南部語支(舊湘語支)永全語組(永州_全州語組)全州次語組
東亞語系湘語族南部語支(舊湘語支)永全語組(永州_全州語組)東祁次語組(東安_祁陽次語組)
東亞語系湘語族南部語支(舊湘語支)永全語組(永州_全州語組)道永次語組(道州_江永次語組)
東亞語系湘語族南部語支(舊湘語支)辰漵語組(辰溪_漵浦語組)
東亞語系湘語族南部語支(舊湘語支)辰漵語組(辰溪_漵浦語組)辰漵次語組(辰溪_漵浦次語組)
東亞語系湘語族南部語支(舊湘語支)辰漵語組(辰溪_漵浦語組)吉古次語組(吉首_古丈次語組)
東亞語系湘語族南部語支(舊湘語支)辰漵語組(辰溪_漵浦語組)沅陵次語組
東亞語系湘語族北部語支(新湘語支)
東亞語系湘語族北部語支(新湘語支)衡陽語組
東亞語系湘語族北部語支(新湘語支)衡陽語組衡陽次語組
東亞語系湘語族北部語支(新湘語支)衡陽語組衡山次語組
東亞語系湘語族北部語支(新湘語支)長益語組(長沙_益陽語組)
東亞語系湘語族北部語支(新湘語支)長益語組(長沙_益陽語組)長潭次語組(長沙_湘潭次語組)
東亞語系湘語族北部語支(新湘語支)長益語組(長沙_益陽語組)益陽次語組
東亞語系湘語族北部語支(新湘語支)長益語組(長沙_益陽語組)岳陽次語組
東亞語系甌語族
東亞語系甌語族甌江語支
東亞語系甌語族甌江語支溫州語組
東亞語系甌語族甌江語支瑞平語組(瑞安_平陽語組)
東亞語系甌語族麗龍語支(麗水_龍泉語支)
東亞語系甌語族麗龍語支(麗水_龍泉語支)麗水語組
東亞語系甌語族麗龍語支(麗水_龍泉語支)龍遂語組(龍泉_遂昌語組)
東亞語系甌語族臺州語支
東亞語系甌語族臺州語支黃溫語組(黃岩_溫嶺語組)
東亞語系甌語族臺州語支臨三語組(臨海_三門語組)
東亞語系甌語族臺州語支天仙語組(天臺_仙居語組)
東亞語系吳語族
東亞語系吳語族太湖語支
東亞語系吳語族太湖語支上海語組(蘇滬嘉語組)
東亞語系吳語族太湖語支寧波語組(甬江語組)
東亞語系吳語族太湖語支杭州語組
東亞語系吳語族太湖語支紹興語組(臨紹語組)
東亞語系吳語族太湖語支常州語組(毗陵語組)
東亞語系吳語族太湖語支湖州語組(苕溪語組)
東亞語系吳語族太湖語支金鄉語組
東亞語系吳語族金衢語支
東亞語系吳語族金衢語支金義語組(金華_義烏語組)
東亞語系吳語族金衢語支蘭衢語組(蘭溪_衢州語組)
東亞語系吳語族上山語支(上饒_常山語支)
東亞語系吳語族上山語支(上饒_常山語支)上饒語組
東亞語系吳語族上山語支(上饒_常山語支)廣常語組(廣豐_常山語組)
東亞語系吳語族宣州語支
東亞語系吳語族宣州語支太高語組(太平_高淳語組)
東亞語系吳語族宣州語支銅涇語組(銅陵_涇縣語組)
東亞語系吳語族宣州語支石陵語組(石臺_陵陽語組)
東亞語系徽語族
東亞語系徽語族祁婺語支(祁門_婺源語支)
東亞語系徽語族休黟語支(休寧_黟縣語支)
東亞語系徽語族績歙語支(績溪_歙縣語支)
東亞語系徽語族嚴州語支(建德_淳安語支)
東亞語系徽語族旌占語支(旌德_占大語支)
東亞語系晉語族
東亞語系晉語族邯新語支(邯鄲_新鄉語支)
東亞語系晉語族邯新語支(邯鄲_新鄉語支)邯鄲語組(冀南語組)
東亞語系晉語族邯新語支(邯鄲_新鄉語支)新鄉語組(豫北語組)
東亞語系晉語族邯新語支(邯鄲_新鄉語支)晉城語組
東亞語系晉語族上黨語支(長治語支)
東亞語系晉語族並州語支(太原語支)
東亞語系晉語族呂梁語支
東亞語系晉語族呂梁語支汾州語組(汾陽_離石語組)
東亞語系晉語族呂梁語支興隰語組(興縣_隰縣語組)
東亞語系晉語族五臺語支
東亞語系晉語族五臺語支忻朔語組(忻州_朔州語組)
東亞語系晉語族五臺語支綏靖語組(綏德_靖邊語組)
東亞語系晉語族五臺語支臨烏語組(臨河_烏海語組)
東亞語系晉語族志延語支(志丹_延安語支)
東亞語系晉語族大包語支(大同_包頭語支)
東亞語系晉語族大包語支(大同_包頭語支)陽泉語組
東亞語系晉語族大包語支(大同_包頭語支)榆林語組
東亞語系晉語族大包語支(大同_包頭語支)大同語組
東亞語系晉語族大包語支(大同_包頭語支)包頭語組(河套語組)
東亞語系晉語族宣綏語支(張家口_呼和浩特語支)
東亞語系晉語族宣綏語支(張家口_呼和浩特語支)宣懷語組(宣化_懷來語組)
東亞語系晉語族宣綏語支(張家口_呼和浩特語支)綏集語組(呼和浩特_集寧語組)
東亞語系晉語族宣綏語支(張家口_呼和浩特語支)平贊語組(平山_贊皇語組)
東亞語系漢語族
東亞語系漢語族水漢語支
東亞語系漢語族水漢語支上江次語支(川語次語支)
東亞語系漢語族水漢語支上江次語支(川語次語支)桂柳語組
東亞語系漢語族水漢語支上江次語支(川語次語支)桂柳語組桂柳次語組(桂林_柳州次語組)
東亞語系漢語族水漢語支上江次語支(川語次語支)桂柳語組郴永次語組(郴州_永州次語組)
東亞語系漢語族水漢語支上江次語支(川語次語支)雲南語組
東亞語系漢語族水漢語支上江次語支(川語次語支)雲南語組滇東南次語組(文山_紅河次語組)
東亞語系漢語族水漢語支上江次語支(川語次語支)雲南語組滇中次語組(昆明_大理次語組)
東亞語系漢語族水漢語支上江次語支(川語次語支)雲南語組滇西次語組(保山_麗江次語組)
東亞語系漢語族水漢語支上江次語支(川語次語支)貴州語組
東亞語系漢語族水漢語支上江次語支(川語次語支)貴州語組黔南次語組(都勻_貴定次語組)
東亞語系漢語族水漢語支上江次語支(川語次語支)貴州語組黔中次語組(貴陽_安順次語組)
東亞語系漢語族水漢語支上江次語支(川語次語支)貴州語組黔北次語組(筆節_銅仁次語組)
東亞語系漢語族水漢語支上江次語支(川語次語支)黔湘語組
東亞語系漢語族水漢語支上江次語支(川語次語支)黔湘語組岑江次語組(岑鞏_榕江次語組)
東亞語系漢語族水漢語支上江次語支(川語次語支)黔湘語組黎靖次語組(黎平_靖州次語組)
東亞語系漢語族水漢語支上江次語支(川語次語支)黔湘語組懷玉次語組(懷化_玉屏次語組)
東亞語系漢語族水漢語支上江次語支(川語次語支)黔湘語組吉永次語組(吉首_永順次語組)
東亞語系漢語族水漢語支上江次語支(川語次語支)涼山語組
東亞語系漢語族水漢語支上江次語支(川語次語支)涼山語組昌冕次語組(西昌_冕寧次語組)
東亞語系漢語族水漢語支上江次語支(川語次語支)涼山語組攀德次語組(攀枝花_德昌次語組)
東亞語系漢語族水漢語支上江次語支(川語次語支)兩湖語組
東亞語系漢語族水漢語支上江次語支(川語次語支)兩湖語組湘西北次語組(常德_石首次語組)
東亞語系漢語族水漢語支上江次語支(川語次語支)兩湖語組鄂中次語組(武漢_荊州次語組)
東亞語系漢語族水漢語支上江次語支(川語次語支)兩湖語組鄂北次語組(襄陽_十堰次語組)
東亞語系漢語族水漢語支上江次語支(川語次語支)兩湖語組鄂西北次語組(鄖西_竹山次語組)
東亞語系漢語族水漢語支上江次語支(川語次語支)西川語組
東亞語系漢語族水漢語支上江次語支(川語次語支)西川語組灌赤次語組(灌縣_赤水次語組)
東亞語系漢語族水漢語支上江次語支(川語次語支)西川語組雅棉次語組(雅安_石棉次語組)
東亞語系漢語族水漢語支上江次語支(川語次語支)西川語組仁富次語組(仁壽_富順次語組)
東亞語系漢語族水漢語支上江次語支(川語次語支)川陝語組
東亞語系漢語族水漢語支上江次語支(川語次語支)川陝語組成渝次語組(成都_重慶次語組)
東亞語系漢語族水漢語支上江次語支(川語次語支)川陝語組陝南次語組(漢中_石泉次語組)
東亞語系漢語族水漢語支下江次語支(淮語次語支)
東亞語系漢語族水漢語支下江次語支(淮語次語支)黃孝語組(黃岡_孝感語組)
東亞語系漢語族水漢語支下江次語支(淮語次語支)黃孝語組(黃岡_孝感語組)黃麻次語組(黃岡_麻城次語組)
東亞語系漢語族水漢語支下江次語支(淮語次語支)黃孝語組(黃岡_孝感語組)孝安次語組(孝感_安陸次語組)
東亞語系漢語族水漢語支下江次語支(淮語次語支)黃孝語組(黃岡_孝感語組)安九次語組(安慶_九江次語組)
東亞語系漢語族水漢語支下江次語支(淮語次語支)通泰語組(南通_泰州語組)
東亞語系漢語族水漢語支下江次語支(淮語次語支)通泰語組(南通_泰州語組)南通次語組
東亞語系漢語族水漢語支下江次語支(淮語次語支)通泰語組(南通_泰州語組)泰如次語組(泰興_如東次語組)
東亞語系漢語族水漢語支下江次語支(淮語次語支)通泰語組(南通_泰州語組)泰豐次語組(泰州_大豐次語組)
東亞語系漢語族水漢語支下江次語支(淮語次語支)淮西語組(寧盧語組)
東亞語系漢語族水漢語支下江次語支(淮語次語支)淮西語組(寧盧語組)南京次語組
東亞語系漢語族水漢語支下江次語支(淮語次語支)淮西語組(寧盧語組)合肥次語組
東亞語系漢語族水漢語支下江次語支(淮語次語支)淮西語組(寧盧語組)蕪湖次語組
東亞語系漢語族水漢語支下江次語支(淮語次語支)淮東語組(揚淮語組)
東亞語系漢語族水漢語支下江次語支(淮語次語支)淮東語組(揚淮語組)揚州次語組
東亞語系漢語族水漢語支下江次語支(淮語次語支)淮東語組(揚淮語組)淮安次語組
東亞語系漢語族水漢語支下江次語支(淮語次語支)淮東語組(揚淮語組)海州次語組(連雲港次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支
東亞語系漢語族陸漢語支河南次語支(豫魯次語支)
東亞語系漢語族陸漢語支河南次語支(豫魯次語支)信蚌語組(信陽_蚌埠語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河南次語支(豫魯次語支)信蚌語組(信陽_蚌埠語組)信光次語組(信陽_潢川次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河南次語支(豫魯次語支)信蚌語組(信陽_蚌埠語組)壽霍次語組(壽縣_霍邱次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河南次語支(豫魯次語支)信蚌語組(信陽_蚌埠語組)蚌五次語組(蚌埠_五河次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河南次語支(豫魯次語支)南許語組(南陽_許昌語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河南次語支(豫魯次語支)南許語組(南陽_許昌語組)南鄧次語組(南陽_鄧州次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河南次語支(豫魯次語支)南許語組(南陽_許昌語組)許魯次語組(許昌_魯山次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河南次語支(豫魯次語支)汝蔡語組(漯河_新蔡語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河南次語支(豫魯次語支)汝蔡語組(漯河_新蔡語組)汝河次語組(汝南_新蔡次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河南次語支(豫魯次語支)汝蔡語組(漯河_新蔡語組)漯周次語組(漯河_周口次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河南次語支(豫魯次語支)阜商語組(阜陽_商丘語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河南次語支(豫魯次語支)阜商語組(阜陽_商丘語組)阜沈次語組(阜陽_沈丘次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河南次語支(豫魯次語支)阜商語組(阜陽_商丘語組)宿蒙次語組(宿州_蒙城次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河南次語支(豫魯次語支)阜商語組(阜陽_商丘語組)商亳次語組(商丘_亳州次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河南次語支(豫魯次語支)徐淮語組(徐州_宿遷語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河南次語支(豫魯次語支)徐淮語組(徐州_宿遷語組)徐碭次語組(徐州_碭山次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河南次語支(豫魯次語支)徐淮語組(徐州_宿遷語組)宿邳次語組(宿遷_邳州次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河南次語支(豫魯次語支)鄭開語組(鄭州_開封語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河南次語支(豫魯次語支)鄭開語組(鄭州_開封語組)開封次語組
東亞語系漢語族陸漢語支河南次語支(豫魯次語支)鄭開語組(鄭州_開封語組)鄭州次語組
東亞語系漢語族陸漢語支河南次語支(豫魯次語支)鄭開語組(鄭州_開封語組)濮大次語組(濮陽_大名次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河南次語支(豫魯次語支)洛嵩語組(洛陽_嵩縣語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河南次語支(豫魯次語支)曹魯語組(荷澤_濟寧語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河南次語支(豫魯次語支)曹魯語組(荷澤_濟寧語組)荷曹次語組(荷澤_曹縣次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河南次語支(豫魯次語支)曹魯語組(荷澤_濟寧語組)兗濟次語組(兗州_濟寧次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河南次語支(豫魯次語支)曹魯語組(荷澤_濟寧語組)沂棗次語組(臨沂_棗莊次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支關隴次語支(雍秦次語支)
東亞語系漢語族陸漢語支關隴次語支(雍秦次語支)汾河語組(臨汾_運城語組)
東亞語系漢語族陸漢語支關隴次語支(雍秦次語支)汾河語組(臨汾_運城語組)平陽次語組(臨汾次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支關隴次語支(雍秦次語支)汾河語組(臨汾_運城語組)解州次語組(運城次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支關隴次語支(雍秦次語支)汾河語組(臨汾_運城語組)絳州次語組
東亞語系漢語族陸漢語支關隴次語支(雍秦次語支)關中語組(西安_寶雞語組)
東亞語系漢語族陸漢語支關隴次語支(雍秦次語支)關中語組(西安_寶雞語組)東府次語組(西安_商洛次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支關隴次語支(雍秦次語支)關中語組(西安_寶雞語組)西府次語組(寶雞_固原次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支關隴次語支(雍秦次語支)秦隴語組(武都_西寧語組)
東亞語系漢語族陸漢語支關隴次語支(雍秦次語支)秦隴語組(武都_西寧語組)武文次語組(武都_文縣次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支關隴次語支(雍秦次語支)秦隴語組(武都_西寧語組)岷臨次語組(岷縣_臨潭次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支關隴次語支(雍秦次語支)秦隴語組(武都_西寧語組)成康次語組(成縣_康縣次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支關隴次語支(雍秦次語支)秦隴語組(武都_西寧語組)隴甘次語組(隴西_甘谷次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支關隴次語支(雍秦次語支)秦隴語組(武都_西寧語組)城洋次語組(城固_洋縣次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支關隴次語支(雍秦次語支)秦隴語組(武都_西寧語組)安柞次語組(安康_柞水次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支關隴次語支(雍秦次語支)秦隴語組(武都_西寧語組)河湟次語組(西寧_門源次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支關隴次語支(雍秦次語支)隴中語組(天水_臨夏語組)
東亞語系漢語族陸漢語支關隴次語支(雍秦次語支)隴中語組(天水_臨夏語組)渭河次語組(天水_定西次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支關隴次語支(雍秦次語支)隴中語組(天水_臨夏語組)洮河次語組(臨洮_樂都次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支關隴次語支(雍秦次語支)南疆語組
東亞語系漢語族陸漢語支膠遼次語支
東亞語系漢語族陸漢語支膠遼次語支東濰語組(青島_濰坊語組)
東亞語系漢語族陸漢語支膠遼次語支東濰語組(青島_濰坊語組)莒照次語組(日照_贛榆次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支膠遼次語支東濰語組(青島_濰坊語組)膠蓮次語組(青島_五蓮次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支膠遼次語支東濰語組(青島_濰坊語組)萊昌次語組(萊州_昌邑次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支膠遼次語支東濰語組(青島_濰坊語組)青臨次語組(青州_臨朐次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支膠遼次語支東濰語組(青島_濰坊語組)撫遠次語組
東亞語系漢語族陸漢語支膠遼次語支東萊語組(煙台_蓬萊語組)
東亞語系漢語族陸漢語支膠遼次語支東萊語組(煙台_蓬萊語組)烟威次語組(煙台_威海次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支膠遼次語支東萊語組(煙台_蓬萊語組)蓬龍次語組(蓬萊_龍口次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支膠遼次語支遼東語組(大連_營口語組)
東亞語系漢語族陸漢語支膠遼次語支遼東語組(大連_營口語組)大岫次語組(大連_岫岩次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支膠遼次語支遼東語組(大連_營口語組)營丹次語組(營口_丹東次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支膠遼次語支遼東語組(大連_營口語組)虎林次語組
東亞語系漢語族陸漢語支河西次語支(蘭銀次語支)
東亞語系漢語族陸漢語支河西次語支(蘭銀次語支)金城語組(蘭州_景泰語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河西次語支(蘭銀次語支)銀吳語組(銀川_吳忠語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河西次語支(蘭銀次語支)涼州語組(武威_敦煌語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河西次語支(蘭銀次語支)北疆語組
東亞語系漢語族陸漢語支河北次語支(冀齊次語支)
東亞語系漢語族陸漢語支河北次語支(冀齊次語支)石濟語組(石家莊_濟南語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河北次語支(冀齊次語支)石濟語組(石家莊_濟南語組)濟聊次語組(濟南_聊城次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河北次語支(冀齊次語支)石濟語組(石家莊_濟南語組)邢衡次語組(邢臺_衡水次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河北次語支(冀齊次語支)石濟語組(石家莊_濟南語組)石趙次語組(石家莊_趙縣次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河北次語支(冀齊次語支)滄惠語組(滄州_惠民語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河北次語支(冀齊次語支)滄惠語組(滄州_惠民語組)章桓次語組(章丘_桓臺次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河北次語支(冀齊次語支)滄惠語組(滄州_惠民語組)濱濰次語組(濱州_濰坊次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河北次語支(冀齊次語支)滄惠語組(滄州_惠民語組)滄樂次語組(滄州_樂陵次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河北次語支(冀齊次語支)保唐語組(保定_唐山語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河北次語支(冀齊次語支)保唐語組(保定_唐山語組)阜蔚次語組(阜平_蔚縣次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河北次語支(冀齊次語支)保唐語組(保定_唐山語組)保靜次語組(保定_靜海次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河北次語支(冀齊次語支)保唐語組(保定_唐山語組)唐薊次語組(唐山_薊縣次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河北次語支(冀齊次語支)保唐語組(保定_唐山語組)灤昌次語組(灤縣_昌黎次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河北次語支(冀齊次語支)保唐語組(保定_唐山語組)秦龍次語組(秦皇島_盧龍次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支河北次語支(冀齊次語支)天津語組(天津舊城語組)
東亞語系漢語族陸漢語支滿洲次語支
東亞語系漢語族陸漢語支滿洲次語支熱河語組(北京_承德語組)
東亞語系漢語族陸漢語支滿洲次語支熱河語組(北京_承德語組)北京次語組(北京舊城次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支滿洲次語支熱河語組(北京_承德語組)承廊次語組(承德_廊坊次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支滿洲次語支南滿語組
東亞語系漢語族陸漢語支滿洲次語支南滿語組朝峰次語組(朝陽_赤峰次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支滿洲次語支南滿語組遼西次語組(錦州_阜新次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支滿洲次語支東滿語組
東亞語系漢語族陸漢語支滿洲次語支東滿語組遼瀋次語組(遼陽_瀋陽次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支滿洲次語支東滿語組吉延次語組(吉林_延邊次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支滿洲次語支北滿語組
東亞語系漢語族陸漢語支滿洲次語支北滿語組松遼次語組(長春_哈爾濱次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支滿洲次語支北滿語組嫩黑次語組(齊齊哈爾_黑河次語組)
東亞語系漢語族陸漢語支滿洲次語支石克語組(石河_克拉瑪依語組)

http://namyuekok.freeforums.org/topic-t6980.html
http://cantonia.freeforums.org/topic-t2799.html

472 值得粵獨人為之歡慶:古南越人銅鼓文化最具代表性嘅實物見證 左江花山岩畫終於被列入世界文化遺産名錄

472 值得粵獨人為之歡慶:古南越人銅鼓文化最具代表性嘅實物見證 左江花山岩畫終於被列入世界文化遺産名錄

 

上個禮拜,由鬼佬開嘅,啲法官人工主要係由美國佬日本仔同菲律賓佬磅水嘅海牙仲裁庭Permanent Court of Arbitration(PCA)一如所料噉收咗錢就識做嘢,判咗南海九段線“無效”,呢個同聯合國並冇幾多關聯嘅仲裁庭所作嘅所謂裁決相信會令絕大多數粵人為之憤怒。

早喺2013年菲律賓提出要將南海爭議扐去PCA仲裁嗰陣,班豬撈從一開始就消極應對,到臨判決至求求其其搞啲輿論攻勢同啲唔入肉嘅軍演,連喺俄國佬樹買返嚟嘅二手前蘇聯航母都唔敢駛嚟南海充下大頭鬼,驚死會畀美國佬打Q沉噉,人哋鬼畀面妳咩,好喇依家捽之輸埋,支那政府唔單祇唔敢退出國際海洋法公約同同菲律賓斷交以示強硬回應,反而仲一味討好菲律賓杜特地新政府同接見菲律賓前總統,仲話乜都可以傾添,人家都告到妳甩褲,妳仲同人傾?呢啲就係支那所謂嘅“大國風範”?從嚟未見過啲噉嘅所謂“大國”,真係無能至極。

班撈畀菲佬告仲要同人擺和頭酒,呢樣嘢擺到明就係支那視粵人漁民權益為可有可無,亦充分證明咗南海從嚟就唔係支那自己嘅核心利益,大粵喺南海啲島大粵喺南海嘅權益,撈頭隨時可以出賣。

睇睇金肥肥嗱埋就核試普京食完克里米亞又想食南奧塞梯,同一陣營嘅依家呢個支那政府真係豬嚟嘅,買隻二手航母返嚟原嚟係愛嚟煲醋,連充大頭鬼嘅膽都冇,豬撈豬撈,我哋真係冇同佢哋改錯名。

喺花山岩畫申遺呢件事上高,班豬撈同樣係消極嘅,因為佢哋好清楚,呢啲係古南越人嘅遠古文化遺存嚟,同佢哋嗰啲黃土文化根本就九唔搭八大纜都扯唔埋。廣西嘅壯族學者之前曾經多番力薦花山岩畫申請為世界文化遺產,但係支那並唔出力結果十幾廿年都搞唔成,凡係關乎古南越嘅嘢啲豬撈基本上都係he得就he難鳩睇嘅,一唔係就直接否定,否定唔到嘅就矮化大話連篇噉噏乜都同支那中原有嗱能乜都係學支那嘅。

好喇,到咗2016年7月15號,廣西左江花山岩畫藝術文化景觀喺第40届世界遺産大會上高終於獲准被列入世界文化遺産名錄。呢裡頭估計啲鬼佬評判出力唔少,因為支那同時送選嘅充滿支那古典神話除嘅神農架就畀剖咗出局。

花山岩畫係公元前五世紀至公元二世紀時期古南越人嘅南部支系駱越人為咗祭祀先祖祈福求雨慶祝豐收所遺留落嚟嘅遺迹,係古南越人銅鼓文化最具代表性嘅實物見證,距今經已有2000幾年歷史,花山岩畫同佢所依存嘅山體、河流、臺地共同構成咗壯麗嘅左江花山岩畫文化景觀。

喺廣西寧明境內左江同明江流域嘅花山岩畫係古南越系駱越人喺距離依家2500-1800年前攀岩所畫嘅,喺花山岩畫當中幾乎個個人像都畫成田雞噉款睇樣係跳緊田雞舞,人像左緊有銅鼓有龍船有太陽光芒,整銅鼓打銅鼓扒龍船同太陽光芒、崇拜田雞以田雞為圖騰跳田雞舞以祈盼雨水豐足族群繁盛,呢裡頭個個都係古南越嘅文化印記。

喺粵獨睇嚟,花山岩畫係至寶,佢同銅鼓一樣,都係古南越人留畀我哋粵人可以睇得到可以親身感受得到嘅珍貴有形文化遺產嚟,有朝一日大粵脫支成功建國,花山岩畫必定係第一個以大粵獨立國家名義重新申請嘅世界文化同自然雙遺產項目,對粵人宣示古南越嘅文化傳承係粵獨嘅重責,正因為噉,花山岩畫對粵獨以至新生大粵國家嘅緊要程度絕對唔亞於銅鼓。

花山岩畫係我哋大粵嘅世界文化同自然雙遺產,佢並唔係支那嘅。

http://namyuekok.freeforums.org/472-t6974.html
http://cantonia.freeforums.org/472-t2793.html

1 2 3 4 5 6

471 就算支那撈頭鳩縮出賣大粵利益放棄南海啲島 粵獨都永遠唔會放棄東沙西沙中沙南沙群島

471 就算支那撈頭鳩縮出賣大粵利益放棄南海啲島 粵獨都永遠唔會放棄東沙西沙中沙南沙群島

 

菲律賓遞交嘅海牙仲裁臨近,間鬼佬開嘅法庭幫返美國個契仔幾乎係定局,班撈依家開始諗著點縮,雖然話一個冇牙力嘅仲裁根本就冇可能令支那喺南海收兵,不過支那一旦勢衰,佢出賣大粵利益放棄南海啲島,呢個仲裁就可以畀佢體面噉落台階喇。

支那威脅要退出海洋法公約,呢個根本冇用,若然支那話妳呢間乜春法庭夠膽接呢單仲裁,我就即刻退出聯合國同核不擴散條約,妳睇美國佬會唔會即刻兜巴聲菲律賓兩嘢吖嗱?呢啲就係魄力問題,班豬撈就係唔敢拋美國佬浪頭,睇睇克里米亞俄國佬係點做嘅?支那豬同俄國熊嘅分野就喺呢樹,雖然兩件都好大,不過好明顯一隻係豬一隻係熊。從另一個角度睇,亦足以證明南海諸島絕非支那嘅核心利益。

粵獨需要以武立國,唯有武力擊敗支那,大粵至有獨立嘅可能。粵獨武裝北邊同支那打,要強力倚賴南邊海路嘅運輸同補給,冇大粵漁民嘅掩護同力撐,粵軍給養必難持久。粵獨同支那打,美日印澳並冇幾大直接出兵幫拖嘅可能,嗌佢哋大模私樣噉直接派補給艦隊嚟大粵海岸係奢求。粵獨極度需要考慮大粵漁民嘅南海捕魚權益,喺南海島嶼嘅聲索上高並冇咩縮嘅餘地。

九段線早喺孫大炮在生嗰陣就經已確立咗落嚟,關支共咩事?南海諸島屬於廣東,呢樣嘢喺廣東粵人心目中根深蒂固,話唔愛南海啲島,想主動申請畀人標籤成賣粵咩?南海啲島,原嚟都係啲無人荒島,根本就冇話邊個應有邊個實冇呢種邏輯,環南海各國係各有各講各有各問攞。支那越南菲律賓臺灣大馬甚至連汶萊呢啲蚊茲國家都嚟問攞,我哋大粵做乜唔問攞吖?

攞過界?咩為之過界先?領土主權呢啲嘢從嚟都唔係計同本土距離幾多嚟確定嘅,黐著法國諾曼第海岸嘅海峽群島屬於英國,就係一個好顯著嘅個案。福克蘭群島夠黐實阿根廷近海喇,依家咪依然畀冇雷公噉遠嘅英國佬霸著。

領土爭拗,從嚟都冇啱同唔啱之分,傾得掂就傾,最好就係得返個各家都可以接受嘅劃界方案,傾唔掂自己又夠力嘅時勢又好嘅就打,自己唔夠力又或者時勢唔啱就先行聲索問攞,各個國家都係按噉嘅思路去做咖喇。就算支那撈頭鳩縮出賣大粵利益放棄南海啲島,粵獨都永遠唔會放棄東沙西沙中沙南沙群島。

菲律賓同大馬呢兩個隔著道海,我哋多少吹佢唔漲,至多都係派多啲海警船打沉佢哋啲過界漁船。為咗南海啲島派海軍同海軍陸戰隊遠征菲律賓同大馬本土諗法多少有啲瘋狂,菲律賓有美菲聯盟,大馬有星馬澳紐英五國聯防,好惡搞嘅,就算打得落嚟都未必守得實,因為呢兩噠地方遠離大粵本土兼且同大粵本土陸路完全唔相連。

至於大粵同越南嘅關係就好難講喇,南越帝國開啟咗粵越間過千年嘅早期共同歷史,公元938年,大粵嘅南漢同越南嘅交趾白藤江一戰過後,粵越自此分道揚鑣,之後千年兩家嘅恩怨情仇就好似潮汐噉時起時落。

喺粵獨之初,越南的確會撐粵獨,因為佢會樂見支那縮水分裂,北邊多咗啲緩衝國做擋箭牌,噉佢就唔使直接承受嚟自支那呢個巨無霸嘅壓力。依家經已有一個聽越南話嘅寮國喺西邊同一個聽越南話嘅柬埔寨喺南邊,佢梗想多返個聽越南話嘅大粵喺北邊喇。

之不過我哋大粵並唔係寮國同柬埔寨呢啲輕量級嘅國仔,大粵嘅國力面積人口樣樣都比越南高出一大截,一旦粵獨成功,大粵絕冇可能做越南嘅扯線公仔。大粵同越南係陸路相通人員交流密切嘅隔籬鄰舍,喺西沙同南沙上高又牙齒印多多,一旦越南認定我哋大粵開始有毛有翼唔願意再聽佢支笛嗰陣,佢重新同支那結盟以求南北夾擊大粵就會係必然選擇。越南依家同美國行埋同將來佢同支那黐返埋,都係為咗西沙同南沙,粵越間必有一戰,幾率一啲都唔低嘅。

同樣,東沙群島同南沙太平島絕對會係導致粵臺關係惡化嘅最大潛在根源,不過喺支那呢個粵臺最大嘅共同敵人面前,東沙同太平島嘅拗撬如無意外應該會被壓制著,但係,壓制著並唔等於問題經已解決,東沙同太平島始終係粵臺之間最大嘅一條刺。

http://namyuekok.freeforums.org/471-t6944.html
http://cantonia.freeforums.org/471-t2763.html